Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανασύρθηκε σορός στο Κόκκινο Λιμανάκι — Μία εγκαυματίας μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ

Τη σορό ενός ατό­μου, αγνώ­στων στοι­χεί­ων, ανέ­συ­ραν το από­γευ­μα, με την αρω­γή μελών της Μονά­δας Υπο­βρυ­χί­ων Κατα­στρο­φών, από τη θαλάσ­σια περιο­χή Κόκ­κι­νο Λιμανάκι.

Σύμ­φω­να με όλες τις ενδεί­ξεις, η σορός που εντο­πί­στη­κε ανή­κει σε κάποιο από τα θύμα­τα της φονι­κής πυρ­κα­γιάς που έκα­νε «στά­χτη» το Μάτι, με τις αρχές ωστό­σο να μην δίνουν προς το παρόν περαι­τέ­ρω πληροφορίες.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι, σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση της Πυρο­σβε­στι­κής, οι αγνο­ού­με­νοι μετά τη φωτιά της περα­σμέ­νης Δευ­τέ­ρας, φτά­νουν τους 25.

Οι έρευ­νες συνεχίζονται.

Γυναίκα εγκαυματίας, στο. Νοσοκομείο “Γ.Γεννηματάς” διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ

Στους 11 ανέρ­χο­νται οι τραυ­μα­τί­ες — εγκαυ­μα­τί­ες που νοση­λεύ­ο­νται σε κλί­νες Μονά­δων Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ), καθώς σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 30 Ιού­λη γυναί­κα εγκαυ­μα­τί­ας, που νοση­λεύ­ε­ται στο «Γ. Γεν­νη­μα­τάς», παρου­σί­α­σε επι­δεί­νω­ση, δια­σω­λη­νώ­θη­κε και δια­κο­μί­στη­κε στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας του νοσοκομείου.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας, αυτή τη στιγ­μή 43 εγκαυ­μα­τί­ες νοση­λεύ­ο­νται σε νοσο­κο­μεία της Αττι­κής, εκ των οποί­ων οι 11 σε κλί­νες ΜΕΘ.

Εξάλ­λου, ένα παι­δί εξα­κο­λου­θεί να νοση­λεύ­ε­ται στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων «Η Αγία Σοφία».

Πάνω από 1.000 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς

Ακα­τάλ­λη­λα κρί­θη­καν πάνω από 1.000 κτί­ρια στην Αττι­κή καθώς κατα­στρά­φη­καν ολο­σχε­ρώς από την πυρ­κα­γιά που αφή­νει πίσω της δεκά­δες νεκρούς και πολύ μεγά­λες υλι­κές ζημιές.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε επί­ση­μα από τον κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο Δημή­τρη Τζα­να­κό­που­λο, στους Δήμους Μαρα­θώ­να, Ραφή­νας — Πικερ­μί­ου και Μεγα­ρέ­ων κρί­θη­καν «κόκ­κι­να» 1.046 κτί­ρια, «κίτρι­να» 827 κτί­ρια και «πρά­σι­να» 1.803 κτί­ρια. Συνο­λι­κά ελέγ­χθη­καν 3.676 κτίρια.

Τις αυτο­ψί­ες, που ολο­κλη­ρώ­θη­καν την Παρα­σκευή 27 Ιού­λη, διε­νέρ­γη­σαν οι μηχα­νι­κοί του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών στις πλη­γεί­σες από τις πυρ­κα­γιές περιοχές.

Ξεκίνησε η υλοτόμηση και απομάκρυνση των καμένων δένδρων στην απαλλοτριωμένη ζώνη της Μαραθώνος

Υλο­τό­μη­ση και απο­μά­κρυν­ση των καμέ­νων κορ­μών από την απαλ­λο­τριω­μέ­νη ζώνη της Λεω­φό­ρου Μαρα­θώ­νος, ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα τα μέλη του Δασι­κού Συνε­ται­ρι­σμού Στε­νής Ευβοί­ας. Επι­πλέ­ον υπήρ­ξε συνερ­γα­σία με κλι­μά­κιο του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών για την επέ­κτα­ση της υλο­τό­μη­σης στα ρέμα­τα εντός του οικι­στι­κού ιστού Ραφή­νας, καθώς και για τη διευ­θέ­τη­σή τους με υλο­τό­μη­ση μέσα στην κοί­τη και με δημιουρ­γία κορ­μο­δε­μά­των για να απο­φευ­χθούν πλημ­μυ­ρι­κά φαινόμενα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο