Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανατολική Ουκρανία: Δύο ομογενείς σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν

Δύο ομο­γε­νείς σκο­τώ­θη­καν και άλλοι έξι τραυ­μα­τί­στη­καν — μετα­ξύ των οποί­ων και ένα παι­δί από βομ­βαρ­δι­σμό στο χωριό Σαρ­τα­νά στην ανα­το­λι­κή Ουκρανία.

Σε ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών καταγ­γέλ­λει βομ­βαρ­δι­σμό από ρωσι­κό αεροσκάφος.

Το ΥΠΕΞ επι­ση­μαί­νει: «Η Ελλά­δα εκφρά­ζει τον απο­τρο­πια­σμό της και κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τον βομ­βαρ­δι­σμό αμά­χων από ρωσι­κό αερο­σκά­φος στα περί­χω­ρα του χωριού Σαρ­τα­νά νωρί­τε­ρα σήμε­ρα, ο οποί­ος είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το δύο ομο­γε­νών, καθώς και τον τραυ­μα­τι­σμό άλλων έξι, μετα­ξύ των οποί­ων και ενός παιδιού».

Με εντο­λή του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών, Νίκου Δέν­δια, ο γγ Θεμι­στο­κλής Δεμί­ρης «πραγ­μα­το­ποί­η­σε τηλε­φω­νι­κά έντο­νο διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στον Ρώσο πρέ­σβη στην Αθή­να και τον κάλε­σε αύριο στο Υπουρ­γείο Εξωτερικών».

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο