Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώσεις ΑΚΕΛ και ΚΟ Κύπρου ΚΚΕ για το πανό των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ: Δεν θα επιτρέψουμε παραχάραξη της ιστορίας

Το ΑΚΕΛ, με δήλω­ση του μέλους του Π.Γ. Γιώρ­γου Τ. Γεωρ­γί­ου, καυ­τη­ριά­ζει την προ­σπά­θεια ανα­βί­ω­σης ακρο­δε­ξιών και φασι­στι­κών συν­θη­μά­των, ενερ­γειών και συμπε­ρι­φο­ρών από τους ίδιους γνω­στούς κύκλους.

«Η ανα­γρα­φή συν­θη­μά­των στο Τεχνο­λο­γι­κό Πανε­πι­στή­μιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ενά­ντια στο Πολυ­τε­χνείο και η επί­θε­ση σε προ­ο­δευ­τι­κές και δημο­κρα­τι­κές ιδέ­ες, τα συν­θή­μα­τα που ανάρ­τη­σαν σε πανό μερί­δα οπα­δών του ΑΠΟΕΛ ”1973 – 2017: Πολυ­τε­χνείο, 44 χρό­νια ψέμα­τα”, οι ρατσι­στι­κές και εθνι­κι­στι­κές συμπε­ρι­φο­ρές ακρο­δε­ξιών φοι­τη­τι­κών οργα­νώ­σε­ων κατά τις αντι­κα­το­χι­κές εκδη­λώ­σεις ενά­ντια στην ανα­κή­ρυ­ξη του ψευ­δο­κρά­τους, μιλούν αφ’ εαυτού!

Ναι, δυστυ­χώς! 44 χρό­νια μετά, κι ακό­μα κάποιοι νοσταλ­γούν το αμαρ­τω­λό παρελ­θόν τους! Δεν διδά­σκο­νται από τα προ­δο­τι­κά λάθη τους, από τις κατα­στρο­φές που υπέ­στη­σαν, τόσον η Ελλά­δα, όσο και η Κύπρος», ανα­φέ­ρει στη δήλω­σή του ο Γιώρ­γος Τ. Γεωργίου.

«Με τέτοιες ενέρ­γειες και συμπε­ρι­φο­ρές δεν μπο­ρεί να οικο­δο­μη­θεί μέλ­λον ειρή­νης, επα­νέ­νω­σης της Κύπρου. Το ΑΚΕΛ κατα­δι­κά­ζει κάθε ακρο­δε­ξιά και φασι­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά και καλεί τον κυπρια­κό λαό σε εγρή­γορ­ση, να επα­γρυ­πνεί και να βρί­σκε­ται απο­φα­σι­στι­κά απέ­να­ντι από ακρο­δε­ξιές και φασι­στι­κές στά­σεις και συμπε­ρι­φο­ρές», προσθέτει.

ΚΟ Κύπρου ΚΚΕ: Πρέπει να βρει απάντηση από την μαζική καταδίκη των εργαζομένων στην Κύπρο και στην Ελλάδα

«Το νέο περι­στα­τι­κό με την ανάρ­τη­ση πανό ανή­με­ρα της επε­τεί­ου της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου από μερί­δα οπα­δών του ΑΠΟΕΛ, νοσταλ­γών της Χού­ντας και του “Χ“ίτη Γρί­βα που με το ρόλο του στο Πρα­ξι­κό­πη­μα άνοι­ξε την κερ­κό­πορ­τα στην Τουρ­κία για την εισβο­λή και κατο­χή της Κύπρου εδώ και 43 χρό­νια, πρέ­πει να βρει απά­ντη­ση από την μαζι­κή κατα­δί­κη των εργα­ζο­μέ­νων στην Κύπρο και στην Ελλάδα».

Αυτό ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΚΟ Κύπρου ΚΚΕ και συνεχίζει:

«Είναι γνω­στή πια εδώ και χρό­νια η προ­σπά­θεια των φασι­στών, με προ­ε­ξέ­χο­ντες τους ναζί της Χρυ­σής Αυγής και του ΕΛΑΜ, να “απο­μυ­θο­ποι­ή­σουν” τάχα την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου, υμνώ­ντας ταυ­τό­χρο­να το καθε­στώς της επτά­χρο­νης δικτα­το­ρί­ας. Σ’ αυτήν τους την προ­σπά­θεια χρη­σι­μο­ποιούν χοντρο­κομ­μέ­να ψέμα­τα. Το πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό από αυτά είναι ότι τάχα “δεν υπήρ­χαν νεκροί στο Πολυ­τε­χνείο”, όπως ανα­γρα­φό­ταν και στο συγκε­κρι­μέ­νο πανό. Η παρα­πά­νω ενέρ­γεια, αλλά και αυτές που προη­γή­θη­καν με την κατά­λη­ψη του ιστο­ρι­κού χώρου του Πολυ­τε­χνεί­ου από ομά­δα που καμία σχέ­ση δεν έχει με το φοι­τη­τι­κό, σπου­δα­στι­κό, μαθη­τι­κό, γενι­κό­τε­ρα με το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, είναι μέρος μιας πολύ­πλευ­ρης προ­σπά­θειας που ξεκι­νά από δια­φο­ρε­τι­κές αφε­τη­ρί­ες αλλά έχει την ίδια στό­χευ­ση: Την υπο­νό­μευ­ση του αγω­νι­στι­κού εορ­τα­σμού του Πολυ­τε­χνεί­ου και του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού του περιεχομένου.

Το ΚΚΕ καλεί τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία, να απο­μο­νώ­σουν τους σύγ­χρο­νους υμνη­τές της χού­ντας, τους ναζι­στές της Χρυ­σής Αυγής, του ΕΛΑΜ και όλων αυτών που χύνουν το δηλη­τή­ριο του ρατσι­σμού, του φασι­σμού, αλλά και του αντικομμουνισμού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο