Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αναπτυξιακή» φιέστα Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: «Με ρόπαλα και ΜΑΤ χτυπάτε τους εργάτες και στα αφεντικά κάνετε τις πλάτες»

Για ακό­μη μια φορά η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έδει­ξε πως η βαθιά αντι­λαϊ­κή-αντερ­γα­τι­κή της πολι­τι­κή πάει χέρι-χέρι με την αστυ­νο­μι­κή κατα­στο­λή. Έτσι, χθες, προ­κει­μέ­νου να δια­λύ­σουν το μεγά­λο πλή­θος που είχε συγκε­ντρω­θεί λίγα μέτρα μακριά από το ξενο­δο­χείο που θα μιλού­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, τα ΜΑΤ του κ.Τόσκα, κατά τη γνώ­ρι­μη πλέ­ον τακτι­κή τους, δε δίστα­σαν να κάνουν και πάλι χρή­ση χημι­κών. Οι δια­δη­λω­τές είχαν ζητή­σει νωρί­τε­ρα να περά­σει από τον αστυ­νο­μι­κό φραγ­μό μια αντι­προ­σω­πεία των αγρο­τών και των συμ­βα­σιού­χων ΟΤΑ, κάτι που δεν έγι­νε δεκτό από τις παρι­στά­με­νες αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις. 

Στην προ­σπά­θεια των δια­δη­λω­τών να σπά­σουν τον ισχυ­ρό αστυ­νο­μι­κό κλοιό, τα ΜΑΤ απά­ντη­σαν και πάλι με χρή­ση δακρυ­γό­νων. Οι δυνά­μεις του ταξι­κού εργα­τι­κού κινή­μα­τος, των αγρο­τών και της νεο­λαί­ας παρέ­μει­νε στο χώρο φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως «τέρ­μα πια στις αυτα­πά­τες ή με το κεφά­λαιο ή με τους εργά­τες», «με ρόπα­λα και ΜΑΤ χτυ­πά­τε τους εργά­τες και στα αφε­ντι­κά κάνε­τε τις πλά­τες» και «η Θεσ­σα­λο­νί­κη λιμά­νι των λαών και όχι ορμη­τή­ριο των ιμπεριαλιστών». 

Οι δια­δη­λω­τές απο­χώ­ρη­σαν συντε­ταγ­μέ­να, καταγ­γέλ­λο­ντας την πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τον λαό με το παρα­μύ­θι της «δίκαι­ης ανά­πτυ­ξης» και η οποία πάει χέρι — χέρι με την τρο­μο­κρα­τία και την κατα­στο­λή. Την απά­ντη­ση τους, οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα θα συνε­χί­σουν να τη δίνουν καθη­με­ρι­νά, στον αγώ­να για την ανα­τρο­πή αυτής της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, του σάπιου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος και την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών του. 

Thessaloniki rally 28 3 2018

Της πορεί­ας προς το χώρο διε­ξα­γω­γής του «περι­φε­ρεια­κού συνε­δρί­ου» είχε προη­γη­θεί συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Δημο­κρα­τί­ας (Βαρ­δά­ρη). Κεντρι­κός ομι­λη­τής ήταν ο Στρά­τος Κουρ­τζα­νί­δη, πρό­ε­δρος του ΣΕΤΗΠ ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, ενώ χαι­ρε­τι­σμούς απηύ­θυ­ναν ο Τάσος Χαλ­κί­δης, πρό­ε­δρος του Αγρο­τι­κού Συλ­λό­γου Βέροιας και η Δια­μα­ντού­λα Κρη­τι­κού, πρό­ε­δρος αγρο­τι­κού Συλ­λό­γου Αμυνταίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο