Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανεμογεννήτριες στα Άγραφα: Καταγγελία της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Θεσσαλίας

Να ανα­κλη­θεί η αδειο­δό­τη­ση και η εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών στα Άγρα­φα και στα άλλα βου­νά της Θεσ­σα­λί­ας, «που μετα­τρέ­πουν την Ενέρ­γεια σε ακρι­βό εμπό­ρευ­μα και κατα­στρέ­φουν το περι­βάλ­λον», απαι­τεί η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λί­ας, με αφορ­μή την έγκρι­ση αιτη­μά­των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων για την εγκα­τά­στα­ση γιγά­ντιων ανεμογεννητριών.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην παρού­σα φάση, η ΡΑΕ αδειο­δο­τεί την εγκα­τά­στα­ση 9 ακό­μα γιγα­ντιαί­ων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ανε­μο­γεν­νη­τριών, ισχύ­ος 4,8 MW η καθε­μία, που έχουν ύψος 180 μέτρων και φτε­ρω­τές 133 μέτρων, στην κορυ­φο­γραμ­μή των Αγρά­φων, πάνω από τα χωριά της Λίμνης Πλα­στή­ρα (Κερα­σιά, Κρυο­νέ­ρι, Φυλα­κτή, Πεζού­λα και Νεοχώρι).

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» υπεν­θυ­μί­ζει ότι και σε άλλες βου­νο­κορ­φές των Αγρά­φων και του Ασπρο­πο­τά­μου, ήδη γίνο­νται εργα­σί­ες τοπο­θέ­τη­σης γιγα­ντιαί­ων ανε­μο­γεν­νη­τριών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, ενώ εγκρί­θη­καν ανά­λο­γες αιτή­σεις για τον Κίσ­σα­βο και το Πήλιο και ετοι­μά­ζο­νται και για τον Όλυ­μπο, μέσα σε δασι­κές εκτά­σεις ακό­μα και σε προ­στα­τευό­με­νες περιο­χές NATURA.

Επί­σης, σημειώ­νει: «Η εγκα­τά­στα­ση των ανε­μο­γεν­νη­τριών που προ­ω­θεί­ται και στα βου­νά της Θεσ­σα­λί­ας δεν γίνε­ται στο πλαί­σιο μιας ισόρ­ρο­πης ανά­πτυ­ξης για την ικα­νο­ποί­η­ση των ενερ­γεια­κών ανα­γκών του λαού, αλλά του κεφα­λαί­ου, που σκο­πό έχουν απο­κλει­στι­κά το κέρ­δος, θυσιά­ζο­ντας γι’ αυτό και το φυσι­κό περιβάλλον.

Πρό­κει­ται για την υλο­ποί­η­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της ΕΕ και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) για απε­λευ­θέ­ρω­ση και ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Ενέρ­γειας, μέσω της στρα­τη­γι­κής για την “πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη”, δηλα­δή την παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας από επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους μέσω ΑΠΕ, στο­χεύ­ο­ντας έτσι να βρουν επεν­δυ­τι­κή διέ­ξο­δο τα συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαια των μονο­πω­λί­ων, τα οποία συμπλη­ρώ­νο­νται και με κρα­τι­κό χρή­μα μέσω επι­δο­τή­σε­ων ή του “πρά­σι­νου ταμεί­ου”, επι­διώ­κο­ντας την αύξη­ση των κερ­δών τους.

Ετσι μετα­τρέ­πουν την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια σε πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα για τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά και τις μικρές επι­χει­ρή­σεις, όπως βλέ­που­με καθη­με­ρι­νά, την οποία στε­ρού­νται όλο και περισ­σό­τε­ροι που αδυ­να­τούν να πλη­ρώ­σουν τα πανά­κρι­βα τιμολόγια.

Το επι­χεί­ρη­μα ότι η “πρά­σι­νη ενέρ­γεια” μέσω των ΑΠΕ προ­ω­θεί­ται για την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, απο­δει­κνύ­ε­ται ότι πρό­κει­ται για ένα μεγά­λο ψέμα. Φτά­νει να δει κανείς την τερά­στια περι­βαλ­λο­ντι­κή κατα­στρο­φή που προ­κα­λούν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι που εγκα­θι­στούν τις ανε­μο­γεν­νή­τριες στις βου­νο­κορ­φές των Αγρά­φων, στον Ασπρο­πό­τα­μο και σε άλλα βου­νά της χώρας μας, κατα­στρέ­φο­ντας χιλιά­δες στρέμ­μα­τα δάσους, “φυτεύ­ο­ντας” χιλιά­δες τόνους μπε­τόν, σιδή­ρου και άλλων υλι­κών, δια­νοί­γο­ντας πολ­λά χιλιό­με­τρα νέους δρό­μους σε κορυ­φο­γραμ­μές και πλα­γιές, σε προ­στα­τευό­με­να λόγω της ευαι­σθη­σί­ας τους οικο­συ­στή­μα­τα, στή­νο­ντας νέες ενα­έ­ριες γραμ­μές πυλώ­νων υψη­λής τάσης σε από­κρη­μνες και δασω­μέ­νες περιο­χές ιδιαί­τε­ρου φυσι­κού κάλλους.

Παράλ­λη­λα έχου­με κατα­πα­τή­σεις περιου­σιών κατοί­κων σε περι­πτώ­σεις όπου περ­νούν δρό­μοι ή κατα­σκευά­ζο­νται πυλώ­νες μέσα από ιδιοκτησίες.

Μέσω ενός περί­πλο­κου συστή­μα­τος θυγα­τρι­κών εται­ρειών, εργο­λα­βιών και υπερ­γο­λα­βιών, χτυ­πιού­νται βάναυ­σα οι μισθοί και κάθε εργα­σια­κό δικαί­ω­μα των εργα­ζο­μέ­νων στα έργα αυτά και στην Ενέρ­γεια γενικότερα.

Παράλ­λη­λα στη Θεσ­σα­λία έχου­με με την έγκρι­ση των ΜΠΕ από την Περι­φέ­ρεια και τους δήμους εγκα­τά­στα­ση χιλιά­δων φωτο­βολ­ταϊ­κών σε ημιο­ρει­νές και πεδι­νές περιο­χές που χρη­σι­μο­ποιού­νται ως βοσκό­το­ποι, σε δασι­κές εκτά­σεις, αλλά και σε γη υψη­λής γεωρ­γι­κής παρα­γω­γι­κό­τη­τας, απο­στε­ρώ­ντας απο­λύ­τως χρή­σι­μα αγρο­το­δια­τρο­φι­κά προ­ϊ­ό­ντα από τον λαό μας, που εισά­γο­νται από το εξωτερικό.

Δεν θα στα­μα­τή­σουν, αν δεν τους στα­μα­τή­σει ο λαός με τους αγώ­νες του.

Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” Θεσ­σα­λί­ας είναι αντί­θε­τη στην εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών από επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους στα Άγρα­φα, στην περιο­χή του Ασπρο­πο­τά­μου, στον Κίσ­σα­βο, στον Όλυ­μπο και στο Πήλιο και στη­ρί­ζει τις λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στους σχε­δια­σμούς επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, κυβέρ­νη­σης και Τοπι­κής Διοί­κη­σης που είναι σε βάρος του λαού.

Αγω­νί­ζε­ται και διεκ­δι­κεί την ανά­κλη­ση των αυξή­σε­ων της τιμής του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος. Μεί­ω­ση της τιμής του ρεύ­μα­τος κατά 50% και κατάρ­γη­ση κάθε χαρα­τσιού που επι­βάλ­λε­ται μέσω του λογα­ρια­σμού ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος για τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά και βιο­πα­λαι­στές επαγ­γελ­μα­τί­ες. Κατάρ­γη­ση της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής για το ρεύ­μα στους γεωργοκτηνοτρόφους.

Να στα­μα­τή­σουν οι δια­κο­πές ηλε­κτρο­δό­τη­σης σε λαϊ­κές κατοι­κί­ες και σε μικρές επι­χει­ρή­σεις, που αδυ­να­τούν να πλη­ρώ­σουν τα πανά­κρι­βα τιμολόγια.

Δωρε­άν ρεύ­μα σε όσους κρί­θη­κε ακα­τάλ­λη­λο προς κατοί­κη­ση το σπί­τι τους, λόγω των κατα­στρο­φών που προ­κά­λε­σαν ο σει­σμός και οι πλημ­μύ­ρες, μέχρι να αποκατασταθεί.

Ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς με ΣΣΕ, στις συντά­ξεις, κατώ­τε­ρες εγγυ­η­μέ­νες τιμές αγροτοπαραγωγού.

Σήμε­ρα η χώρα μας έχει τις υλι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να καλύ­ψει τις ανά­γκες των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών και της βιο­μη­χα­νί­ας σε Ενέρ­γεια. Δια­θέ­τει έμπει­ρο, πολυά­ριθ­μο εργα­τι­κό δυνα­μι­κό υψη­λής τεχνο­λο­γι­κής και επι­στη­μο­νι­κής ειδί­κευ­σης. Δια­θέ­τει σημα­ντι­κές εγχώ­ριες ενερ­γεια­κές πηγές, όπως ο λιγνί­της, το υδά­τι­νο δυνα­μι­κό, τον αέρα, τον ήλιο. Αν όλα αυτά τα μέσα κοι­νω­νι­κο­ποι­η­θούν, στα πλαί­σια του εθνι­κού κεντρι­κού επι­στη­μο­νι­κού σχε­δια­σμού της παρα­γω­γής, με εργα­τι­κή εξου­σία, μπο­ρούν να καλύ­ψουν τις ανά­γκες για φθη­νή Ενέρ­γεια σε όλο τον λαό, με σεβα­σμό στο περι­βάλ­λον και τον άνθρω­πο. Αυτό που εμπο­δί­ζει την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών ανα­γκών, που δημιουρ­γεί κίν­δυ­νους για τη δημό­σια υγεία και το περι­βάλ­λον, είναι η εκμε­τάλ­λευ­ση αυτών των δυνα­το­τή­των από τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους με σκο­πό το κέρδος».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο