Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανασκόπηση: Πρόσωπα σε όλο τον κόσμο που έφυγαν από τη ζωή το 2022

Πρό­σω­πα που έφυ­γαν το 2022 και άφη­σαν θετι­κή ή αρνη­τι­κό απο­τύ­πω­μα με το πέρα­σμά τους από τη ζωή.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

- 6: Σίντ­νεϊ ΠΟΥΑΤΙΕ, 94 ετών, ηθο­ποιός- θρύ­λος, ο πρώ­τος μαύ­ρος σταρ του Χόλιγουντ.

- 11: Ντα­βίντ ΣΑΣΟΛΙ, 65 ετών, Ιτα­λός σοσιαλ­δη­μο­κρά­της και πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Κοινοβουλίου.

- 14 : Ρικάρ­ντο ΜΠΟΦΙΛ, 82 ετών, Ισπα­νός αρχι­τέ­κτο­νας που υπέ­γρα­ψε περισ­σό­τε­ρα από 1.000 έργα σε όλο τον κόσμο.

- 15: Νίνο ΤΣΕΡΟΥΤΙ, 91 ετών, διά­ση­μος Ιτα­λός σχε­δια­στής μόδας.

- 20: Έλζα ΣΟΑΡΕΣ, 91 ετών, η μαύ­ρη ντί­βα του βρα­ζι­λιά­νι­κου τρα­γου­διού. Μια από τις πιο εμβλη­μα­τι­κές τρα­γου­δί­στριες της σάμπα, που ηχο­γρά­φη­σε 36 άλμπουμ και τρα­γού­δη­σε στην τελε­τή έναρ­ξης των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων της Βρα­ζι­λί­ας το 2016.

- 20: “MEAT LOAF” (Μάρ­βιν Λι ΑΝΤΕΪ), 74 ετών, Αμε­ρι­κα­νός σταρ της ροκ, διά­ση­μος για το “Bat Out of Hell”, ένα από τα άλμπουμ με τις μεγα­λύ­τε­ρες πωλή­σεις όλων των εποχών.

- 23: Τιε­ρί ΜΙΓΚΛΕΡ, 73 ετών, Γάλ­λος σχε­δια­στής μόδας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

- 2: Μόνι­κα ΒΙΤΙ, 90 ετών, Ιτα­λί­δα σταρ και μού­σα του Μικε­λάν­τζε­λο Αντονιόνι.

- 10: Λικ ΜΟΝΤΑΝΙΕ, 89 ετών, Γάλ­λος ιολό­γος, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Ιατρι­κής για την ανα­κά­λυ­ψη του ιού HIV.

ΜΑΡΤΙΟΣ

- 13: Γουί­λιαμ ΧΑΡΤ, 71 ετών, Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, διά­ση­μος για τους ρόλους σε πασί­γνω­στες ται­νί­ες, όπως Η Μεγά­λη Ανα­τρι­χί­λα (The Big Chill, 1983), βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ Α΄ανδρικού ρόλου για Το Φιλί της Γυναί­κας Αρά­χνης (Kiss of the Spider Woman, 1985).

- 23: Μαντλίν ΟΛΜΠΡΑΪΤ, 84 ετών, η πρώ­τη γυναί­κα υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών στις ΗΠΑ (1997–2001).

- 25: Τέι­λορ ΧΟΚΙΝΣ, 50 ετών, ντρά­μερ του αμε­ρι­κα­νι­κού συγκρο­τή­μα­τος εναλ­λα­κτι­κής ροκ Foo Fighters.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

- 6: Βλα­ντί­μιρ ΖΙΡΙΝΟΦΣΚΙ, 75 ετών, υπε­ρε­θνι­κι­στι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα της ρωσι­κής πολι­τι­κής ζωής.

-8: Μίμι ΡΑΪΝΧΑΡΤ, 107 ετών, γραμ­μα­τέ­ας του Όσκαρ Σίντλερ, που συνέ­τα­ξε τη διά­ση­μη λίστα του Γερ­μα­νού βιο­μη­χά­νου σώζο­ντας περισ­σό­τε­ρους από 1.000 Εβραί­ους κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

- 13: Μισέλ ΜΠΟΥΚΕ, 96 ετών, ηθο­ποιός, θρύ­λος του γαλ­λι­κού θεάτρου.

-16: Ροσά­ριο ΙΜΠΑΡΑ, 95 ετών, εμβλη­μα­τι­κή Μεξι­κα­νή υπέρ­μα­χος των ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων.

-17: Κατρίν ΣΠΑΑΚ, 77 ετών, Βελ­γοϊ­τα­λί­δα ηθο­ποιός, ηγε­ρία του ιτα­λι­κού μετα­πο­λε­μι­κού σινεμά.

-17: Ράντου ΛΟΥΠΟΥ, 76 ετών, Ρου­μά­νος πια­νί­στας, θρύ­λος της κλα­σι­κής μουσικής.

-19: Κάνε ΤΑΝΑΚΑ, 119 ετών, Για­πω­νέ­ζα που είχε ανα­γνω­ρι­στεί επι­σή­μως ως ο γηραιό­τε­ρος άνθρω­πος στον κόσμο. Η Κάνε Τανά­κα γεν­νή­θη­κε τη 2α Ιανουα­ρί­ου του 1903 στη Φου­κουό­κα (νοτιο­α­να­το­λι­κή Ιαπω­νία). Εκεί­νη τη χρο­νιά οι αδελ­φοί Ράιτ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν την πρώ­τη μηχα­νο­κί­νη­τη πτή­ση και η Μαρί Κιου­ρί έγι­νε η πρώ­τη γυναί­κα που τιμή­θη­κε με βρα­βείο Νόμπελ.

ΜΑΪΟΣ

- 11: Σιρίν ΑΜΠΟΥ ΑΚΛΕΧ, 51 ετών, Παλαι­στι­νιο­α­με­ρι­κα­νί­δα δημο­σιο­γρά­φους του Al Jazeera που σκο­τώ­θη­κε κατά τη διάρ­κεια επι­χεί­ρη­σης του ισραη­λι­νού στρα­τού στη Δυτι­κή Όχθη.

- 19: VANGELIS (Βαγ­γέ­λης Παπα­θα­να­σί­ου), 79 ετών, μεγά­λος Έλλη­νας συνθέτης.

- 26: Ρέι ΛΙΟΤΑ, 67 ετών, Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, πρω­τα­γω­νι­στής της δημο­φι­λούς ται­νί­ας του Μάρ­τιν Σκορ­σέ­ζε «Τα Καλά Παι­διά» (Goodfellas).

- 26: Άντι ΦΛΕΤΣΕΡ, γνω­στός ως “Fletch”, 60 ετών, ιδρυ­τι­κό μέλος των Depeche Mode.

- 30: Μπο­ρίς ΠΑΧΟΡ, 108 ετών, συγ­γρα­φέ­ας, δια­νο­ού­με­νος και επι­ζών των ναζι­στι­κών στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης, που είχε γεν­νη­θεί στην Τερ­γέ­στη της Ιτα­λί­ας αλλά έγρα­φε στη γλώσ­σα του, τα σλο­βε­νι­κά, καθώς αγω­νι­ζό­ταν για την ανα­γνώ­ρι­σή της.

ΙΟΥΝΙΟΣ

- 14: Αβρα­άμ Β. ΓΕΟΣΟΥΑ, 85 ετών, ένας από τους πιο αξιο­σέ­βα­στους και πολυ­γρα­φό­τε­ρους ισραη­λι­νούς συγ­γρα­φείς, προ­σω­πι­κό­τη­τα της ισραη­λι­νής Αρι­στε­ράς και αντί­θε­τος στην ισραη­λι­νή κατοχή.

- 17: Ζαν-Λουί ΤΡΕΝΤΙΝΙΑΝ, 91 ετών, Γάλ­λος ηθο­ποιός που έχτι­σε μια τερά­στια καριέ­ρα, σχε­δόν επτά δεκα­ε­τιών, με περισ­σό­τε­ρους από 160 ρόλους στο θέα­τρο και τον κινηματογράφο.

- 27: Λεο­ντάρ­ντο ΝΤΕΛ ΒΕΚΙΟ, 87 ετών, πρό­ε­δρος της εται­ρεί­ας οπτι­κών EssilorLuxottica και ένας από τους πλου­σιό­τε­ρους επι­χει­ρη­μα­τί­ες στην Ιταλία.

ΙΟΥΛΙΟΣ

- 2: Πίτερ ΜΠΡΟΥΚ, 97 ετών, θρύ­λος του παγκό­σμιου θεά­τρου που επα­νε­φηύ­ρε την τέχνη της σκη­νο­θε­σί­ας και επη­ρέ­α­σε όσο λίγοι τους ομο­τέ­χνους του τον 20ό αιώνα.

- 6: Τζέιμς ΚΑΑΝ, 82 ετών, Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, που έγι­νε ευρέ­ως γνω­στός με τον ρόλο του Σόνι Κορ­λε­ό­νε στην ται­νία «Ο Νονός», πέθα­νε σε ηλι­κία 82 ετών, ανα­κοί­νω­σε η οικο­γέ­νειά του.

- 8: Εντουάρ­ντο ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ, 79 ετών, πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ανγκό­λας ο οποί­ος κυβέρ­νη­σε για σχε­δόν τέσ­σε­ρις δεκα­ε­τί­ες τη δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πετρε­λαιο­πα­ρα­γω­γό χώρα της Αφρικής

- 8: Σίν­ζο ΑΜΠΕ, 67 ετών, ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ιαπω­νί­ας με τη μεγα­λύ­τε­ρη θητεία στο αξί­ω­μα σκο­τώ­θη­κε από πυρά ενώ έκα­νε προ­ε­κλο­γι­κή εκστρα­τεία για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, προ­κα­λώ­ντας σοκ σε μια χώρα στην οποία η πολι­τι­κή βία είναι κάτι σπά­νιο και ο έλεγ­χος των όπλων αυστηρός.

- 14: Ιβά­να ΤΡΑΜΠ, 73 ετών, πρώ­ην σύζυ­γος του τέως προ­έ­δρου των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Ντό­ναλντ Τραμπ.

- 30: Νισέλ ΝΙΚΟΛΣ, 89 ετών, Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, η οποία ερμή­νευ­σε τον ρόλο της υπο­λο­χα­γού Ουχού­ρα στην τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά “Star Trek”.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

- 5: Ισέι ΜΙΓΙΑΚΕ, 84 ετών, Ιάπω­νας σχε­δια­στής μόδας.

- 8: Ολί­βια ΝΙΟΥΤΟΝ-ΤΖΟΝ, 73 ετών, Αγγλο­αυ­στρα­λή τρα­γου­δί­στρια και ηθο­ποιός, σταρ της ται­νί­ας “Grease” με τον Τζον Τραβόλτα.

- 9: Νίκο­λας ΕΒΑΝΣ, 72 ετών, Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας που έγρα­ψε το μπεστ σέλερ “Ο γητευ­τής των αλό­γων” το οποίο μετα­φέρ­θη­κε στον κινηματογράφο.

- 11: Χανάε ΜΟΡΙ, 96 ετών, Για­πω­νέ­ζα σχε­διά­στρια, παγκο­σμί­ως γνω­στό μέλος της ελίτ της υψη­λής ραπτι­κής, γνω­στή με το προ­σω­νύ­μιο «Madame Butterfly» για τα εμπνευ­σμέ­να από τις πετα­λού­δες σχέ­δια που έγι­ναν το σήμα κατα­τε­θέν της στην πορεία των δεκαετιών.

- 11: Ζαν-Ζακ ΣΕΝΠΕ, 89 ετών, Γάλ­λος σκι­τσο­γρά­φος, γνω­στός για την εικο­νο­γρά­φη­ση της σει­ράς παι­δι­κών βιβλί­ων «Ο μικρός Νικό­λας» (Le petit Nicolas) και τις γελοιο­γρα­φί­ες του στον Τύπο.

- 14: Ρακές ΤΖΟΥΝΤΖΟΥΝΟΥΑΛΑ, 62ετών, δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος Ινδός επεν­δυ­τής, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος από τα ινδι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης «ο Ουό­ρεν Μπά­φετ της Ινδίας».

- 30: Μιχα­ήλ ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΟΦ, 91 ετών, πολι­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα του 20ού αιώ­να, ο τελευ­ταί­ος ηγέ­της της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

- 8: Ελι­σά­βετ Β’, 96 ετών, η μακρο­βιό­τε­ρη μονάρ­χης της Βρετανίας.

- 10: Γουί­λιαμ ΚΛΑΪΝ, 96 ετών, Αμε­ρι­κα­νός φωτο­γρά­φος, διά­ση­μος για τις φωτο­γρα­φί­ες μόδας και αστι­κού τοπίου.

- 11: Χαβιέρ ΜΑΡΙΑΣ, 70 ετών, Ισπα­νός συγ­γρα­φέ­ας, το έργο του οποί­ου έχει μετα­φρα­σθεί σε περισ­σό­τε­ρες από 40 γλώσ­σες και 60 χώρες.

- 13: Ζανκ-Λικ ΓΚΟΝΤΑΡ, 91 ετών, Γαλ­λο­ελ­βε­τός κινη­μα­το­γρα­φι­κός σκη­νο­θέ­της, ο «νονός» της γαλ­λι­κής «νου­βέλ βαγκ», γνω­στός για ται­νί­ες κλα­σι­κές όπως οι «Με κομ­μέ­νη την ανά­σα» και «Περι­φρό­νη­ση».

- 14: Ειρή­νη ΠΑΠΑ, 93 ετών, Ελλη­νί­δα σταρ των ται­νιών «Ζορ­μπάς» και τα «Κανό­νια του Ναβαρόνε».

- 22: Χίλα­ρι ΜΑΝΤΕΛ, 70 ετών, Βρε­τα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας της βρα­βευ­θεί­σας τρι­λο­γί­ας των Τυδώρ “Γουλφ Χολ”. Το “Γουλφ Χολ” (“Wolf Hall”), που κυκλο­φό­ρη­σε το 2009, και το δεύ­τε­ρο μέρος της τρι­λο­γί­ας “Γερά­κια” (“Bring up the Bodies”) που κυκλο­φό­ρη­σε τρία χρό­νια αργό­τε­ρα, πού­λη­σαν από κοι­νού περισ­σό­τε­ρα από πέντε εκα­τομ­μύ­ρια αντί­τυ­πα σε όλο τον κόσμο και κέρ­δι­σαν αμφό­τε­ρα το βρα­βείο Booker, κάτι που δεν είχε ξανα­συμ­βεί για δύο βιβλία της ίδιας τριλογίας.

- 23: Λουίζ ΦΛΕΤΣΕΡ, 88 ετών, Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, η οποία είχε τιμη­θεί με Όσκαρ Καλύ­τε­ρης Ηθο­ποιού για την ερμη­νεία της στην ται­νία του 1975 “Στη Φωλιά του Κού­κου” του Μίλος Φόρμαν.

- 24: Φάρελ ‘Φέρο­ου’ ΣΑΝΤΕΡΣ, 81 ετών, Αμε­ρι­κα­νός σαξο­φω­νί­στας και θρύ­λος της τζαζ.

- 28: Αρτίς Λεόν ΑΪΒΙ Τζού­νιορ, ‘COOLIO’, 59 ετών, Αμε­ρι­κα­νός ράπερ γνω­στός για το κομ­μά­τι “Gangsta’s Paradise”.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

- 04: Λορέ­τα ΛΙΝ, 90 ετών, Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια και στι­χουρ­γός, από τα μεγα­λύ­τε­ρα αστέ­ρια της αμε­ρι­κα­νι­κής κάντρι μουσικής.

- 11: Άντζε­λα ΛΑΝΣΜΠΟΥΡΙ, 96 ετών, Βρε­τα­νο­α­με­ρι­κα­νή ηθο­ποιός, η οποία έγι­νε διά­ση­μη από τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό της ρόλο στην αμε­ρι­κα­νι­κή τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά «Η συγ­γρα­φέ­ας ντε­τέ­κτιβ» (Murder, She Wrote).

-14: Ρόμπι ΚΟΛΤΡΕΪΝ, 72 ετών, Σκο­τσέ­ζος ηθο­ποιός, ο οποί­ος υπο­δυό­ταν τον ρόλο του Χάγκριντ στις ται­νί­ες του Χάρι Πότερ.

- 25: Πιερ ΣΟΥΛΑΖ, 102 ετών, Γάλ­λος ζωγρά­φος, που έγι­νε πιο γνω­στός για τους πει­ρα­μα­τι­σμούς του με δια­φο­ρε­τι­κές απο­χρώ­σεις του μαύρου.

- 28: Τζέ­ρι Λι ΛΙΟΥΙΣ, 87 ετών, Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κός, ένας από τους τελευ­ταί­ους σπου­δαί­ους πρω­το­πό­ρους της ροκ εν ρολ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

- 9: Γκαλ ΚΟΣΤΑ, 77 ετών, θρύ­λος της βρα­ζι­λιά­νι­κης μουσικής.

- 20: Έμπε ντε ΜΠΟΝΑΦΙΝΙ, 93 ετών, η φωνή των «Μητέ­ρων της Πλά­θα ντε Μάγιο» και μαχη­τι­κή ακτι­βί­στρια κατά της παρα­βί­α­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των κατά την διάρ­κεια της δικτα­το­ρί­ας της Αργεντινής.

- 30: ΤΖΙΑΝΓΚ Ζεμίν, 96 ετών, πρό­ε­δρος της Κίνας (1993–2003) και γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Κινε­ζι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος (1989–2002).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

-5: Κίρ­στι ΑΛΕΪ, 71 ετών, Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, βρα­βευ­μέ­νη με Έμμυ που έγι­νε γνω­στή από τον ρόλο της στην τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά “Cheers”.

-17: Μάικ ΧΟΤΖΕΣ, 90 ετών, Βρε­τα­νός σκη­νο­θέ­της γνω­στός για την ται­νία του “Flash Gordon”.

-20: Τέριλ ΧΟΛ, 63 ετών, Βρε­τα­νός, τρα­γου­δι­στής του βρε­τα­νι­κού συγκρο­τή­μα­τος ska The Specials των χιτ Gangsters and Ghost Town.

- 23: ΜΑΞΙ ΤΖΑΖ (Μάξ­γου­ελ Φρέι­ζερ), 65 ετών, Βρε­τα­νός τρα­γου­δι­στής του συγκρο­τή­μα­τος ηλε­κτρο­νι­κής μου­σι­κής Faithless και η «φωνή» σε επι­τυ­χί­ες όπως οι “God Is a DJ” και “Insomnia”.

- 24: Φράν­κο ΦΡΑΤΙΝΙ, 65 ετών, πρό­ε­δρος του ιτα­λι­κού Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας και πρώ­ην υπουρ­γός Εξωτερικών.

- 29: Βίβιαν ΓΟΥΕΣΤΓΟΥΝΤ, 81 ετών, σχε­διά­στρια μόδας, η λεγό­με­νη και «αυτο­κρά­τει­ρα του πανκ», γνω­στή για τις εκκε­ντρι­κές δημιουρ­γί­ες της όσο και τους αγώ­νες της: για να ανα­λη­φθεί δρά­ση ενα­ντί­ον της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής ή για να αφε­θεί ελεύ­θε­ρος ο ιδρυ­τής του WikiLeaks Τζού­λιαν Ασάνζ…

- 29: Έντσον Αρά­ντες ντο ΝΑΣΙΜΕΝΤΟ, γνω­στό­τε­ρος ως «Πελέ», 82 ετών, Βρα­ζι­λιά­νος «μάγος» του ποδο­σφαί­ρου, τρις πρω­τα­θλη­τής κόσμου (1958, 1962, 1970), από τη δεκα­ε­τία του ’90 πρε­σβευ­τής του ΟΗΕ και της UNESCO. Τον Δεκέμ­βριο του 2000 η FIFA τον ανα­κή­ρυ­ξε παί­κτη του αιώ­να. Το περιο­δι­κό TIME τον συμπε­ριέ­λα­βε στη λίστα με τους 100 πιο σημα­ντι­κούς ανθρώ­πους του 20ού αιώνα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο