Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής και η διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού

Τους πίνα­κες με τις Ελά­χι­στες Βάσεις Εισα­γω­γής (Ε.Β.Ε.) που αντι­στοι­χούν σε κάθε Σχο­λή ή Τμή­μα της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης και τις δια­δι­κα­σί­ες για την υπο­βο­λή των Μηχα­νο­γρα­φι­κών Δελ­τί­ων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2022 ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το υπουρ­γείο Παιδείας.

Ειδι­κό­τε­ρα, οι δια­δι­κα­σί­ες υπο­βο­λής των Μηχα­νο­γρα­φι­κών, τόσο για εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, όσο και στα ΔΙΕΚ, ξεκι­νούν από σήμε­ρα, Παρα­σκευή, 8 Ιου­λί­ου και θα διαρ­κέ­σουν μέχρι τη Δευ­τέ­ρα, 18 Ιουλίου.

Ελά­χι­στες Βάσεις Εισα­γω­γής (Ε.Β.Ε.)

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι οι Ε.Β.Ε. προ­κύ­πτουν από τις μέσες επι­δό­σεις των υπο­ψη­φί­ων ανά Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο/Τομέα σε συν­δυα­σμό με τους συντε­λε­στές που όρι­σαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανε­πι­στη­μί­ων. Δηλα­δή μια Σχολή/Τμήμα μπο­ρεί να έχει επι­λέ­ξει ως Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής το 80% ή το 120% της μέσης επί­δο­σης των υπο­ψη­φί­ων ή οποια­δή­πο­τε από τις ενδιά­με­σες τιμές. Όπως, επί­σης, μπο­ρεί να έχει επι­λέ­ξει και για το/τα εμπλε­κό­με­νο/-α Ειδι­κό/-ά Μάθη­μα/-τα ως Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής Ειδι­κού Μαθή­μα­τος ή Ειδι­κών Μαθη­μά­των το 70% ή το 110% της μέσης επί­δο­σης των υπο­ψη­φί­ων ή οποια­δή­πο­τε από τις ενδιά­με­σες τιμές μετα­ξύ αυτού του διαστήματος.

Μαζί με τις Ε.Β.Ε. εμφα­νί­ζο­νται και ο συντε­λε­στής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδι­κό Μάθη­μα ή πρα­κτι­κή δοκι­μα­σία — εφό­σον απαι­τεί­ται για την εισα­γω­γή σε συγκε­κρι­μέ­νες Σχο­λές ή Τμή­μα­τα — και τέλος ο αντί­στοι­χος συντε­λε­στής Ε.Β.Ε. Ειδι­κού Μαθήματος.

Ολό­κλη­ροι οι πίνα­κες των σχο­λών στην ιστο­σε­λί­δα ΕΔΩ:

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.)

Οι υπο­ψή­φιοι, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τον προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας τους (password) που έχουν ήδη απο­κτή­σει ή απο­κτούν αυτές τις μέρες, θα μπο­ρούν να επι­σκέ­πτο­νται την ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/ και να επι­λέ­γουν το Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο (Μ.Δ) για εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση ή/ και το Παράλ­λη­λο Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο (Π.Μ.Δ) για εισα­γω­γή στα Δημό­σια ΙΕΚ.

Α. Όσον αφο­ρά το Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελτίο(Μ.Δ) για εισα­γω­γή στη Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να συμπλη­ρώ­νουν κάποιες προ­σω­ρι­νές προ­τι­μή­σεις (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη συνέ­χεια να κλει­δώ­σουν το τελι­κό τους Μηχα­νο­γρα­φι­κό (επι­λέ­γο­ντας ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ) το αργό­τε­ρο έως και την Δευ­τέ­ρα 18 Ιου­λί­ου 2022 και ώρα 24:00. Κατά τη συμπλή­ρω­ση του Μηχα­νο­γρα­φι­κού, οι υπο­ψή­φιοι θα βλέ­πουν και θα μπο­ρούν να επι­λέ­ξουν τα τμή­μα­τα εκεί­να για τα οποία ο μέσος όρος των βαθ­μο­λο­γι­κών επι­δό­σε­ων τους είναι ίσος ή μεγα­λύ­τε­ρος από την ΕΒΕ κάθε τμή­μα­τος, συνυ­πο­λο­γι­ζό­με­νης όπου απαι­τεί­ται και της ΕΒΕ του ειδι­κού μαθή­μα­τος ή των πρα­κτι­κών δοκι­μα­σιών (αγω­νί­σμα­τα για ΤΕΦΑΑ).

Μετά την υπο­βο­λή του Μ.Δ για εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, οποια­δή­πο­τε τρο­πο­ποί­η­ση από τους υπο­ψη­φί­ους είναι δυνα­τή, εντός της προ­κα­θο­ρι­σμέ­νης ημε­ρο­μη­νί­ας υπο­βο­λής του Μ.Δ και μόνο με τη μεσο­λά­βη­ση της σχο­λι­κής μονάδας.

Όσοι υπο­ψή­φιοι δεν πρό­λα­βαν να απο­κτή­σουν password, μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται στο Λύκειό τους, είτε τις προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες μέρες εφη­με­ρί­ας είτε στις 2 επι­πλέ­ον μέρες που θα λει­τουρ­γή­σουν τα Λύκεια εντός Ιου­λί­ου. Όσοι υπο­ψή­φιοι δεν θυμού­νται το password που ήδη είχαν απο­κτή­σει στο σχο­λείο τους, μπο­ρούν, είτε να απευ­θύ­νο­νται στο Λύκειό τους τις προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες μέρες εφη­με­ρί­ας ή τις 2 επι­πλέ­ον μέρες που θα λει­τουρ­γή­σουν τα Λύκεια εντός Ιου­λί­ου, είτε, εναλ­λα­κτι­κά και εφό­σον είχαν δηλώ­σει προ­σω­πι­κό mail (κατά την από­κτη­ση του password), να ορί­σουν νέο password μέσα από την εφαρ­μο­γή του ΜΔ με την επι­λο­γή «Υπεν­θύ­μι­ση κωδι­κού ασφα­λεί­ας», χωρίς να μετα­βούν στη σχο­λι­κή μονάδα.

Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο για εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση μπο­ρούν να υποβάλουν:

- Όσοι συμ­με­τεί­χαν στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2022, και εφό­σον ήδη κατέ­χουν ή απέ­κτη­σαν απο­λυ­τή­ριο (οι υπο­ψή­φιοι ΓΕΛ) και απο­λυ­τή­ριο και πτυ­χίο (οι υπο­ψή­φιοι ΕΠΑΛ).

- Όσοι από­φοι­τοι συμ­με­τεί­χαν στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις των ημε­ρη­σί­ων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2020 ή 2021, διεκ­δι­κώ­ντας φέτος το 10% των θέσε­ων εισα­κτέ­ων, χωρίς νέα εξέ­τα­ση. Όσοι από­φοι­τοι είναι υπο­ψή­φιοι για το 10%, συμ­με­τέ­χουν στη δια­δι­κα­σία επι­λο­γής με τα μόρια που είχαν επι­τύ­χει στην τελευ­ταία τους εξέ­τα­ση. Για τους υπο­ψη­φί­ους του 10% έτους 2020 δεν εφαρ­μό­ζε­ται η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής (ΕΒΕ), ενώ για τους υπο­ψη­φί­ους του 10% έτους 2021 ισχύ­ει η ΕΒΕ, όπως δια­μορ­φώ­θη­κε το 2021.

Β. Όσον αφο­ρά το Παράλ­λη­λο Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο (Π.Μ.Δ) για εισα­γω­γή στα ΔΙΕΚ, οι υπο­ψή­φιοι στην ίδια απο­κλει­στι­κή προ­θε­σμία από την Παρα­σκευή 8 Ιου­λί­ου 2022 ως και την Δευ­τέ­ρα 18 Ιου­λί­ου 2022 και ώρα 24:00, με τον ίδιο προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας (password), μπο­ρούν να υπο­βά­λουν το Παράλ­λη­λο Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο (Π.Μ.Δ) για τα Δημό­σια ΙΕΚ.

Όσοι υπο­ψή­φιοι δεν πρό­λα­βαν να απο­κτή­σουν ή δεν θυμού­νται το password, θα πρέ­πει να απευ­θύ­νο­νται στο Λύκειό τους, είτε τις προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες μέρες εφη­με­ρί­ας είτε στις 2 επι­πλέ­ον μέρες που θα λει­τουρ­γή­σουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου.

Εντός της ίδιας προ­θε­σμί­ας, αν κάποιος υπο­ψή­φιος ορι­στι­κο­ποι­ή­σει το παράλ­λη­λο μηχα­νο­γρα­φι­κό του και θελή­σει να κάνει οποια­δή­πο­τε τρο­πο­ποί­η­ση, τότε απλά μπο­ρεί να κάνει Αναί­ρε­ση Ορι­στι­κο­ποί­η­σης μέσα από την ίδια την εφαρ­μο­γή, χωρίς να προ­σέλ­θει στο σχο­λείο του. Όμως, θα πρέ­πει να το ορι­στι­κο­ποι­ή­σει ξανά ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας.

Δικαιού­χοι υπο­βο­λής του Παράλ­λη­λου Μηχα­νο­γρα­φι­κού Δελ­τί­ου για εισα­γω­γή στα Δημό­σια ΙΕΚ είναι:

- Οι υπο­ψή­φιοι που υπέ­βα­λαν Αίτη­ση-Δήλω­ση και συμ­με­τεί­χαν στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις ημε­ρη­σί­ων ή εσπε­ρι­νών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2022. Για την υπο­βο­λή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τον προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας (password) που έχουν ήδη δημιουργήσει.

- Οι τελειό­φοι­τοι των ημε­ρη­σί­ων ή εσπε­ρι­νών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέ­χο­ντος σχο­λι­κού έτους που δεν συμ­με­τεί­χαν στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2022. Η δημιουρ­γία του προ­σω­πι­κού κωδι­κού ασφα­λεί­ας (password) από αυτούς τους υπο­ψη­φί­ους για υπο­βο­λή Παράλ­λη­λου Μηχα­νο­γρα­φι­κού Δελ­τί­ου, γίνε­ται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Προ­τεί­νε­ται οι υπο­ψή­φιοι να εκτυ­πώ­σουν ή/και να απο­θη­κεύ­σουν στον υπο­λο­γι­στή τους το υπο­βλη­θέν ορι­στι­κο­ποι­η­μέ­νο μηχα­νο­γρα­φι­κό (που θα έχει απο­κτή­σει αυτό­μα­τα και αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου), ώστε ανά πάσα στιγ­μή να μπο­ρούν να δουν τις τελι­κές προ­τι­μή­σεις τους.

2. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η προ­θε­σμία υπο­βο­λής των ΜΔ και ΠΜΔ είναι απο­κλει­στι­κή και μετά την παρέ­λευ­σή της κανέ­νας υπο­ψή­φιος δεν θα μπο­ρεί να προ­βεί στην ορι­στι­κο­ποί­η­ση τους.

3. Για οποια­δή­πο­τε πλη­ρο­φο­ρία, υπο­στή­ρι­ξη, ακό­μα και χρή­ση υπο­λο­γι­στή που τυχόν δεν δια­θέ­τουν, οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοι­χτά στις ημέ­ρες με τις προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες εφη­με­ρί­ες κάθε Λυκεί­ου και επι­πλέ­ον την Τετάρ­τη 13–7‑2022 και την Δευ­τέ­ρα 18–7‑2022.

4. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται τέλος ότι οι υπο­ψή­φιοι που παρα­πέ­μπο­νται στις Επα­να­λη­πτι­κές Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις του Σεπτεμ­βρί­ου, κατα­θέ­τουν Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο με τις προ­τι­μή­σεις τους, μετά τις Επα­να­λη­πτι­κές Εξε­τά­σεις, οπό­τε και θα μπο­ρέ­σουν να απο­κτή­σουν προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας (password).

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο