Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανατριχίλα από τις αποκαλύψεις Ρωμανιά…

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος //

Δεν είναι τα μεί­ζο­να ζητή­μα­τα ο «ερα­σι­τε­χνι­σμός» στη σύντα­ξη και η κακή μετά­φρα­ση (!) του νομο­σχε­δί­ου που έφε­ρε την Τετάρ­τη στη βου­λή η «αρι­στε­ρή» κυβέρ­νη­ση και ψηφί­στη­κε από τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία μνη­μο­νια­κών και αντι­μνη­μο­νια­κών βουλευτών.

Το ζήτη­μα βέβαια ότι, σύμ­φω­να με τα λεγό­με­να του Γ. Ρωμα­νιά (που για όσους δεν γνω­ρί­ζουν είναι Γενι­κός Γραμ­μα­τές Κοι­νω­νι­κών Ασφα­λί­σε­ων), το νομο­σχέ­διο έφτα­σε στο υπουρ­γείο γραμ­μέ­νο σε ξένη γλώσ­σα και μετα­φρά­στη­κε με… τη βοή­θεια της Google (!), κάτι σημαί­νει ειδι­κά όταν οι σημε­ρι­νοί κυβερ­νώ­ντες κατα­κε­ραύ­νω­ναν τις προη­γού­με­νες «μνη­μο­νια­κές» κυβερ­νή­σεις ότι απλά εκτε­λού­σαν εντο­λές και παρα­λάμ­βα­ναν έτοι­μα από την τρόι­κα τα προς ψήφι­ση νομο­σχέ­δια και τώρα εξα­πα­τούν το λαό μιλώ­ντας του για αξιο­πρέ­πεια και περηφάνια.

Όμως το κυριό­τε­ρο είναι αυτά που γρά­φει το νομο­σχέ­διο. Αυτά που την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη ψήφι­σαν αρι­στε­ρά, κεντρώα και δεξιά συνε­ται­ρά­κια και απο­τε­λούν πια νόμο του κρά­τους. Αυτό που έκα­νε ακό­μα και τους «αδέ­κα­στους» παρου­σια­στές του Μέγκα να κοι­τά­ζο­νται αμή­χα­να και να μη το πιστεύ­ουν και αφο­ρά την κατάρ­γη­ση της κατώ­τα­της εγγυ­η­μέ­νης σύνταξης.

Μια ανα­γω­γή της νέας διά­τα­ξης στο ισχύ­ον καθε­στώς είναι ενδει­κτι­κή: Το ΙΚΑ σήμε­ρα έχει 1.150.000 συντα­ξιού­χους και από αυτούς οι 502.000 είναι στα κατώ­τε­ρα όρια.

Όμως, πόσους αφο­ρά σήμε­ρα η κατάρ­γη­ση (από την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη) της κατώ­τα­της σύντα­ξης των 486 ευρώ; Έναν στους δυο από όσους κάνουν αίτη­ση στο ΙΚΑ για σύντα­ξη. Πόσο μειώ­νε­ται η σύντα­ξη για τους νέους δικαιού­χους; Δεν υπάρ­χει όριο, μπο­ρεί να κατέ­βει ακό­μα και κάτω από τα 180 ευρώ (και εξαρ­τά­ται άμε­σα από το πόσο και­ρό παρέ­μει­νες άνερ­γος και τις απο­δο­χές σου όταν μπο­ρέ­σεις να βρεις κάποια δου­λειά). Πόση σύντα­ξη μπο­ρεί να δικαιού­ται (υπό προ­ϋ­πο­θέ­σεις) ένας ανά­πη­ρος που μέχρι σήμε­ρα εξα­σφά­λι­ζε του­λά­χι­στον την κατώ­τα­τη σύντα­ξη των 486 ευρώ; Ακό­μα και 87 ευρώ. Και πόσο πιο χαμη­λά μπο­ρεί να φτά­σει η σύντα­ξη κάποιου που είχε την ατυ­χία να μεί­νει ανά­πη­ρος από εργα­τι­κό ατύ­χη­μα; Μέχρι και μηδέν ευρώ!

Αυτά και άλλα ανα­τρι­χια­στι­κά έφε­ρε με νόμο το «αρι­στε­ρό» μνη­μό­νιο Τσί­πρα και ανα­λύ­ει ο υπό παραί­τη­ση (σύμ­φω­να με δήλω­σή του) Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης Γ. Ρωμα­νιάς και τα κάνουν «γαρ­γά­ρα» αστι­κά ΜΜΕ και «αρι­στε­ρές» ιστο­σε­λί­δες, που επι­κε­ντρώ­νουν στην ―αναμ­φι­σβή­τη­τη από μέρους μας― εντι­μό­τη­τά του και στην άρνη­σή του να εφαρ­μό­σει τέτοιες αποφάσεις.

Αυτά και άλλα κατα­στρο­φι­κά μέτρα για τους εργα­ζό­με­νους και το λαό φέρ­νουν και θα ξανα­φέρ­νουν μετά τη νέα συμ­φω­νία-μνη­μό­νιο οι δανει­στές και η «αρι­στε­ρή» κυβέρ­νη­ση του Αλέ­ξη Τσί­πρα στη Βου­λή, και θα ανα­λαμ­βά­νουν πρό­θυ­μα να ψηφί­ζουν μνη­μο­νια­κοί (μέχρι σήμε­ρα) και αντι­μνη­μο­νια­κοί (μέχρι χτες) βου­λευ­τές, για το καλό της πατρίδας…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο