Ανακoίνωση του ΚΚΕ για το θάνατο του Κώστα Νεστορίδη

Τα συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του Κώστα Νεστο­ρί­δη, που έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή, εκφρά­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ. Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φέ­ρει: «Ο Κώστας Νεστο­ρί­δης, υπήρ­ξε ένας από τους πιο ταλα­ντού­χους ποδο­σφαι­ρι­στές που εμφα­νί­στη­καν στα γήπε­δα. Από τους κορυ­φαί­ους της ιστο­ρί­ας της ΑΕΚ και συνο­λι­κά του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ανα­κoί­νω­ση του ΚΚΕ για το θάνα­το του Κώστα Νεστο­ρί­δη.