Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναμένεται επιδείνωση του καιρού με πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

 Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η κακο­και­ρία «Ελπίς», με πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις στα ανα­το­λι­κά και νότια, πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και ισχυ­ρούς ανέ­μους στο Αιγαίο.

Σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / Meteo.gr, τα φαι­νό­με­να βαθ­μιαία θα εντα­θούν με τις πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις να εκδη­λώ­νο­νται ακό­μα και στα παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και της Πελο­πον­νή­σου, ενώ μεγά­λες ποσό­τη­τες χιο­νιού ανα­μέ­νε­ται να εκδη­λω­θούν τις επό­με­νες ώρες στην Εύβοια.

Στις Κυκλά­δες και στα Δωδε­κά­νη­σα ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές καται­γί­δες, ενώ χιο­νο­πτώ­σεις θα εκδη­λω­θούν στις Κυκλά­δες και σε περιο­χές της Κρή­της και των Δωδε­κα­νή­σων, με χαμη­λό­τε­ρο υψόμετρο.

Για την περιο­χή της Αττι­κής, σύμ­φω­να με τα δια­θέ­σι­μα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία, οι χιο­νο­πτώ­σεις θα συνε­χι­στούν μέχρι τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Τρί­της, οι οποί­ες κατά δια­στή­μα­τα θα είναι πυκνές.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο