Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ανα­κοι­νώ­θη­καν το μεση­μέ­ρι της Τρί­της στην ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας τα απο­τε­λέ­σμα­τα για τις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές Εξετάσεις.

Εδώ μπο­ρεί­τε να δεί­τε τα απο­τε­λέ­σμα­τα: https://results.it.minedu.gov.gr

Οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν να κάνουν ανα­ζή­τη­ση πλη­κτρο­λο­γώ­ντας τον 8‑ψήφιο κωδι­κό τους και τους 4 αρχι­κούς χαρα­κτή­ρες από το επώ­νυ­μο, το όνο­μα, το πατρώ­νυ­μο και το μητρώ­νυ­μό τους σε κεφα­λαί­ους ελλη­νι­κούς χαρακτήρες.

Οι βαθ­μο­λο­γί­ες των υπο­ψη­φί­ων υπάρ­χουν, επί­σης, αναρ­τη­μέ­νες στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ όπου φοι­τούν. Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι στις κατα­στά­σεις περιέ­χε­ται μόνο ο κωδι­κός κάθε υπο­ψη­φί­ου και τα βαθ­μο­λο­γι­κά του στοι­χεία ανά εξε­τα­ζό­με­νο μάθη­μα και όχι τα ονο­μα­στι­κά του στοιχεία.

Παράλ­λη­λα, εφό­σον είχαν επι­λέ­ξει αυτή την επι­λο­γή, οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να λάβουν τη βαθ­μο­λο­γία τους και με γρα­πτό μήνυ­μα SMS στο κινη­τό τους τηλέφωνο.

Περί­που 100.000 μαθη­τές έχουν κάνει αίτη­ση συμ­με­το­χής στις φετι­νές πανελ­λα­δι­κές. Οπως συμ­βαί­νει ετη­σί­ως, ο αριθ­μός όσων προ­σέλ­θουν στα εξε­τα­στι­κά κέντρα θα είναι μικρό­τε­ρος. Για αυτούς για το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2022–23 δια­τί­θε­νται 68.394 θέσεις στα πανε­πι­στή­μια. Σε αυτές τις θέσεις θα προ­στε­θούν οι περί­που 2.000 στις παρα­γω­γι­κές σχο­λές (Στρα­τού, Αστυ­νο­μί­ας, Πυρο­σβε­στι­κής, Λιμε­νι­κού, Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού). Ωστό­σο, εκτι­μά­ται ότι λόγω της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής θα καλυ­φθούν λίγο περισ­σό­τε­ρες από τις 60.000 θέσεις.

Θα ακο­λου­θή­σουν ανα­κοι­νώ­σεις από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας για τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ειδι­κών μαθη­μά­των, καθώς και για την κατά­θε­ση του μηχα­νο­γρα­φι­κού. Μέσα στο καλο­καί­ρι, ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν και οι βάσεις εισα­γω­γής για τις σχολές.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο