Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώθηκε η νέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 — Τι «βγαίνει εκτός»

Μεί­ω­ση της ύλης σε όλα τα πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα, ανα­λο­γι­κά με την πρό­ο­δο που είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στη διδα­σκα­λία μέχρι την ημέ­ρα που έκλει­σαν τα σχο­λεία, απο­φά­σι­σε το υπουρ­γείο Παιδείας.

Ειδι­κό­τε­ρα, λαμ­βά­νο­ντας υπ’ όψιν τις συν­θή­κες που έχουν δια­μορ­φω­θεί, λόγω καθο­λι­κής ανα­στο­λής της λει­τουρ­γί­ας των σχο­λεί­ων από την 11η Μαρ­τί­ου 2020, το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι «προ­χω­ρά στον επα­να­κα­θο­ρι­σμό της εξε­τα­στέ­ας ύλης για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, με ανα­λο­γι­κή μεί­ω­ση σε όλα τα πανελ­λα­δι­κά εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα στην Γ’ τάξη του συνό­λου των Γενι­κών και Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων της χώρας, σύμ­φω­να με την πρό­ο­δο που είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στη διδα­σκα­λία της ύλης, μέχρι την ημε­ρο­μη­νία που ανε­στά­λη καθο­λι­κά η λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων». Οι σχε­τι­κές Υπουρ­γι­κές Απο­φά­σεις έχουν ήδη υπογραφεί.

«Άγνωστος Χ», η ημερομηνία διεξαγωγής των πανελλαδικών

Αν και τα σενά­ρια για την τελι­κή από­φα­ση του υπουρ­γεί­ου για το πότε θα διε­ξα­χθούν οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις της τρέ­χου­σας χρο­νιάς, η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου επα­να­λαμ­βά­νει συνε­χώς ότι όλα τα σενά­ρια είναι στο τρα­πέ­ζι και ότι η όποια από­φα­ση παρ­θεί, θα γίνει μετά από εισή­γη­ση ειδι­κών. «Καμία σχε­τι­κή από­φα­ση δεν έχει ληφθεί ανα­φο­ρι­κά με αυτό το ζήτη­μα, εν ανα­μο­νή των σχε­τι­κών ειση­γή­σε­ων των ειδι­κών», δια­βε­βαί­ω­σε και σήμε­ρα το υπουργείο.

«Η πολι­τι­κή ηγε­σία του ΥΠΑΙΘ βρί­σκε­ται σε στε­νή συνερ­γα­σία με το Υπουρ­γείο Υγεί­ας και τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Δημό­σιας Υγεί­ας, καθο­ρί­ζο­ντας από κοι­νού τα επό­με­να βήμα­τα για την δια­χεί­ρι­ση της κρί­σης που έχει προ­κύ­ψει με αφορ­μή την παν­δη­μία του Covid-19 και τις συνέ­πειές της στη λει­τουρ­γία των εκπαι­δευ­τι­κών δομών της χώρας», επεσήμανε.

Νέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 — Τι «βγαίνει εκτός»

Σε μεί­ω­ση της ύλης σε όλα τα πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα, ανα­λο­γι­κά με την πρό­ο­δο που είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στη διδα­σκα­λία μέχρι την ημέ­ρα που έκλει­σαν τα σχο­λεία (11/3/2020), προ­χώ­ρη­σε το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Ακο­λου­θούν ανα­λυ­τι­κά τα επι­πλέ­ον «εκτός ύλης» των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων 2020 για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ, με βάση τις υπουρ­γι­κές απο­φά­σεις που υπε­γρά­φη­σαν σήμε­ρα. Για τα μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού, δεν απο­τε­λούν εξε­τα­στέα ύλη για το έτος 2020 τα εξής:

Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπουδών

Αρχαία Ελλη­νι­κά

Από το βιβλίο: «Αρχαία Ελλη­νι­κά, Φάκε­λος Υλι­κού Γ΄ τάξης Γενι­κού Λυκείου»

Κεί­με­να ανα­φο­ράς από τις παρα­κά­τω θεμα­τι­κές ενό­τη­τες, όπως αυτά εμφα­νί­ζο­νται στον φάκε­λο υλικού:

Ε. Ο άνθρω­πος μέσα στην πόλη — η πολι­τι­κή αρε­τή και η πολι­τι­κή εξου­σία (Αρι­στο­τέ­λης, Πολιτικά)

Στ. Ο άνθρω­πος πολί­της του κόσμου — η νέα οικου­μέ­νη και η επι­μέ­λεια εαυ­τού (ανθο­λό­γιο φιλο­σο­φι­κών κει­μέ­νων από την ελλη­νι­στι­κή και ελλη­νο­ρω­μαϊ­κή αρχαιότητα)

Ιστο­ρία

- Από την Ενό­τη­τα ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821–1930): Πρό­σφυ­γες στην Ελλά­δα κατά τον 20ο αιώ­να (Εισα­γω­γή)

Α. Προ­σφυ­γι­κά ρεύ­μα­τα κατά την περί­ο­δο 1914–1922

Β. Η Μικρα­σια­τι­κή καταστροφή

Γ. Η απο­κα­τά­στα­ση των προσφύγων

Δ. Η απο­ζη­μί­ω­ση των ανταλ­λα­ξί­μων και η ελλη­νο­τουρ­κι­κή προσέγγιση

Ε. Η έντα­ξη των προ­σφύ­γων στην Ελλάδα

- Η Ενό­τη­τα ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.

Κοι­νω­νιο­λο­γία

- Κεφά­λαιο 9. Απο­κλί­νου­σα συμπε­ρι­φο­ρά: Παρα­βα­τι­κό­τη­τα και Εγκληματικότητα

- Κεφά­λαιο 10. Ετε­ρό­τη­τα, Δια­πο­λι­τι­σμι­κές και Δια­κοι­νω­νι­κές Σχέσεις

Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπουδών

Φυσι­κή

Από το βιβλίο ΦΥΣΙΚΗ — ΤΕΥΧΟΣ Γ’:

- Από το Κεφά­λαιο 4. Μηχα­νι­κή Στε­ρε­ού Σώμα­τος, οι παράγραφοι:

4.5.Ροπή αδρά­νειας.

4.6 Θεμε­λιώ­δης νόμος της στρο­φι­κής κίνησης.

4.7 Στρο­φορ­μή.

4.8 Δια­τή­ρη­ση της στροφορμής.

4.9 Κινη­τι­κή ενέρ­γεια λόγω περιστροφής.

4.10 Έργο κατά τη στρο­φι­κή κίνηση.

- Oι ασκή­σεις 25, 70

Χημεία

Από το βιβλίο ΧΗΜΕΙΑ — ΤΕΥΧΟΣ Β’, τα κεφάλαια:

- Κεφά­λαιο 1: «Οξει­δο­α­να­γω­γή — Ηλεκτρόλυση»

- Κεφά­λαιο 7 «Οργα­νι­κή Χημεία»

Μαθη­μα­τι­κά

- Από το Κεφά­λαιο 2. Δια­φο­ρι­κός Λογι­σμός, οι παράγραφοι:

2.8. Κυρ­τό­τη­τα — Σημεία καμπής συνάρτησης

2.9. Ασύμ­πτω­τες — Κανό­νες De l’ Hospital.

2.10. Μελέ­τη και χάρα­ξη της γρα­φι­κής παρά­στα­σης μιας συνάρτησης

- Το Κεφά­λαιο 3 Ολο­κλη­ρω­τι­κός Λογισμός

Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Υγείας

Φυσι­κή και Χημεία: Ό,τι ισχύ­ει για την Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπουδών

Βιο­λο­γία

Από το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ — ΤΕΥΧΟΣ Α’»:

- Παρά­γρα­φος 2.4.4 Ρύπανση

- Κεφά­λαιο 3. Εξέλιξη

Από το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ — ΤΕΥΧΟΣ Β’»:

- Κεφά­λαιο 7. «Αρχές και μεθο­δο­λο­γία της Βιοτεχνολογίας»

- Κεφά­λαιο 8. «Εφαρ­μο­γές της Βιο­τε­χνο­λο­γί­ας στην Ιατρική»

- Κεφά­λαιο 9. «Εφαρ­μο­γές της Βιο­τε­χνο­λο­γί­ας στη γεωρ­γία και την κτηνοτροφία»

Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πληροφορικής

Μαθη­μα­τι­κά: Ό,τι ισχύ­ει για την Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπουδών

Πλη­ρο­φο­ρι­κή

Από το βιβλίο: «Πλη­ρο­φο­ρι­κή», Γ’ Τάξη Γενι­κού Λυκεί­ου, Βιβλίο Μαθη­τή, Συμπλη­ρω­μα­τι­κό Εκπαι­δευ­τι­κό Υλι­κό, Έκδο­ση 2019:

- 1.3 ‘Αλλες δομές δεδομένων

- 1.3.1 Λίστες

- 1.3.2 Δένδρα

- 1.3.3 Γράφοι

- 1.3.4 Ερω­τή­σεις — Ασκήσεις

- 4.1 Αντι­κει­με­νο­στρα­φής Προ­γραμ­μα­τι­σμός: ένας φυσι­κός τρό­πος επί­λυ­σης προβλημάτων

- 4.2 Χτί­ζο­ντας Αντι­κει­με­νο­στρα­φή Προγράμματα

- 4.2.1 Μεθοδολογία

- 4.2.2 Δια­γραμ­μα­τι­κή αναπαράσταση

- 4.3 Ομα­δο­ποί­η­ση Αντι­κει­μέ­νων σε Κλά­σεις: Αφαι­ρε­τι­κό­τη­τα και Ενθυλάκωση

- 4.3.1 Παρα­δείγ­μα­τα Δια­γραμ­μα­τι­κής Ανα­πα­ρά­στα­σης Κλάσεων

- 4.4 Η Αντι­κει­με­νο­στρα­φής «Οικο­γέ­νεια»: Κλά­σεις — Πρό­γο­νοι, Κλά­σεις — Απόγονοι

- 4.5 Ορί­ζο­ντας την Κατάλ­λη­λη Συμπε­ρι­φο­ρά: Πολυμορφισμός

- 4.6 Ερω­τή­σεις — Ασκήσεις

- 5.2.5 Μέθο­δος ελέγ­χου «Μαύ­ρο Κουτί»

- 5.3 Οι Ερω­τή­σεις — Ασκή­σεις Ε.2, Ε.3 και Ε.4

Οικο­νο­μία

- Κεφά­λαιο 7: Ακα­θά­ρι­στο Εγχώ­ριο Προϊόν

- Κεφά­λαιο 9: Οικο­νο­μι­κές δια­κυ­μάν­σεις — πλη­θω­ρι­σμός — ανεργία

- Κεφά­λαιο 10: Τα δημό­σια οικονομικά

Για το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας (Γενι­κής Παιδείας)

Όσον αφο­ρά την εξέ­τα­ση του μαθή­μα­τος της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας (γίνε­ται ενιαία εξέ­τα­ση, σε αδί­δα­κτα κεί­με­να, λογο­τε­χνι­κά και μη λογο­τε­χνι­κά), το υπουρ­γείο επι­ση­μαί­νει ότι ως εξε­τα­στέα ύλη ορί­ζο­νται «δρα­στη­ριό­τη­τες με τις οποί­ες υπη­ρε­τεί­ται και ελέγ­χε­ται η επί­τευ­ξη των σκο­πών και των προσ­δο­κώ­με­νων απο­τε­λε­σμά­των της διδα­σκα­λί­ας του μαθήματος».

Έτσι, ανα­φέ­ρε­ται για το κομ­μά­τι της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσσας:

Οι μαθή­τριες πρέ­πει να είναι σε θέση να αντα­πο­κρί­νο­νται σε δρα­στη­ριό­τη­τες και να απα­ντούν σε ερωτήματα/ ερω­τή­σεις που απορ­ρέ­ουν από κεί­με­να που ανα­φέ­ρο­νται σε κάποιον ή κάποιους από τους θεμα­τι­κούς άξο­νες, όπως αυτοί ορί­ζο­νται στο Πρό­γραμ­μα Σπουδών.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να οι μαθη­τές και οι μαθή­τριες καλούνται:

α) να κατα­νο­ούν τη γλωσ­σι­κή μορ­φή των κει­μέ­νων και τα κει­με­νι­κά τους χαρα­κτη­ρι­στι­κά, τη σχέ­ση που έχει η γλώσ­σα και η οργά­νω­ση του κει­μέ­νου με την περί­στα­ση και τον σκο­πό της επικοινωνίας,

β) να ερμη­νεύ­ουν και να προ­σεγ­γί­ζουν κρι­τι­κά τα κεί­με­να με στό­χο τη διε­ρεύ­νη­ση του τρό­που με τον οποίο ανα­πα­ρι­στώ­νται ιδέ­ες, αντι­λή­ψεις, προ­κα­τα­λή­ψεις για τον άνθρω­πο, την κοι­νω­νία και τον κόσμο,

γ) να συγκρί­νουν κεί­με­να ως προς τις δύο προη­γού­με­νες δια­στά­σεις με στό­χο τον εντο­πι­σμό ομοιο­τή­των και δια­φο­ρών μετα­ξύ των κει­μέ­νων ως προς τη γλώσ­σα, το μέσο, τους σημειω­τι­κούς τρό­πους, το κει­με­νι­κό είδος, τις ανα­πα­ρα­στά­σεις της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, τον τρό­πο προ­σέγ­γι­σης του θέμα­τος κ.λπ.

δ) να παρά­γουν κεί­με­να, με βάση τα μελε­τώ­με­να κεί­με­να με στό­χο: α) τον μετα­σχη­μα­τι­σμό των γλωσ­σι­κών και νοη­μα­τι­κών δομών (σημα­σιών) των κει­μέ­νων ή/και β) τη συνο­πτι­κή παρου­σί­α­ση του περιε­χο­μέ­νου των κει­μέ­νων και γ) τη δια­τύ­πω­ση και έκφρα­ση δικών τους από­ψε­ων, σε επι­κοι­νω­νια­κό πλαί­σιο, σχε­τι­κά με συγκε­κρι­μέ­να ερω­τή­μα­τα που τίθε­νται στα κεί­με­να αναφοράς.

Σχε­τι­κά με τη Λογο­τε­χνία, η σχε­τι­κή από­φα­ση αναφέρει:

Οι μαθη­τές και οι μαθή­τριες θα πρέ­πει να είναι σε θέση να αξιο­ποιούν συν­δυα­στι­κά έναν αριθ­μό κει­με­νι­κών στοι­χεί­ων, ώστε:

α) στην περί­πτω­ση αφη­γη­μα­τι­κού ή πεζού κει­μέ­νου, να ανα­δι­η­γού­νται συνο­πτι­κά την ιστο­ρία που αφη­γεί­ται το κεί­με­νο ή, στην περί­πτω­ση ποι­η­τι­κού κει­μέ­νου, να ανι­χνεύ­ουν το νοη­μα­τι­κό του υπό­στρω­μα μέσα από την ανα­γνώ­ρι­ση και τον συσχε­τι­σμό των κει­με­νι­κών δεικτών,

β) στην περί­πτω­ση του πεζού κει­μέ­νου, να προ­σεγ­γί­ζουν τους χαρα­κτή­ρες με βάση τα δεδο­μέ­να του κει­μέ­νου και να εντο­πί­ζουν στοι­χεία που φωτί­ζουν τη δρά­ση τους ή, στην περί­πτω­ση ποι­η­τι­κού κει­μέ­νου, να περι­γρά­φουν τη διάθεση/στάση του ποι­η­τι­κού υπο­κει­μέ­νου συσχε­τί­ζο­ντας σύμ­βο­λα και γλωσ­σι­κές επιλογές,

γ) να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται με ένα ερμη­νευ­τι­κό σχό­λιο στο θέμα ή ερώ­τη­μα που οι ίδιοι/-ες πιστεύ­ουν ότι θέτει το κεί­με­νο, αξιο­ποιώ­ντας συν­δυα­στι­κά κει­με­νι­κούς δεί­κτες μετα­ξύ τους ή και με στοι­χεία συγκει­μέ­νου, με σκο­πό να τεκ­μη­ριώ­νουν τις προ­σω­πι­κές θέσεις και αντα­πο­κρί­σεις τους.

Τα κρι­τή­ρια με τα οποία κρί­νε­ται η πλη­ρό­τη­τα των απα­ντή­σε­ων των μαθη­τών και των μαθη­τριών είναι: η ποιό­τη­τα (αλή­θεια και ακρί­βεια των δεδο­μέ­νων), η ποσό­τη­τα (η επάρ­κεια των στοι­χεί­ων), η συνά­φεια του περιε­χο­μέ­νου με τον επι­κοι­νω­νια­κό στό­χο και η σαφή­νεια σε επί­πε­δο έκφρα­σης και δια­τύ­πω­σης του περιεχομένου.

Επί­σης, προ­κει­μέ­νου οι μαθη­τές να είναι σε θέση να αντα­πο­κρί­νο­νται στις δια­δι­κα­σί­ες κατα­νό­η­σης των κει­μέ­νων και στις δια­δι­κα­σί­ες παρα­γω­γής λόγου κατά την εξε­τα­στι­κή δοκι­μα­σία, προ­τεί­νε­ται να αξιο­ποι­ή­σουν το γλωσ­σά­ρι όρων που περιέ­χε­ται στους Φακέ­λους υλι­κού, χωρίς ωστό­σο οι όροι αυτοί να απο­τε­λούν αντι­κεί­με­νο εξέ­τα­σης, αλλά εργα­λεία προ­σέγ­γι­σης των κειμένων.

Λαμ­βά­νο­ντας υπ’ όψιν και τα παρα­πά­νω, η ύλη που ορί­ζει με την τελευ­ταία από­φα­ση το υπουρ­γείο είναι η εξής:

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

- Αδα­λό­γλου Κυρια­κή, Αυδή ‘Αβρα, Γρη­γο­ριά­δης Ν., Δανι­ήλ Ανθού­λα, Ζερ­βού Ιωάν­να, Λόπ­πα Ελέ­νη, «Έκφρα­ση — Έκθε­ση (Τεύ­χος Γ’)», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Χατζη­σαβ­βί­δης Σοφρω­νής, Χατζη­σαβ­βί­δου Αθα­να­σία, «Γραμ­μα­τι­κή Νέας Ελλη­νι­κής», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Καν­δή­ρου Β. Γλυ­κε­ρία, Πασχα­λί­δης Ε. Δημή­τριος, Ρίζου Ν. Σπύ­ρος, «Γλωσ­σι­κές Ασκή­σεις», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Μανω­λί­δης Γεώρ­γιος, Μπε­χλι­βά­νης Θωμάς, Φλώ­ρου Φωτει­νή, «Θεμα­τι­κοί Κύκλοι (Έκφρα­ση — Έκθε­ση)», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα, ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: «Εμείς και οι άλλοι…», Δίκτυο κειμένων

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

- Γρη­γο­ριά­δης Ν., Καρ­βέ­λης Δ., Μηλιώ­νης Χ., Μπα­λά­σκας Κ. Παγα­νός Γ., Παπα­κώ­στας Γ., «Κεί­με­να Νεο­ελ­λη­νι­κής Λογο­τε­χνί­ας (Τεύ­χος Γ’)», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Ακρί­βος Η. Κώστας, Αρμά­ος Πτολ. Δ., Καρα­γε­ωρ­γί­ου Τασού­λα, Μπέλ­λα Κ. Ζωή, Μπε­χλι­κού­δη Γ. Δήμη­τρα, «Νεο­ελ­λη­νι­κή Λογο­τε­χνία», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Παρί­σης Ιωάν­νης, Παρί­σης Ν., «Λεξι­κό Λογο­τε­χνι­κών Όρων», ΥΠΠΕΘ/ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

- Λογο­τε­χνία, Φάκε­λος υλι­κού — Δίκτυα κειμένων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο