Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναρτήθηκαν στο TAXISnet τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020 — Πώς θα τα εκτυπώσετε

Τα τέλη κυκλο­φο­ρί­ας για το 2020 αναρ­τή­θη­καν στο TAXISnet. Τα τέλη παρα­μέ­νουν στα ίδια επί­πε­δα με το 2019 και θα πρέ­πει να εξο­φλη­θούν μέχρι την 31 Δεκεμ­βρί­ου 2019.

Οι φορο­λο­γού­με­νοι θα πρέ­πει να ακο­λου­θή­σουν τα επό­με­να βήμα­τα για εκτυ­πώ­σουν τα σημειώ­μα­τα με τα τέλη κυκλο­φο­ρί­ας από το TAXISnet. Αφού επι­σκε­φθούν την ιστο­σε­λί­δα «aade,gr» της ΑΑΔΕ και «πατή­σουν» την ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή των τελών κυκλο­φο­ρί­ας θα πρέ­πει να κάνουν τα ακόλουθα:

1. Να συμπλη­ρώ­σουν τον Α.Φ.Μ., που ανα­γρά­φε­ται στην άδεια κυκλοφορίας

2. Να συμπλη­ρώ­σουν τον αρ. κυκλο­φο­ρί­ας του οχή­μα­τος, που ανα­γρά­φε­ται στην άδεια κυκλοφορίας

3. Να συμπλη­ρώ­σουν το έτος τελών κυκλοφορίας

4. Να επι­λέ­ξουν «Ανα­ζή­τη­ση»

5. Να επι­λέ­ξουν «Εκτύ­πω­ση» όταν εμφα­νι­στεί το μήνυ­μα «Επι­τυ­χής αναζήτηση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο