Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώθηκε η ποινή του Εφετείου για τον δολοφόνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου, Επαμεινώνδα Κορκονέα

Ομό­φω­να ένο­χο έκρι­νε τον Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο Λαμί­ας για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση, με άμε­σο δόλο. Ως εκ τού­του δεν άλλα­ξε κάτι από την πρω­τό­δι­κη από­φα­ση ανα­φο­ρι­κά με το βασι­κό κατη­γο­ρού­με­νο, για τη δολο­φο­νία του Αλ. Γρηγορόπουλου.

Αντι­θέ­τως το δικα­στή­ριο έκρι­νε ομό­φω­να αθώο λόγω αμφι­βο­λιών τον Βασί­λειο Σαραλιώτη.

Η από­φα­ση ανα­κοι­νώ­θη­κε παρου­σία των γονέ­ων του ειδι­κού φρου­ρού. Απού­σα ήταν η μητέ­ρα του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου, Τζί­να Τσα­λι­κιάν. Το δικα­στή­ριο τον έκρι­νε ένο­χο για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση με άμε­σο δόλο, όπως το πρω­τό­δι­κο δικα­στή­ριο και σε αντί­θε­ση με την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση που ήθε­λε μετα­τρο­πή της κατη­γο­ρί­ας σε ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση με ενδε­χό­με­νο δόλο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο