Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανείπωτη τραγωδία στο Αιγαίο: Τουλάχιστον 16 νεκροί στο ναυάγιο της Λέσβου — Δύο σοροί στα Κύθηρα — Πολλοί οι αγνοούμενοι

Νέες γυναί­κες Αφρι­κα­νι­κής κατα­γω­γής είναι και τα 16, μέχρι στιγ­μής, θύμα­τα του ναυα­γί­ου με αλλο­δα­πούς στη θαλάσ­σια περιο­χή Πετα­λί­δι της Θερ­μής στην ανα­το­λι­κή Λέσβο. Νέες γυναί­κες Αφρι­κα­νι­κής επί­σης κατα­γω­γής είναι και οι εννέα δια­σω­θεί­σες που μετα­φέρ­θη­καν στο Νοσο­κο­μείο Μυτι­λή­νης, όπου και τους προ­σφέ­ρο­νται οι πρώ­τες βοήθειες.

Αυτή τη στιγ­μή (ώρα 8 π.μ) κι ενώ οι σοροί των νεκρών γυναι­κών μετα­φέ­ρο­νται στο νεκρο­το­μείο το Λιμε­νι­κό Σώμα, η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, η Πυρο­σβε­στι­κή και ο Στρα­τός με τη βοή­θεια ελι­κο­πτέ­ρου Super Puma της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας επι­χει­ρούν στην περιο­χή ανα­ζη­τώ­ντας του­λά­χι­στον ακό­μα 15 αγνο­ού­με­νους, αφού σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρία στη βάρ­κα επέ­βαι­ναν 40 άτομα.

Η βάρ­κα όπως υπο­λο­γί­ζε­ται ανα­χώ­ρη­σε αργά χθες το βρά­δυ από την περιο­χή του Αγια­σμάτ κοντά στο Αϊβα­λί, κάτω από ιδιαί­τε­ρα δυσμε­νείς συν­θή­κες. Στο θαλάσ­σιο στε­νό μετα­ξύ Λέσβου και Μικρα­σια­τι­κών ακτών έπνε­αν και συνε­χί­ζουν να πνέ­ουν άνε­μοι έντα­σης επτά και τοπι­κά οκτώ μποφόρ.

80 μετανάστες διασώθηκαν στην περιοχή Διακόφτι Κυθήρων

Παράλ­λη­λα, του­λά­χι­στον 80 μετα­νά­στες δια­σώ­θη­καν μέχρι στιγ­μής μετά την πρό­σκρου­ση και ημι­βύ­θι­ση ιστιο­φό­ρου σε θαλάσ­σια από­κρη­μνη περιο­χή, στο Δια­κό­φτι Κυθή­ρων. Σύμ­φω­να με πληρ­φο­ρί­ες εντο­πί­στη­καν ήδη δύο σοροί. Στο σκά­φος επέ­βαι­ναν, σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχουν στη διά­θε­σή τους μέχρι τώρα οι αρχές, 95 άνθρωποι.

Η επι­χεί­ρη­ση του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος για τον εντο­πι­σμό αγνο­ου­μέ­νων συνε­χί­ζε­ται υπό δυσμε­νείς συν­θή­κες, καθώς πνέ­ουν άνε­μοι έντα­σης 8 ως 10 μπο­φόρ. Στο σημείο βρί­σκο­νται παρα­πλέ­ον πλοίο, ελι­κό­πτε­ρο του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού , στε­λέ­χη της οικεί­ας Λιμε­νι­κής Αρχής, στε­λέ­χη της αστυ­νο­μί­ας και της Πυρο­σβε­στι­κής καθώς και εθε­λο­ντές διασώστες.

Προς εκεί κινού­νται πλοίο ανοι­χτής θαλάσ­σης του λιμε­νι­κού σώμα­τος, Κλι­μά­κιο Ειδι­κών Απο­στο­λών του Λιμε­νι­κού και ομά­δα της Μονά­δας Υπο­βρυ­χί­ων Αποστολών.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο