Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναστέλλονται οι εμβολιασμοί με J&J εν αναμονή των αποφάσεων του EMA την Τρίτη

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας και επι­κε­φα­λής του προ­γράμ­μα­τος «Ελευ­θε­ρία», Μάριος Θεμι­στο­κλέ­ους, έκα­νε γνω­στό, με καθυ­στέ­ρη­ση ημε­ρών, το «πάγω­μα» της χρή­σης του εμβο­λί­ου της αμε­ρι­κα­νι­κής φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας «μέχρι να έχου­με νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση από τον EMA».

Η χώρα μας έχει παρα­λά­βει περισ­σό­τε­ρες από 33.000 δόσεις του μονο­δο­σι­κού εμβο­λί­ου της Johnson & Johnson και τη Δευ­τέ­ρα ανα­με­νό­ταν να ξεκι­νή­σει η χρή­ση του.

«Δεν θα γίνουν τα συγκε­κρι­μέ­να εμβό­λια μέχρι να έχου­με νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση από τον EMA» ανέ­φε­ρε (MEGA) ο γ.γ. Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας και πρό­σθε­σε ότι δεν είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί κάποιο ραντε­βού για τα συγκε­κρι­μέ­να εμβόλια.

ΕΜΑ: Την Τρίτη θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα για την ασφάλεια του εμβολίου της J&J

Ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (ΕΜΑ) ανέ­φε­ρε σήμε­ρα ότι θα ανα­κοι­νώ­σει την Τρί­τη τις συστά­σεις του για το εμβό­λιο Janssen, της εται­ρεί­ας Johnson & Johnson, για την Covid-19. Η χρή­ση του συγκε­κρι­μέ­νου εμβο­λί­ου στις ΗΠΑ και την Ευρώ­πη έχει ανα­στα­λεί, λόγω της εμφά­νι­σης σπά­νιων θρομ­βο­εμ­βο­λών σε εμβολιασθέντες.

Ο ΕΜΑ, που εδρεύ­ει στο Άμστερ­νταμ, υπο­γράμ­μι­σε στην ανα­κοί­νω­σή του ότι στις 20 Απρι­λί­ου, στις 18.00 (ώρα Ελλά­δας) θα παρα­χω­ρή­σει δια­δι­κτυα­κή συνέ­ντευ­ξη Τύπου στην οποία θα ανα­φερ­θεί στα συμπε­ρά­σμα­τά του όσον αφο­ρά την ασφά­λεια του εμβολίου.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο