Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανεξαρτητοποιήθηκε από το Ποτάμι o Γιώργος Αμυράς

Την ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­σή του από το Ποτά­μι ανα­κοί­νω­σε ο βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος, Γιώρ­γος Αμυράς.

Σε δήλω­σή του, ο κ. Αμυ­ράς τονί­ζει ότι απο­χω­ρεί με «λύπη» του από την ΚΟ του Ποτα­μιού και ανεξαρτητοποιείται.

«Δεν θα μπο­ρού­σα να πρά­ξω δια­φο­ρε­τι­κά, όταν τις επό­με­νες ημέ­ρες θα έπρε­πε, ως κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του κόμ­μα­τος, να ομι­λώ δημό­σια εκ μέρους του κόμ­μα­τος του οποί­ου κορυ­φαία στε­λέ­χη έχουν αντί­θε­τη θέση από την προ­σω­πι­κή μου για ένα μεί­ζον εθνι­κό θέμα», ανα­φέ­ρει ο Γιώρ­γος Αμυ­ράς και προ­σθέ­τει πως ευχα­ρι­στεί τον επι­κε­φα­λής του Ποτα­μιού, Σταύ­ρο Θεο­δω­ρά­κη, και όλους τους ανθρώ­πους του κόμ­μα­τος με τους οποί­ους συνερ­γά­στη­κε, εκφρά­ζο­ντας την ευχή «οι μεταρ­ρυθ­μι­στι­κές δυνά­μεις του τόπου να βρουν τη δυνα­μι­κή που χρειά­ζε­ται η χώρα».

Σύμ­φω­να με τον Κανο­νι­σμό της Βου­λής, κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα συγκρο­τεί ένα κόμ­μα που έλα­βε μέρος στις γενι­κές εκλο­γές και έχει του­λά­χι­στον πέντε βου­λευ­τές. Με την απο­χώ­ρη­ση από την ΚΟ του Ποτα­μιού και την ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­ση του Γ. Αμυ­ρά, το Ποτά­μι μένει με 4 βου­λευ­τές, τους Στ. Θεο­δω­ρά­κη, Γ. Μαυ­ρω­τά, Σπ. Λυκού­δη και Γρ. Ψαριανό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο