Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΗΜΑΣ (Σαμαρινιώτης )

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΗΜΑΣ (Σαμα­ρι­νιώ­της ), Καστο­ρια­νός δικη­γό­ρος, υπήρ­ξε μέλος της ΟΚΝΕ από το 1924. Οντας φοι­τη­τής στο Πανε­πι­στή­μιο της Θεσ­σα­λο­νί­κης ήταν δρα­στή­ριο μέλος της ΑΕ της Αχτί­δας Φοι­τη­τών. Πήρε μέρος στις μεγά­λες απερ­γί­ες εκεί­νης της περιό­δου. Στις εκλο­γές του Γενά­ρη του 1936 εκλέ­χτη­κε βου­λευ­τής του ΚΚΕ στη Φλώ­ρι­να — Καστο­ριά. Υπήρ­ξε ο πρώ­τος Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΟ Αθή­νας 1941–1942. Στην 8η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ ο Ανδρέ­ας Τζή­μα­ςε­κλέ­χτη­κε μέλος του ΠΓ της ΚΕ και τοπο­θε­τή­θη­κε υπεύ­θυ­νος της ΚΟ Αττι­κής και Ρού­με­λης. Λίγο αργό­τε­ρα, ο Ανδρέ­ας Τζή­μας απο­σπά­στη­κε ολο­κλη­ρω­τι­κά στον ΕΛΑΣ και το Μάη του 1943 έγι­νε το τρί­το μέλος της Δ/σης του Γενι­κού Στρα­τη­γεί­ου του ΕΛΑΣ, ως εκπρό­σω­πος του ΕΑΜ.

Ο αγω­νι­στής Τζή­μας είχε όλα τα προ­σό­ντα που συγκρο­τούν τον κομ­μου­νι­στή, τον λαϊ­κό αγω­νι­στή και ηγέ­τη. Υπήρ­ξε τίμιος, ευθύς και καθα­ρός σαν κρύ­σταλ­λο, απλός και σεμνός με μεγά­λη κομ­μα­τι­κό­τη­τα και με μεγά­λες οργα­νω­τι­κές ικα­νό­τη­τας. Βοή­θη­σε πολύ στην ανά­πτυ­ξη του ΕΛΑΣ. Πάντα εγκάρ­διος, καλο­συ­νά­τος, ευγενικός.

Ο Ανδρέ­ας Τζή­μας δεν μπό­ρε­σε να πολε­μή­σει στον ΔΣΕ, λόγω της αρρώ­στιας του, που τον έστει­λε πρό­ω­ρα στο θάνατο.

Πέθα­νε μακριά από την πατρί­δα του,  στην Πρά­γα την 1 Δεκεμ­βρί­ου 1966*.

(Από τη στή­λη ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ του Ριζοσπάστη)

* Σύμ­φω­να με τα λίγα δημο­σιεύ­μα­τα — ανα­φο­ρές που υπάρ­χουν για τον Ανδρέα Τζή­μα, φέρε­ται να πέθα­νε  την 1 Δεκεμ­βρί­ου 1972.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο