Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας |ΑΠΕ| Πανάκεια ή κατάρα;

Τις προη­γού­με­νες μέρες η «Ελλη­νι­κή Επι­στη­μο­νι­κή Ένω­ση Αιο­λι­κής Ενέρ­γειας» (ΕΛΕΤΑΕΝ) ‑συμ­με­τέ­χο­ντας στη δημό­σια δια­βού­λευ­ση για τη «Στρα­τη­γι­κή Μελέ­τη Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων» (ΣΜΠΕ) του Σχε­δί­ου Προ­στα­σί­ας του Ορει­νού Όγκου Υμητ­τού, επα­νέ­φε­ρε την πρό­τα­ση για κατα­σκευή επι­δει­κτι­κού αιο­λι­κού πάρ­κου στον Υμητ­τό.

Προ­τού προ­χω­ρή­σου­με στην ουσία –που επι­με­λώς απο­κρύ­πτε­ται από τους αρμό­διους, τον αστι­κό τύπο και τα ΜΚΔ να επισημάνουμε:

H ΕΛΕΤΑΕΝ –και μην παρα­σύ­ρε­στε από τον τίτλο, δεν είναι παρά ένας ακό­μη αβα­ντα­δό­ρος των εται­ριών που λυμαί­νο­νται το χώρο –δεν το κρύ­βει εξάλλου

Ιδρύ­θη­κε το 1990 με την ονο­μα­σία ΕΛληνι­κή ΕΤαιρεία Αιολι­κής ΕΝέργειας και το 2005 πρό­σθε­σε το «Επι­στη­μο­νι­κή» και έβγα­λε το «Εται­ρεία»
Από ίδρυ­σή της ήταν μέλος της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης Αιο­λι­κής Ενέρ­γειας WindEuropethe voice of the wind energy industry και λει­τουρ­γού­σε ως «Εθνι­κός» Εκπρό­σω­πός της στην Ελλάδα.
Μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ γίνονται:
Εται­ρεί­ες και φορείς που δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε όλο το εύρος της εφο­δια­στι­κής αλυ­σί­δας της αιο­λι­κής ενέρ­γειας, όπως βιο­μη­χα­νία και εμπό­ριο εξο­πλι­σμών, υπη­ρε­σί­ες, επεν­δυ­τι­κοί φορείς αλλά και ερευ­νη­τι­κά κέντρα και ινστι­τού­τα, φυσι­κά πρό­σω­πα, επαγ­γελ­μα­τί­ες …(κλπ)
Η ΕΛΕΤΑΕΝ δια­τη­ρεί και υπη­ρε­τεί διπλό σκοπό:
Επι­διώ­κει την προ­α­γω­γή της επι­στή­μης και έρευ­νας στον τομέα της αιο­λι­κής ενέρ­γειας (ΣΣ |> ο νοών νοεί­τω) και παράλληλα
Προ­σπα­θεί να εκφρά­σει απο­τε­λε­σμα­τι­κά τα καλώς εννο­ού­με­να συμ­φέ­ρο­ντα του κλά­δου και της αγο­ράς λει­τουρ­γώ­ντας ως ένα χώρος σκέ­ψης, δια­λό­γου και ιδε­ών με επι­στη­μο­νι­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση και επάρκεια.
(και συνε­χί­ζει –«παι­νεύ­ο­ντας το σπί­τι της)
Προ­σφέ­ρει φθη­νό­τε­ρο ρεύ­μα για τους κατα­να­λω­τές και την εθνι­κή οικο­νο­μία, …θα απο­τε­λέ­σει πολύ­τι­μο στή­ριγ­μα στην κοι­νω­νία, τη βιο­μη­χα­νία, τις επι­χει­ρή­σεις, …δημιουρ­γεί δου­λειές και ανά­πτυ­ξη …συμ­βά­λει στη στα­θε­ρό­τη­τα των τιμών ενέρ­γεις, … συμ­βά­λει στην ενερ­γεια­κή ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας, στην … ενί­σχυ­ση της ασφά­λειας και γεω­στρα­τη­γι­κή ενδυ­νά­μω­ση, μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει τη στρα­τη­γι­κή συνει­σφο­ρά της Ελλά­δας στην ενερ­γεια­κή ανε­ξαρ­τη­σία της Ευρώ­πης (ΣΣ |> αυτό είναι σίγου­ρο), προ­σελ­κύ­ο­ντας μεγά­λες επεν­δύ­σεις για εγκα­τα­στά­σεις και δίκτυα, τα αιο­λι­κά πάρ­κα στη­ρί­ζουν τις τοπι­κές κοι­νω­νί­ες μέσω του ετή­σιου τέλους που, κατά το νόμο, τους κατα­βά­λουν και φυσι­κά μέσω των ανα­πτυ­ξια­κών έργων και δρά­σε­ων που χρη­μα­το­δο­τούν κατά τη κατα­σκευή και τη λει­τουρ­γία τους…
(και πολ­λά άλλα να μη σας κου­ρά­ζου­με, εν ολί­γοις ούτε λίγο, ούτε πολύ απο­τε­λεί κάτι σαν «εθνι­κό ευερ­γέ­τη», από τους πολ­λούς που ανέ­τει­λαν μετά τη δημιουρ­γία της «Μικρής ΔΕΗ» και σε συνέ­χεια την πολυ­διά­σπα­ση του πάλαι ποτέ κρα­τι­κο­δί­αι­του μονο­πω­λια­κού γίγα­ντα –δεί­τε και <|Ατέ­χνως|>

Η επι­στο­λή-υπό­μη­μα της ΕΛΕΤΑΕΝ προς το Υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας αφο­ρά την «εγκα­τά­στα­ση τριών αιο­λι­κών πάρ­κων στους ορει­νούς όγκους πέριξ του λεκα­νο­πε­δί­ου (Αθή­να 3x3)»,
«με βασι­κό σκε­πτι­κό ότι οι ορει­νοί όγκοι του λεκα­νο­πε­δί­ου Αττι­κής (Υμητ­τός, Πεντέ­λη, Πάρ­νη­θα) ανα­πτύσ­σο­νται σε άμε­ση γειτ­νί­α­ση και γύρω από τον αστι­κό ιστό της πόλης της Αθή­νας» και
«πιο συγκε­κρι­μέ­να απο­σκο­πεί στη διά­δο­ση και εμπέ­δω­ση της ιδέ­ας των ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέρ­γειας µε στό­χο τη διεύ­ρυν­ση της απο­δο­χής τους από το ευρύ κοινό» 

Σύμ­φω­να με την ΕΛΕΤΑΕΝ, «η εγκα­τά­στα­ση αιο­λι­κών πάρ­κων που θα είναι πλή­ρως ορα­τά από το μισό σχε­δόν πλη­θυ­σμό της χώρας και θα συμ­βά­λει στην απο­μυ­θο­ποί­η­ση και την εξοι­κεί­ω­ση µε τις τεχνο­λο­γί­ες αντι­με­τώ­πι­σης της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής και στην ενη­μέ­ρω­ση και διά­χυ­ση της πλη­ρο­φο­ρί­ας στο ευρύ κοι­νό για τα οφέ­λη της αιο­λι­κής ενέργειας».
(…)
Στο πλαί­σιο αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ προ­τεί­νει στο υπουρ­γείο να οριο­θε­τη­θεί μέσω του Σχε­δί­ου Προ­στα­σί­ας του Ορει­νού Όγκου Υμητ­τού κατάλ­λη­λος χώρος για την εγκα­τά­στα­ση αιο­λι­κού πάρ­κου.

Μόνοι ωφελημένοι από τα αιολικά πάρκα οι επιχειρηματικοί όμιλοι

Παρά την πλύ­ση εγκε­φά­λου που γίνε­ται συντο­νι­σμέ­να (β. και 22 αλή­θειες για την αιο­λι­κή ενέρ­γεια — Στον αέρα το https://ask4wind.gr/- Μια πρω­το­βου­λία της Ελλη­νι­κής Επι­στη­μο­νι­κής Ένω­σης Αιο­λι­κής Ενέργειας)

Αν το ψάξου­με (με κάποια επι­μέ­λεια, χωρίς προ­κα­τα­λή­ψεις και πέρα από τα «φαί­νε­σθαι») θα δώσου­με απά­ντη­ση στο ερώ­τη­μα ποιοι είναι οι κερ­δι­σμέ­νοι και ποιοι οι χαμέ­νοι από τις τερά­στιες επεν­δύ­σεις σε αιο­λι­κά πάρκα:
Η αλή­θεια είναι ότι οι μόνοι που έχουν λόγο να πανη­γυ­ρί­ζουν είναι οι μεγα­λο­μέ­το­χοι μιας χού­φτας επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, που θα δια­σφα­λί­σουν μεγά­λα κέρ­δη για τα επό­με­να 20–30 χρόνια.

ΕΛΕΤΑΕΝ

Όλες οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ–ΠΑΣΟΚ–Συριζ_ΑνΕλ στή­ρι­ξαν με πολ­λούς τρό­πους την αύξη­ση των κερ­δών των ομί­λων της πρά­σι­νης ενέρ­γειας, γενι­κά και όσων επέν­δυ­σαν στα αιο­λι­κά πάρκα:
Οι ιδιώ­τες επεν­δυ­τές που­λού­σαν στην κρα­τι­κή χον­δρε­μπο­ρι­κή αγο­ρά σε πολύ υψη­λές τιμές αξιο­ποιώ­ντας το περι­βό­η­το Σύστη­μα Εγγυ­η­μέ­νων Τιμών, με συμ­βά­σεις που έφτα­ναν σε διάρ­κεια τα 20 χρό­νια και επί­σης δια­σφά­λι­ζαν παχυ­λές κρα­τι­κές επι­δο­τή­σεις με ανα­πτυ­ξια­κούς νόμους και προ­γράμ­μα­τα ΕΣΠΑ.
Μάλι­στα επί Συρι­ζα υλο­ποι­ή­θη­κε (το 2017) νέος μηχα­νι­σμός στή­ρι­ξης των κερ­δών των επι­χει­ρή­σε­ων που επέ­τρε­ψε στους πιο ισχυ­ρούς ομί­λους να επι­κρα­τή­σουν πιο γρή­γο­ρα και το κέρ­δος να συγκε­ντρω­θεί σε λιγό­τε­ρα χέρια.
Το 2018 οι πέντε μεγα­λύ­τε­ροι όμι­λοι της σχε­τι­κής εγχώ­ριας αγο­ράς έλεγ­χαν 60%-65% της συνο­λι­κής αιο­λι­κής ισχύ­ος που ήταν εγκα­τε­στη­μέ­νη στη χώρα και στη συνέ­χεια μπή­καν στο παι­χνί­δι και ξένοι κολοσ­σοί, ενώ «έσκα­σαν μύτη» ΕΛΠΕ & ΔΕΗ (!)

Παράλ­λη­λα –ακό­μη και προ κρί­σης, έγι­ναν απα­νω­τές νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις που:
Κατε­δά­φι­σαν μισθούς, εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώματα
Κατάρ­γη­σαν όρους προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος, για να διευ­κο­λυν­θούν οι επεν­δύ­σεις στις δασι­κές και ανα­δα­σω­τέ­ες εκτάσεις.

Πώς διασφαλίζονται όμως τα κέρδη αυτών των επενδύσεων;
Ποιος τα διασφαλίζει, ποιος πληρώνει σε τελευταία ανάλυση;

Τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά πλη­ρώ­νουν πανά­κρι­βα την παρα­γω­γή του πρά­σι­νου ρεύ­μα­τος και επι­βα­ρύ­νο­νται τόσο ως κατα­να­λω­τές ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας όσο και ως φορο­λο­γού­με­νοι προ­κει­μέ­νου να ενι­σχυ­θούν οι μονο­πω­λια­κοί όμιλοι.

Οι μόνι­μες σχε­τι­κές θέσεις εργα­σί­ας στα αιο­λι­κά πάρ­κα της περιο­χής περιο­ρί­ζο­νται σε κάποιους συντη­ρη­τές και ορι­σμέ­νους φύλα­κες, δηλα­δή είναι ελάχιστες.

Η άνι­ση κατα­νο­μή των αιο­λι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων στη χώρα μας είναι προ­φα­νής και γίνε­ται άναρ­χα με γνώ­μο­να το κέρ­δος των ομίλων.
Μία μόνο Περι­φέ­ρεια της χώρας, η Στε­ρεά, σηκώ­νει το βάρος του 31% των συνο­λι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων σε επί­πε­δο παρα­γό­με­νης ισχύος.
Στην Εύβοια ανα­λαμ­βά­νει τα εγκα­τε­στη­μέ­να αιο­λι­κά πάρ­κα καλύ­πτουν πάνω απ’ το 15% της συνο­λι­κής ισχύ­ος πανελλαδικά.

Απλά ερω­τή­μα­τα – προ­φα­νείς οι απαντήσεις

 • Βοη­θά στην προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος; η συνε­χής κατά­λη­ψη δασι­κής γης –εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων στρεμ­μά­των, με εκα­το­ντά­δες –μπο­ρεί και χιλιά­δες χιλιό­με­τρα εσω­τε­ρι­κή οδο­ποι­ία;
  Θυμί­ζου­με (πχ) πως η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Ενέρ­γειας (ΡΑΕ) έχει δεσμεύ­σει σχε­δόν το σύνο­λο των κορυ­φο­γραμ­μών της Πίν­δου – περί­που το 80 % – για τη δημιουρ­γία βιο­μη­χα­νι­κού τύπου αιο­λι­κών πάρ­κων, χάριν των οποί­ων θα ανοι­χθούν εκα­το­ντά­δες χιλιό­με­τρα νέων δρό­μων, θα ριχθούν χιλιά­δες κυβι­κά μέτρα μπε­τόν, θα στη­θούν βιο­μη­χα­νι­κές τουρ­μπί­νες — μεταλ­λι­κά τέρα­τα που θα ξεπερ­νούν τα 120μ και θα απλω­θούν δεκά­δες χιλιό­με­τρα πυλώ­νων υψη­λής τάσης.
  Ποιος θα τα πλη­ρώ­σει όλα αυτά σε τελευ­ταία ανά­λυ­ση, αν όχι άλλος από τη λαϊ­κή οικογένεια;
 • (;) Για­τί αγνο­ού­νται προ­κλη­τι­κά οι γνω­μο­δο­τή­σεις των ειδι­κών (δασαρ­χεία και μηχα­νι­κοί) που επι­ση­μαί­νουν κιν­δύ­νους κατο­λι­σθή­σε­ων απ’ την υπερ­βο­λι­κή διά­νοι­ξη δρό­μων μεγά­λου πλά­τους, χωρίς τα απα­ραί­τη­τα τεχνι­κά έργα και σε από­κρη­μνες πλαγιές;
 • (;) Βοη­θά­ει την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος; η δυνα­τό­τη­τα κάθε ομί­λου να δια­μορ­φώ­νει τους δικούς του δια­φο­ρε­τι­κούς αντα­γω­νι­στι­κούς δρό­μους μέσα στις δασι­κές εκτά­σεις και την ίδια στιγ­μή να επι­δο­τού­νται απ’ το κρά­τος όλα αυτά τα περιτ­τά έργα;
 • Αγνο­ούν επί­σης τις δεκά­δες –ίσως και εκα­το­ντά­δες πυρ­κα­γιές που ξεσπούν κάθε καλο­καί­ρι απ’ τον ελλι­πή καθα­ρι­σμό των πυλώνων;
 • (;) Δεν έχουν ακού­σει για εμπρη­σμούς που άνοι­ξαν και ανοί­γουν στην πρά­ξη το δρό­μο για την αλλα­γή χρή­σης γης και την εγκα­τά­στα­ση αιο­λι­κών πάρ­κων; (ΣΣ |> θυμί­ζου­με την περί­πτω­ση της Χίου που μαθεύ­τη­κε για­τί έγι­νε ντόρος)
 • Προ­σπερ­νούν χωρίς συζή­τη­ση τους κιν­δύ­νους για τη δημό­σια υγεία απ’ τη μεγά­λη αύξη­ση των υπο­δο­μών ενα­έ­ριας μετα­φο­ράς ρεύματος;
 • (;) Δεν γνω­ρί­ζουν τίπο­τα για τα «κου­φά­ρια» των ανε­μο­γεν­νη­τριών που τα εγκα­τα­λεί­πουν οι εται­ρεί­ες, όταν κρί­νουν ασύμ­φο­ρη την αντι­κα­τά­στα­σή τους;
  Μπο­ρούν να μας πουν συγκε­κρι­μέ­νες δεσμεύ­σεις των ομί­λων για την απο­κα­τά­στα­ση του περι­βάλ­λο­ντος και ποιος θα τις πληρώσει;
 • (;) Λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη η επί­δρα­ση των επεν­δύ­σε­ων σε ζωτι­κούς κλά­δους της τοπι­κής οικο­νο­μί­ας, όπως η κτη­νο­τρο­φία και η μελισσοκομία;
  (και πολ­λά ακό­μη –θυμί­ζο­ντας πως το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο του 2014 και το επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο σημε­ρι­νό κατάρ­γη­σαν την όποια προ­στα­σία των δασι­κών εκτά­σε­ων από επεμ­βά­σεις για την κατα­σκευή ΑΠΕ, για την κατα­σκευή αγω­γών φυσι­κού αερί­ου, για την εξό­ρυ­ξη και για άλλες επεν­δυ­τι­κές δραστηριότητες.

Για να φτά­σου­με σ’ ένα πιο ουσια­στι­κό ερώτημα:
Υπάρ­χει λύση που να μπο­ρεί να ικα­νο­ποι­ή­σει το σύνο­λο των ανα­γκών του λαού τοπι­κά και ευρύ­τε­ρα στη χώρα μας, με βάση τις σημε­ρι­νές δυνατότητες;
(;) Δεν μπο­ρεί δηλ. να υπάρ­ξει ενερ­γεια­κός σχε­δια­σμός που να δια­σφα­λί­ζει ταυ­τό­χρο­να και φθη­νό ρεύ­μα για τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια και προ­στα­σία της υγεί­ας των κατοί­κων και του περι­βάλ­λο­ντος, των δασι­κών εκτά­σε­ων, του υδρο­φό­ρου ορί­ζο­ντα και του υπε­δά­φους και στα­θε­ρές θέσεις εργα­σί­ας για καλύ­τε­ρη ζωή με δικαιώ­μα­τα για τους εργα­ζό­με­νους και μεί­ω­ση της ενερ­γεια­κής εξάρ­τη­σης της χώρας και να δίνει ώθη­ση στην ανά­πτυ­ξη των υπό­λοι­πων κλά­δων της οικο­νο­μί­ας κάθε περιοχής;

ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΠΕ

Υπάρ­χει αυτή η λύση, υπάρ­χει διέ­ξο­δος προς όφε­λος των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, αλλά για να εφαρ­μο­στεί χρειά­ζε­ται ριζι­κή αλλα­γή πορεί­ας, πρέ­πει η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός να πάρει στα χέρια του το τιμό­νι της εξου­σί­ας και τα κλει­διά της οικονομίας.

Το πρόβλημα είναι πολιτικό και δεν μπορεί να λυθεί χωρίς σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη των καπιταλιστών, χωρίς ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου.

Στις σημε­ρι­νές συν­θή­κες, μέσα στη ζού­γκλα της «απε­λευ­θε­ρω­μέ­νης» αγο­ράς, ο κάθε μονο­πω­λια­κός όμι­λος απο­φα­σί­ζει αν, πότε και πού θα επεν­δύ­σει, ποια ενερ­γεια­κή πηγή θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει με κρι­τή­ριο το ποσο­στό του κέρ­δους του.
Καμία αστι­κή κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να υπο­χρε­ώ­σει το κεφά­λαιο να επεν­δύ­σει και να λει­τουρ­γή­σει με όρους που αντι­στρα­τεύ­ο­νται την κερ­δο­φο­ρία του.
Με κρι­τή­ριο το κέρ­δος, ο κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κός όμι­λος έχει το δικό του σχέ­διο και αντα­γω­νί­ζε­ται τους άλλους για να απο­κτή­σει μεγα­λύ­τε­ρο μερί­διο αγο­ράς και να ισχυ­ρο­ποι­ή­σει τη θέση του.

Wind energy today brain washing Πλύση εγκεφάλου

Η πλύ­ση εγκε­φά­λου πάει σύν­νε­φο ‑μέσα σ’ όλα και 300.000 θέσεις εργα­σί­ας …κάντε κλικ, μεγέ­θυν­ση, Ελλά­δα (κάτι δεί­χνει Αττι­κή) και εξε­ρευ­νή­στε να δεί­τε τι εννούν «θέσεις»

Μια αλό­γι­στη παρα­χώ­ρη­ση αδειών σε επεν­δυ­τι­κά σχέ­δια για αιο­λι­κά πάρ­κα και λεη­λα­σία των βου­νών με fast track δια­δι­κα­σί­ες, με τερά­στιο κόστος στην τοπι­κή ταυ­τό­τη­τα και δρα­μα­τι­κό οικο­λο­γι­κό απο­τύ­πω­μα, την ώρα που όχι μόνο «έχου­με πιά­σει» τον υπο­τι­θέ­με­νο στό­χο εγκα­τε­στη­μέ­νης ισχύ­ος από ΑΠΕ, ήδη από το 2013, αλλά και η σημε­ρι­νή εγκα­τε­στη­μέ­νη ισχύς είναι υπέρ­με­τρη για τις ανά­γκες του εθνι­κού συστή­μα­τος ενέργειας.
ℹ️  Όπως επι­ση­μαί­νουν οι επι­στή­μο­νες, όταν θα λει­τουρ­γή­σουν όλα τα αιο­λι­κά πάρ­κα που έχουν ζητη­θεί από το αρμό­διο υπουρ­γείο η Ελλά­δα θα ξεπε­ρά­σει τον στό­χο …κατά έξι φορές (!!).
Οι επεν­δυ­τές, δεί­χνουν μεγά­λο ενδια­φέ­ρον και για τις περιο­χές Natura, στις οποί­ες στο άμε­σο μέλ­λον προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να εγκα­τα­στα­θούν επι­πλέ­ον 5.514 ανε­μο­γεν­νή­τριες, συνο­λι­κής ισχύ­ος 15.265 MW.
ℹ️  Σύμ­φω­να με έρευ­να από το Πανε­πι­στή­μιο Ιωαν­νί­νων, οι ανε­μο­γεν­νή­τριες που ήδη βρί­σκο­νται σε διά­φο­ρα στά­δια αδειο­δό­τη­σης για περιο­χές εκτός Natura επαρ­κούν για να υπερ­κα­λυ­φθεί κατά δύο έως τρεις φορές ο εθνι­κός στό­χος για το 2030.
Παρά ταύ­τα, αυτή τη στιγ­μή εκκρε­μεί η αδειο­δό­τη­ση για επι­πλέ­ον 5.514 ανε­μο­γεν­νή­τριες μέσα σε προ­στα­τευό­με­νες περιο­χέ­ςΚά­ποια ακό­μη στοιχεία
Μερι­κές από τις επι­πτώ­σεις είναι σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες οι εξής:

 • Η χλω­ρί­δα, η πανί­δα, οι ανε­ξε­ρεύ­νη­τες αρχαιο­λο­γι­κές θέσεις, τα παρα­δο­σια­κά μονο­πά­τια, θα χαθούν κάτω από το βάρος των βίαιων επεμβάσεων.
 • Οι εκα­το­ντά­δες ανε­μο­γεν­νή­τριες, οι υπο­σταθ­μοί, οι γραμ­μές μετα­φο­ράς θα εξα­φα­νί­σουν το κάλ­λος των φυσι­κών τοπί­ων που θα μετα­τρα­πούν σε βιο­μη­χα­νι­κές ζώνες παρα­γω­γής αιο­λι­κής ενέργειας.
 • Το μεγα­λύ­τε­ρο αιο­λι­κό «πάρ­κο» στην Ευρώ­πη έχει τρεις μόνι­μους υπαλ­λή­λους. Επο­μέ­νως το πρό­σχη­μα για την κατα­πο­λέ­μη­ση της ανερ­γί­ας είναι ψευδές.
 • Κατα­στρέ­φε­ται το δάσος από δια­μορ­φώ­σεις και δια­νοί­ξεις δρόμων.
 • Οι εγκα­τα­στά­σεις εξυ­πη­ρε­τούν τα ευκαι­ρια­κά συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τιών της αιο­λι­κής ενέρ­γειας που αξιο­ποιούν Ευρω­παϊ­κά κον­δύ­λια, που (δυνη­τι­κά) θα μπο­ρού­σαν να κατευ­θυν­θούν αλλού.
 • Υπάρ­χει μεγά­λη ηχη­τι­κή ρύπαν­ση (δεί­τε –ακού­στε και το σχε­τι­κό βίντεο). Αυτό το δια­πι­στώ­νει όποιος προ­σπα­θή­σει να ζήσει έστω και μια μέρα σε περιο­χή δίπλα σε ανεμογεννήτριες.
 • Οπτι­κά μια ανε­μο­γεν­νή­τρια δια­κρί­νε­ται από από­στα­ση 40 χιλιο­μέ­τρων μιας και το ύψος της ξεκι­νά από 65 μέτρα και φτά­νει τα 105–120 μέτρα. Το συνο­λι­κό βάρος της κάθε ανε­μο­γεν­νή­τριας είναι ανά­λο­γο με το μέγε­θός της και ξεκι­νά­ει από 225 τόνους και φτά­νει στους 385 τόνους.
  Κάθε ανε­μο­γεν­νή­τρια χρειά­ζε­ται βάση 100 m² μπε­τό και κάθε πυλώ­νας  500 περί­που κυβι­κά μέτρα…
 • Ακό­μα και αν τοπο­θε­τη­θούν οι 25.000 ανε­μο­γεν­νή­τριες οι ρύποι σε διο­ξεί­διο του άνθρα­κα και διο­ξεί­διο του θεί­ου θα παρα­μεί­νουν κατά 99,93%.
 • Η τιμή του ρεύ­μα­τος που παρά­γε­ται από την αιο­λι­κή ενέρ­γεια, και που φτά­νει στο τελι­κό απο­δέ­κτη, δηλα­δή τον κατα­να­λω­τή, όχι μόνο δεν είναι μειω­μέ­νη, αλλά αυξά­νε­ται από 130% έως 400%, σε σχέ­ση με τις τιμές της συμ­βα­τι­κής ενέργειας.
 • Το ζωι­κό βασί­λειο πλη­ρώ­νει κι αυτό μεγά­λο τίμη­μα. Οι ανε­μο­γεν­νή­τριες μόνο στην περιο­χή της Καλι­φόρ­νιας σκο­τώ­νουν κατά μέσο όρο 200–300 γερά­κια, και 40–60 χρυ­σα­ε­τούς ετη­σί­ως, ενώ έχει εκτι­μη­θεί ότι 7.000 απο­δη­μη­τι­κά που­λιά το χρό­νο σκο­τώ­νο­νται από αιο­λι­κούς στρο­βι­λο­κι­νη­τή­ρες στη νότια Καλιφόρνια.

🆘   Ο μύθος του φτηνού ρεύματος λόγω ΑΠΕΧαράτσια ΔΕΗΠηγαίνοντας στο ενημερωτικό για τις χρεώσεις site της ΔΕΗ ΑΕ_«Πάντα δίπλα σας», υπάρχουν «τα πάντα» για τις λεγόμενες «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» δηλαδή «τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ρεύματος, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» … «στη χρήση του ελληνικού δικτύου μεταφοράς» και (άλλο χαράτσι αυτό… !!) «διανομής» και –κάπου στα ψιλά γράμματα το ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Ρύπων (ΕTΜΕΑΡ) …

Σύμ­φω­να με την κεί­με­νη νομο­θε­σία, το τέλος αυτό προσ­διο­ρί­ζε­ται για την απο­ζη­μί­ω­ση των παρα­γω­γών ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας από Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές (ΑΠΕ).
Απο­τε­λεί τη συνει­σφο­ρά όλων μας στη μεί­ω­ση εκπο­μπών αερί­ων (σω…ω…ω πα!) και μάλι­στα με «τύπο υπο­λο­γι­σμού |> kWh x Μονα­διαία χρέ­ω­ση [€/kWh]) που θα πει πως όσο παρα­πά­νω κατα­να­λώ­νεις, τόσο παρα­πά­νω πλη­ρώ­νεις τον καπι­τα­λι­στή της ανεμογεννήτριας!

Στο τυχαίο μας παρά­δειγ­μα ενός κανο­νι­κού και χωρίς «προη­γού­με­νο ανε­ξό­φλη­το» το παρα­πά­νω χαρά­τσι δεν είναι καθό­λου ευκα­τα­φρό­νη­το, όντας το 25,6% των ρυθ­μι­ζό­με­νων χρε­ώ­σε­ων και το ~14% του συνόλου.
Και μια που μιλά­με για νού­με­ρα όπως φαί­νε­ται στο παρά­δειγ­μα ο λογα­ρια­σμός από 141,02€ (για ΔΕΗ) με τα μου-ξου-του φτά­νει τα 272,00€ -192% (+92%) δηλ σχε­δόν διπλα­σιά­ζε­ται.

Πολύ ενδια­φέ­ρον (Αύγου­στος 2018 με στοι­χεία 2017) το αμε­ρι­κά­νι­κο «Distributed WInd Market Report» όπου –μετα­ξύ άλλων, υπο­λο­γί­ζει το κόστος παρα­γω­γής σε 23–30¢/kWh (για ανε­μο­γεν­νή­τριες μικρού και μεσαί­ου μεγέ­θους (~5ΜW) και συντή­ρη­σης μιας μικρής ανε­μο­γεν­νή­τριας ανά επί­σκε­ψη σε 37 $ / kW (!!).

Global installed GW Renewable Energy Sources Παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ GWΣε έκθε­ση — μανι­φέ­στο 100 Γερ­μα­νών δια­νο­ου­μέ­νων σχε­τι­κά με την αιο­λι­κή ενέρ­γεια ανα­φέ­ρε­ται πως η ικα­νό­τη­τα παρα­γω­γής ενέρ­γειας από τον άνε­μο είναι συγκρι­τι­κά χαμη­λή.
Οι ανε­μο­γεν­νή­τριες με επι­φά­νεια πτε­ρυ­γί­ων ίσων με το μέγε­θος ενός γηπέ­δου ποδο­σφαί­ρου, παρά­γουν μόνο ένα πολύ μικρό ποσο­στό της ενέρ­γειας που παρά­γει ένας συμ­βα­τός σταθμός.
Έτσι με περισ­σό­τε­ρες από 5.000 ανε­μο­γεν­νή­τριες στη Γερ­μα­νία, παρά­γε­ται λιγό­τε­ρο από το 1% του απαι­τού­με­νου ηλεκτρισμού.
Στη Γερ­μα­νία οι πωλή­σεις ανε­μο­γεν­νη­τριών έχουν πέσει κατά 80%, καθώς σιγά-σιγά ανοί­γουν τα μάτια του κόσμου, ενώ στη Νορ­βη­γί­ας στα­μά­τη­σαν οι εργα­σί­ες για το «εθνι­κό πλαί­σιο αιο­λι­κής ενέρ­γειας» μετά από μαζι­κές αντι­δρά­σεις του κόσμου, αλλά και τη γνω­μο­δό­τη­ση ειδι­κών ότι το μέλ­λον των αιο­λι­κών κρί­νε­ται πλέ­ον αβέ­βαιο μετά το 2021, με την κατάρ­γη­ση του προ­γράμ­μα­τος επιδοτήσεων.

Ανάπτυξη με κριτήριο το κέρδος και προστασία του περιβάλλοντος είναι ασυμβίβαστα

«Πράσινη οικονομία» — «Πράσινη ανάπτυξη»

Μια πρό­τα­ση της συγκε­κρι­μέ­νης στρα­τη­γι­κής που προ­βάλ­λε­ται όλο και πιο έντο­να, υπη­ρε­τώ­ντας ουσια­στι­κούς και προ­πα­γαν­δι­στι­κούς στό­χους της αστι­κής τάξης σε διε­θνές επί­πε­δο.
✔️  Τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα ανη­συ­χούν, καθώς συνε­χί­ζο­νται οι δυσοί­ω­νες προ­βλέ­ψεις για το βάθος και τη διάρ­κεια της κρίσης.
✔️  Γνω­ρί­ζουν καλά ότι οι δια­χει­ρι­στι­κές τους προ­τά­σεις δεν μπο­ρούν να ματαιώ­σουν την εκδή­λω­ση της κρίσης.
✔️  Γνω­ρί­ζουν επί­σης ότι μεγα­λώ­νει η λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση και ανα­ζη­τούν διέ­ξο­δο ικα­νο­ποι­η­τι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας για τα υπερ­συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαιά τους.

Μέσα σε αυτό το πλαί­σιο προ­βάλ­λουν την πρό­τα­ση της «πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης» σαν διέ­ξο­δος που τάχα δια­σφα­λί­ζει ταυ­τό­χρο­να την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και τη φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δο από την κρί­ση, συσκο­τί­ζο­ντας τη βασι­κή αιτία που προ­κα­λεί τα οξυμ­μέ­να προ­βλή­μα­τα του περι­βάλ­λο­ντος, δηλα­δή την άναρ­χη ανά­πτυ­ξη με κρι­τή­ριο το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της γης, του νερού, της ενέργειας.
Προ­βλέ­πει παχυ­λές κρα­τι­κές ενι­σχύ­σεις στους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους για την παρα­γω­γή νέων «πρά­σι­νων» εμπο­ρευ­μά­των, πχ. λιγό­τε­ρο ρυπο­γό­νων «πρά­σι­νων» αυτο­κι­νή­των, ενι­σχύ­σεις που θα προ­έλ­θουν από νέα αφαί­μα­ξη της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας, που καλεί­ται να πλη­ρώ­σει το μάρμαρο

Πηγή


Ατέχνως info🔻  Για να ανοί­ξει ο δρό­μος για τη λαϊ­κή ευη­με­ρία απαι­τεί­ται ένας ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κός δρό­μος ανά­πτυ­ξης όπου όλες οι εγχώ­ριες ενερ­γεια­κές πηγές, τα μέσα παρα­γω­γής, δια­νο­μής και μετα­φο­ράς ενέρ­γειας θα απο­τε­λούν κοι­νω­νι­κή, κρα­τι­κή ιδιο­κτη­σία, δηλα­δή θα υπάρ­χει ενιαί­ος απο­κλει­στι­κά κρα­τι­κός φορέ­ας ενέρ­γειας, ως μηχα­νι­σμός της εργα­τι­κής λαϊ­κής εξου­σί­ας, με ενερ­γεια­κό σχε­δια­σμό που θα κατο­χυ­ρώ­νει το ενερ­γεια­κό προ­ϊ­όν ως κοι­νω­νι­κό αγα­θό και όχι ως εμπόρευμα.

🔻🔻

Δεν περι­μέ­νου­με βέβαια παθη­τι­κά να έρθει κάποια μεγά­λη μέρα που θα λυθούν τα προ­βλή­μα­τά μας, αλλά μπαί­νου­με μπρο­στά στους καθη­με­ρι­νούς αγώ­νες, απέ­να­ντι στα επεν­δυ­τι­κά σχέ­δια των ενερ­γεια­κών ομί­λων που προ­ω­θού­νται σε βάρος των λαϊ­κών αναγκών.
Όμως για να απο­κτή­σουν αυτοί οι αγώ­νες συνέ­χεια, διάρ­κεια και νικη­φό­ρα προ­ο­πτι­κή, πρέ­πει να σημα­δέ­ψουν τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, την άρχου­σα τάξη των καπιταλιστών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο