Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αναρχικοί» βανδάλισαν συνθήματα της ΚΝΕ στο ΑΠΘ — Ποιούς ενοχλεί το σφυροδρέπανο;

Σε βαν­δα­λι­σμό συν­θη­μά­των της ΚΝΕ προ­χώ­ρη­σαν «άγνω­στοι» στον χώρο του ΑΠΘ υπο­γρά­φο­ντας με σύμ­βο­λα που παρα­πέμ­πτουν στον αναρ­χι­κό χώρο.

Οι αντι­κομ­μου­νι­στές βάν­δα­λοι φρό­ντι­σαν να παρα­στή­σουν τους αυτό­κλη­τους υπε­ρα­σπι­στές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατό­μων, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας τις μου­τζού­ρες τους με κάτι ακα­τά­λη­πτα περί «τραν­σφο­βι­κο­α­ρι­στε­ρών»…

Να σημειω­θεί πως μόλις πριν δύο μερες, την Κυρια­κή 4/4, μια χού­φτα αυτο­α­πο­κα­λού­με­νων «αναρ­χι­κών» επι­χεί­ρη­σε — ανε­πι­τυ­χώς — να δια­λύ­σει εκδή­λω­ση της ΚΝΕ για την Επα­νά­στα­ση του 1821 στον χώρο του πανεπιστημίου.

Σε ανα­κοί­νω­ση της  η Περι­φε­ρεια­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΚΝΕ αναφέρει:

«Μέχρι σήμε­ρα ξέρα­με ότι τα κομ­μου­νι­στι­κά σύμ­βο­λα ενοχλούν:

 • Φασί­στες,
 • Ακρο­δε­ξιούς,
 • Ρατσι­στές,
 • Κυβερ­νή­σεις κάθε είδους,
 • Την ΕΕ που το θεω­ρεί τρο­μο­κρα­τι­κό σύμ­βο­λο και έχει κάνει επί­ση­μη πολι­τι­κή τη θεω­ρία των δυο άκρων.

Και είναι λογι­κό για­τί το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο είναι το σύμβολο :

 • Της επα­νά­στα­σης
 • Της προ­ο­πτι­κής μιας καλύ­τε­ρης κοινωνίας
 • Της μεγά­λης αντι­φα­σι­στι­κής νίκης των λαών — το σύμ­βο­λο που μίση­σε όσο τίπο­τα ο Χίτλερ
 • Των πιο λαμπρών σελί­δων στην ιστο­ρία των λαϊ­κών αγώνων
 • Της συμ­μα­χί­ας του λαού απέ­να­ντι στους εκμε­ταλ­λευ­τές του
 • Της σιγου­ριάς ότι οι λαοί μπο­ρούν να νική­σουν να φτιά­ξουν μια κοι­νω­νία χωρίς εκμετάλλευση.

Σήμε­ρα μάθα­με ότι το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο το τρέ­μουν και κάποιοι που αυτο­α­πο­κα­λού­νται “αναρ­χι­κοί”. Ο καθέ­νας ας βγά­λει τα συμπέ­ρα­σμα­τά του. Το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο και στο ΑΠΘ και σε όλη τη Θεσ­σα­λο­νί­κη θα είναι και στους τοί­χους και στις καρ­διές και στα μυα­λά όσων αγω­νί­ζο­νται για την κοι­νω­νία που θα απε­λευ­θε­ρώ­σει τον άνθρω­πο. Και θα στοι­χειώ­νει όποιον τρέ­μει αυτή την προοπτική».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο