Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοινώσεις Πλεύρη: Τέλος από 1η Μαΐου πιστοποιητικά εμβολιασμού και self-test στα σχολεία

Σε κανο­νι­κούς ρυθ­μούς επι­στρέ­φει η ζωή στη χώρα μετά την 1η Μαΐ­ου, όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Θάνος Πλεύρης.

Ειδι­κό­τε­ρα, από την 1η Μαΐ­ου έως και τις 31 Αυγού­στου δεν θα χρειά­ζε­ται πλέ­ον η επί­δει­ξη πιστο­ποι­η­τι­κού νόση­σης ή εμβο­λια­σμού, το γνω­στό COVID pass. Το μέτρο θα επα­νε­ξε­τα­στεί από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ωστό­σο, έως τις 31 Μαΐ­ου παρα­μέ­νει υπο­χρε­ω­τι­κή η χρή­ση μάσκας στους εσω­τε­ρι­κούς χώρους.

Επί­σης, από την 1η Μαΐ­ου, και για την ακρί­βεια από τις 3 Μαΐ­ου που ανοί­γουν ξανά τα σχο­λεία, οι μαθη­τές θα επι­στρέ­ψουν στα θρα­νία χωρίς να χρειά­ζε­ται να κάνουν self test.

Στο εξής, από την 1η Μαΐ­ου θα κάνουν ένα rapid τεστ την εβδο­μά­δα όσοι δεν έχουν εμβο­λια­στεί για να προ­σέρ­χο­νται στην εργα­σία τους.

Από την 1η Μαΐ­ου έως τις 30 Αυγού­στου επα­νέρ­χε­ται η λει­τουρ­γία όλων των χώρων με πλη­ρό­τη­τα 100% και αίρε­ται κάθε περιο­ρι­σμός. Ωστό­σο, όπως τόνι­σε ο κ. Πλεύ­ρης, και αυτό το μέτρο θα επα­νε­ξε­τα­στεί από την 1η Σεπτεμβρίου.

Όσον αφο­ρά το Πάσχα, θα εορ­τα­στεί με τα υπάρ­χο­ντα μέτρα, ενώ, σύμ­φω­να με τον Υπουρ­γό Υγεί­ας, συστή­νε­ται η χρή­ση μάσκας ακό­μη και στους εξω­τε­ρι­κούς χώρους.

Ο κ. Πλεύ­ρης σημεί­ω­σε ότι εφέ­τος όλες οι θρη­σκευ­τι­κές εκδη­λώ­σεις θα γίνουν κανο­νι­κά, για πρώ­τη φορά μετά από την έναρ­ξη της πανδημίας.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο