Ανείπωτη τραγωδία στο Αιγαίο: Τουλάχιστον 16 νεκροί στο ναυάγιο της Λέσβου — Δύο σοροί στα Κύθηρα — Πολλοί οι αγνοούμενοι

Νέες γυναί­κες Αφρι­κα­νι­κής κατα­γω­γής είναι και τα 16, μέχρι στιγ­μής, θύμα­τα του ναυα­γί­ου με αλλο­δα­πούς στη θαλάσ­σια περιο­χή Πετα­λί­δι της Θερ­μής στην ανα­το­λι­κή Λέσβο. Νέες γυναί­κες Αφρι­κα­νι­κής επί­σης κατα­γω­γής είναι και οι εννέα δια­σω­θεί­σες που μετα­φέρ­θη­καν στο Νοσο­κο­μείο Μυτι­λή­νης, όπου και τους προ­σφέ­ρο­νται οι πρώ­τες βοή­θειες. Αυτή τη στιγ­μή (ώρα 8 π.μ) κι ενώ οι … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ανεί­πω­τη τρα­γω­δία στο Αιγαίο: Του­λά­χι­στον 16 νεκροί στο ναυά­γιο της Λέσβου — Δύο σοροί στα Κύθη­ρα — Πολ­λοί οι αγνο­ού­με­νοι.