Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων σε Λύκεια και Γυμνάσια αντίστοιχα

Την Τετάρ­τη 22 Μάη 2019, ορί­στη­κε από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας η ημε­ρο­μη­νία λήξης μαθη­μά­των για τα Γενι­κά Λύκεια.

Οι προ­α­γω­γι­κές εξε­τά­σεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημε­ρη­σί­ων ΓΕΛ. και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπε­ρι­νών ΓΕΛ. και οι απο­λυ­τή­ριες εξε­τά­σεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημε­ρη­σί­ων ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης των Εσπε­ρι­νών ΓΕΛ της πρώ­της εξε­τα­στι­κής περιό­δου, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των εξε­τά­σε­ων των μαθητών/τριών που απου­σί­α­ζαν δικαιο­λο­γη­μέ­να, θα διε­ξα­χθούν από την Πέμ­πτη 23 Μάη 2019 έως την Πέμ­πτη 13 Ιού­νη 2019, ημε­ρο­μη­νία έκδο­σης αποτελεσμάτων.

Από την άλλη, η ημε­ρο­μη­νία λήξης μαθη­μά­των για τα Γυμνά­σια ορί­ζε­ται η Τετάρ­τη 29 Μάη.

Οι γρα­πτές ανα­κε­φα­λαιω­τι­κές προ­α­γω­γι­κές και απο­λυ­τή­ριες εξε­τά­σεις διε­ξά­γο­νται κατ’ εξαί­ρε­ση λόγω της διε­νέρ­γειας αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών, από την Πέμ­πτη 30 Μάη 2019 έως την Πέμ­πτη 6 Ιού­νη 2019. Οι εξε­τά­σεις για μαθητές/τριες που απου­σί­α­ζαν δικαιο­λο­γη­μέ­να θα πρέ­πει να έχουν ολο­κλη­ρω­θεί έως τη Δευ­τέ­ρα 10 Ιού­νη 2019. Επί­σης, τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πρώ­της εξε­τα­στι­κής περιό­δου πρέ­πει να έχουν εκδο­θεί το αργό­τε­ρο μέχρι την Τρί­τη 11 Ιού­νη 2019 με εξαί­ρε­ση τα απο­τε­λέ­σμα­τα των κατ’ ιδί­αν διδα­χθέ­ντων ή στρα­τευ­σί­μων, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των οποί­ων εκδί­δο­νται με το πέρας των εξε­τά­σε­ών τους.

Η δεύ­τε­ρη εξε­τα­στι­κή περί­ο­δος, που διε­νερ­γεί­ται εντός του τρί­του δεκαη­μέ­ρου του Ιού­νη, αρχί­ζει την Πέμ­πτη 20 Ιού­νη 2019. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της εν λόγω εξε­τα­στι­κής περιό­δου πρέ­πει να εκδο­θούν το αργό­τε­ρο μέχρι την Τετάρ­τη 26 Ιού­νη 2019, ώστε να υπάρ­χει το προ­βλε­πό­με­νο περι­θώ­ριο των δύο εργά­σι­μων ημε­ρών για αιτή­σεις αναβαθμολόγησης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο