Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώσεις για την ενέργεια: Επιδοτεί τη συσκότιση και το πάγωμα των λαϊκών νοικοκυριών!

Επι­δό­τη­ση της συσκό­τι­σης και το πάγω­μα των σπι­τιών ανα­κοί­νω­σε, επί της ουσί­ας, ο υπουρ­γός Ενέρ­γειας Κώστας Σκρέ­κας, καθώς τα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα που θα ισχύ­σουν από 1 Οκτώ­βρη στο­χεύ­ουν στην μεί­ω­ση κατά 15% της κατα­νά­λω­σης ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι ο χει­μώ­νας θα είναι δύσκολος.

Όπως είπε ο υπουρ­γός «θεσπί­ζου­με ένα νέο μοντέ­λο κλι­μα­κω­τής επι­δό­τη­σης στους λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος», ενώ ανέ­φε­ρε ότι στην ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου έχουν αναρ­τη­θεί «23 προ­τά­σεις και ιδέ­ες για εξοικονόμηση».

Οι επι­δο­τή­σεις στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα που ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός δια­μορ­φώ­νο­νται σε 3 κλίμακες.

Συγκε­κρι­μέ­να:

Για μηνιαία κατα­νά­λω­ση έως 500 κιλο­βα­τώ­ρες, δίνε­ται επι­δό­τη­ση 436 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για μηνιαία κατα­νά­λω­ση από 501 έως 1.000 κιλο­βα­τώ­ρες, δίνε­ται επι­δό­τη­ση 386 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για μηνιαία κατα­νά­λω­ση πάνω από 1.001 κιλο­βα­τώ­ρες, δίνε­ται επι­δό­τη­ση 336 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στις δύο τελευ­ταί­ες κατη­γο­ρί­ες, δίνε­ται έξτρα 50 ευρώ επι­δό­τη­ση ανά μεγα­βα­τώ­ρα, αν το νοι­κο­κυ­ριό μειώ­σει κατά 15% την κατα­νά­λω­ση σε σχέ­ση με πέρ­σι, επι­διώ­κο­ντας περαι­τέ­ρω τη συσκό­τι­ση στα νοι­κο­κυ­ριά αυτά, από τα οποία ζητά να βάλουν «κόφτη» στις ανά­γκες τους!

Στα νοι­κο­κυ­ριά που είναι ενταγ­μέ­να στο κοι­νω­νι­κό τιμο­λό­γιο η επι­δό­τη­ση ανέρ­χε­ται στα 485 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η επι­δό­τη­ση αφο­ρά σε όλες τις παρο­χές κύριας και μη κύριας κατοι­κί­ας, χωρίς εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια και ανε­ξαρ­τή­τως παρόχου.

Όσον αφο­ρά στους αγρό­τες ανα­κοι­νώ­θη­κε ορι­ζό­ντια επι­δό­τη­ση 436 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σχε­τι­κά με τους τους μη οικια­κούς κατα­να­λω­τές με παρο­χή ισχύ­ος ως 35KVa, η επι­δό­τη­ση για τις πρώ­τες 2.000KWh τον Οκτώ­βρη ανέρ­χε­ται στα 398 ευρώ ανά ΜWh.

Για τους μη οικια­κούς κατα­να­λω­τές έως 35KVa που ξεπερ­νούν τις 2.000KWh αλλά και όλα τα υπό­λοι­πα μη οικια­κά τιμο­λό­για χαμη­λής μέση και υψη­λής τάσης, η επι­δό­τη­ση ανέρ­χε­ται σε 230 ευρώ ανά MWh

Όπως είπε ο Κ. Σκρέ­κας, το συνο­λι­κό κόστος των μέτρων για τον Οκτώ­βρη φτά­νει το 1,1 δισ ευρώ. Το 1 δισ. προ­έρ­χε­ται από ανά­κτη­ση υπε­ρε­σό­δων από τις εται­ρεί­ες ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γή και δημο­πρα­σί­ες ρύπων και 100 εκατ. από κρα­τι­κό προϋπολογισμό.

Όσον αφο­ρά στο φυσι­κό αέριο, ανα­κοι­νώ­θη­κε ορι­ζό­ντια επι­δό­τη­ση 90 ευρώ ανά θερ­μι­κή μεγα­βα­τώ­ρα για 700.000 οικια­κούς κατα­να­λω­τές ανε­ξαρ­τή­τως εισοδήματος.

Σε επαγ­γελ­μα­τί­ες, η επι­δό­τη­ση θα είναι 40 ευρώ ανά θερ­μι­κή μεγα­βα­τώ­ρα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των βιο­μη­χα­νι­κών καταναλωτών.

Ακό­μα, ο Κ. Σκρέ­κας ανα­κοί­νω­σε επι­βο­λή ειδι­κού τέλους 10 ευρώ ανά θερ­μι­κή μεγα­βα­τώ­ρα στις εται­ρεί­ες ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής για τις ποσό­τη­τες φυσι­κού αερί­ου που χρη­σι­μο­ποιεί­ται για την παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κής ενέργειας.

Όπως είπε, «τα έσο­δα θα πηγαί­νουν στο ταμείο ενερ­γεια­κής μετά­βα­σης για την υπο­στή­ρι­ξη ευά­λω­των νοι­κο­κυ­ριών και μικρο­με­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων, υπο­στή­ρι­ξη επεν­δύ­σε­ων σε εναλ­λα­κτι­κά καύ­σι­μα και υπο­στή­ρι­ξη επε­κτά­σε­ων υπο­δο­μής εισα­γω­γής φυσι­κού αερί­ου για αντι­κα­τά­στα­ση του ρωσι­κού αερί­ου και δυνα­τό­τη­τα εισα­γω­γών από άλλες πηγές».

Είναι φανε­ρό ότι τα μέτρα που ανα­κοι­νώ­θη­καν δεν αντι­με­τω­πί­ζουν σε καμία περί­πτω­ση το πρό­βλη­μα της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, αντί­θε­τα ωθούν τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά να ζήσουν σε συν­θή­κες περα­σμέ­νου αιώ­να, χωρίς θέρ­μαν­ση, ζεστό νερό και φως.

Την ίδια ώρα, οι κύριες αιτί­ες όπως η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ενέρ­γειας, η «πρά­σι­νη μετά­βα­ση» και η απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση μένουν στο απυ­ρό­βλη­το, ώστε να μην θιγούν τα κέρ­δη των μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων της Ενέργειας.

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο