Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αναστολή των κινητοποιήσεων αποφάσισε η πλειοψηφία της ΠΟΕ ΟΤΑ

Την ανα­στο­λή των κινη­το­ποι­ή­σε­ων στην καθα­ριό­τη­τα των δήμων απο­φά­σι­σε κατά πλειο­ψη­φία η Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, μετά από 11 ημέ­ρες κατα­λή­ψε­ων σε αμα­ξο­στά­σια των δήμων και ΧΥΤΑ όλης της χώρας. Ενώ ταυ­τό­χρο­να με την ισχύ­ου­σα ρύθ­μι­ση χιλιά­δες συμ­βα­σιού­χοι θα πετα­χτούν στην ανεργία.

Η πρό­τα­ση για ανα­στο­λή έλα­βε 5 ψήφους (3 της πλειο­ψη­φού­σας παρά­τα­ξης «Συν­δι­κα­λι­στι­κή ανα­τρο­πή» και 2 από τη ΔΑΚΕ), ενώ για οι παρα­τά­ξεις ΔΑΣ και ΜΕΤΑ — ΟΤΑ τάχθη­καν υπέρ της συνέ­χι­σης των κινητοποιήσεων.

Το θέμα των κινη­το­ποι­ή­σε­ων θα επα­νε­ξε­τα­στεί στο Γενι­κό Συμ­βού­λιο την επό­με­νη βδο­μά­δα, αφού προη­γη­θεί η συνε­δρί­α­ση των ΔΣ των Σωματειων.

ΔΑΣ: Τίπο­τα δεν τελεί­ω­σε — Ο αγώ­νας συνεχίζεται
«Μπρο­στά μας ένα σκλη­ρό και διαρ­κή αγώ­να που δεν τελειώ­νει σήμε­ρα. Συνε­χί­ζου­με» τονί­ζει η ΔΑΣ και καλεί όλους τους εργα­ζό­με­νους τη Δευ­τέ­ρα να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις στους Δήμους και την Τρί­τη με ευθύ­νη των σωμα­τεί­ων να παρα­κο­λου­θή­σουν την απο­στο­λή των αρχεί­ων πλη­ρω­μής στην Ενιαία Αρχή Πλη­ρω­μών και σε περί­πτω­ση που δια­πι­στω­θεί εκτε­τα­μέ­νη απλη­ρω­σιά των συμ­βα­σιού­χων να απα­ντή­σουν με νέα απερ­για­κή κινητοποίηση.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο