Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώθηκαν τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας 2016

Ο Βασί­λης Βασι­λι­κός, ο Θεό­δω­ρος Γρη­γο­ριά­δης, ο Ηλί­ας Παπα­μό­σχος, ο Δημή­τρης Αγγε­λής, η Σοφία Κολο­τού­ρου, ο Σταύ­ρος Ζου­μπου­λά­κης, ο Γιώρ­γος Βέης, η Σοφία Νικο­λαϊ­δου και οι πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νοι Βασι­λεία Γεωρ­γί­ου και Χρή­στος Κολ­τσί­δας, είναι οι συγ­γρα­φείς που τιμή­θη­καν με τα Κρα­τι­κά Βρα­βεία Λογο­τε­χνί­ας 2016, που αφο­ρούν εκδό­σεις έτους 2015.

Τα βρα­βεία έχουν ως εξής:

ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Απο­νέ­με­ται ομό­φω­να στον Βασί­λη Βασι­λι­κό για το σύνο­λο του έργου του.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ
Απο­νέ­με­ται κατά πλειο­ψη­φία στον Θεό­δω­ρο Γρη­γο­ριά­δη, για το έργο του με τίτλο «Ζωή μεθό­ρια», Εκδό­σεις Πατάκη.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ — ΝΟΥΒΕΛΑΣ
Απο­νέ­με­ται κατά πλειο­ψη­φία στον Ηλία Παπα­μό­σχο για το έργο του με τίτλο «Η αλε­πού της σκά­λας και άλλες ιστο­ρί­ες», Εκδό­σεις Κίχλη.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
Απο­νέ­με­ται ομό­φω­να εξ ημι­σεί­ας στον Δημή­τρη Αγγε­λή για το έργο του με τίτλο «Ένα ελά­φι δακρύ­ζει πάνω στο κρε­βά­τι μου»,
Εκδό­σεις Πόλις, και στη Σοφία Κολο­τού­ρου για το έργο της με τίτλο «Η τρί­τη γενιά», Εκδό­σεις Τυπωθήτω.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ — ΚΡΙΤΙΚΗΣ
Απο­νέ­με­ται ομό­φω­να στον Σταύ­ρο Ζου­μπου­λά­κη για το έργο του με τίτλο «Υπό το φως του μυθι­στο­ρή­μα­τος», Εκδό­σεις Πόλις.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ — ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ — ΧΡΟΝΙΚΟΥ — ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Απο­νέ­με­ται κατά πλειο­ψη­φία στον Γιώρ­γο Βέη για το έργο του με τίτλο «Παντού. Μαρ­τυ­ρί­ες, μετα­μορ­φώ­σεις», Εκδό­σεις Κέδρος.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Απο­νέ­με­ται ομό­φω­να εξ ημι­σεί­ας στην Γεωρ­γί­ου Βασι­λεία για το έργο της με τίτλο «Η έκτη μέρα»,
Εκδό­σεις Γαβρι­η­λί­δης, και στον Χρή­στο Κολ­τσί­δα για το έργο του με τίτλο «Τα ορει­νά», Εκδό­σεις Μελάνι.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΑΓΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Απο­νέ­με­ται κατά πλειο­ψη­φία στην Σοφία Νικο­λα­ΐδου για το έργο της με τίτλο «Καλά και σήμε­ρα», Εκδό­σεις Μεταίχμιο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο