Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανατίναξη του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετάννια»

Είδα τις ειδή­σεις του MEGA (Ναι το έκα­να!!!). Θέμα η ανα­τί­να­ξη του ξενο­δο­χεί­ου «Μεγά­λη Βρε­τάν­νια» το Δεκέμ­βρη του 1944. Συνέ­ντευ­ξη Μανό­λη Γλέ­ζου, ότι αυτός κρα­τού­σε το μηχα­νι­σμό πυρο­δό­τη­σης των εκρη­κτι­κών!!!!!!! Μάλι­στα έπαι­ξε και σε αγγλι­κά Μέσα. Θα περιο­ρι­στώ μόνο στο εξής. Πρώ­τη φορά ακούω αυτή την εκδο­χή. Οτι συμ­με­τεί­χε στην ομά­δα που παγί­δευ­σε με εκρη­κτι­κά το ξενο­δο­χείο (για το ότι κρα­τού­σε και το φιτί­λι, είναι το δευ­τε­ρεύ­ον). Ισως οι γνώ­σεις οι δικές μου επί του θέμα­τος δεν είναι επαρκείς.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν άκου­σα καλά, δεν κατά­λα­βα καλά…
Για το MEGA τώρα, το θέμα δεν είναι και­νού­ριο. Μέχρι και ται­νία έχει γυριστεί.
Κάποιος που συμ­με­τεί­χε σίγου­ρα στην επι­χεί­ρη­ση, είναι ο Νίκος Κυρια­κί­δης. Εγρα­ψε σχε­τι­κά στο «Ριζο­σπά­στη» κάποια στιγμή.

Ηρα­κλής Κακαβάνης

Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο