Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανατολική Ουκρανία: Σκοτώθηκε σε έκρηξη στο Ντονιέτσκ ο Αλεξάντρ Ζαχάρτσενκο

Ο ηγέ­της της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ» της Ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας, Αλε­ξά­ντρ Ζαχρα­τσέν­κο σκο­τώ­θη­κε σε έκρη­ξη σε καφέ στο κέντρο του Ντο­νέ­τσκ, μετέ­δω­σε το τοπι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων DAN.

«Ο ηγέ­της της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ Αλε­ξά­ντρ Ζαχάρ­τσεν­κο σκο­τώ­θη­κε σε τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση», ανέ­φε­ρε το πρα­κτο­ρείο προ­σθέ­το­ντας ότι οι συν­θή­κες (της επί­θε­σης) βρί­σκο­νται στο στά­διο της διαλεύκανσης».

Ο Ζαχρα­τσέν­κο, τραυ­μα­τί­στη­κε και στην συνέ­χεια κατέ­λη­ξε στο νοσο­κο­μείο μετά από έκρη­ξη που σημειώ­θη­κε στο εστια­τό­ριο Separ στην οδό Πού­σκιν στο Ντο­νέ­τσκ, όπου τραυ­μα­τί­στη­καν και πολ­λοί άλλοι. Οι τοπι­κές αρχές θεω­ρούν πιθα­νό­τε­ρο το ενδε­χό­με­νο η έκρη­ξη να οφεί­λο­νταν σε βομ­βι­στι­κό μηχανισμό.

Αργό­τε­ρα ο πρό­ε­δρος του τοπι­κού συμ­βου­λί­ου Ντέ­νις Που­σί­λιν χαρα­κτή­ρι­σε «την δολο­φο­νία Ζαχρα­τσέν­κο, ένα ακό­μα έγκλη­μα της κυβέρ­νη­σης του Κιέ­βου, για το οποίο θα υπάρ­ξει εκδίκηση».

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανα­κοί­νω­σε ότι έχει κάθε λόγο να πιστεύ­ει ότι το Κίε­βο είναι υπεύ­θυ­νο για τον θάνα­το του Ζαχάρ­τσεν­κο, μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο RIA.

Η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχά­ρο­βα δήλω­σε ότι ο θάνα­τος του Ζαχάρ­τσεν­κο δεί­χνει ότι το Κίε­βο απο­φά­σι­σε να εμπλα­κεί σε «αιμα­τη­ρή σύγκρου­ση» και παρέ­βη τις υπο­σχέ­σεις του για την ανα­ζή­τη­ση ειρή­νης, σύμ­φω­να με το RIA.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο