Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανησυχία τους για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για το άσυλο εκφράζουν ανθρωπιστικές οργανώσεις

Την έντο­νη ανη­συ­χία τους για το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για το άσυ­λο εξέ­φρα­σαν σε κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου οι «Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα», η «Διε­θνής Αμνη­στία», η «Ελλη­νι­κή Ένω­ση για τα Δικαιώ­μα­τα του Ανθρώ­που», το «Ελλη­νι­κό Συμ­βού­λιο για τους Πρό­σφυ­γες», το «Ελλη­νι­κό Φόρουμ Προ­σφύ­γων» και η «Human Rights 360».

Στη συνέ­ντευ­ξη κατα­δεί­χτη­κε ο προ­σχη­μα­τι­κός χαρα­κτή­ρας της δια­βού­λευ­σης από την κυβέρ­νη­ση και τονί­στη­κε πως το συγκε­κρι­μέ­νο σχέ­διο νόμου αν εφαρ­μο­στεί θα οδη­γή­σει σε ενδε­χό­με­νες σοβα­ρές παρα­βιά­σεις των ανθρώ­πι­νων δικαιω­μά­των των προ­σφύ­γων και των μετα­να­στών, με απο­τέ­λε­σμα ένα πλή­θος ανθρώ­πων να ζει σε μια γκρί­ζα ζώνη χωρίς χαρ­τιά και δικαιώματα.

Στη συνέ­ντευ­ξη, ανά­με­σα στα άλλα τονί­στη­κε ότι εισά­γο­νται νέες δια­δι­κα­σί­ες υπο­δο­χής χωρίς να αντι­με­τω­πί­ζε­ται η βελ­τί­ω­ση των τρα­γι­κών συν­θη­κών δια­βί­ω­σης για 35000 ανθρώ­πους που βρί­σκο­νται εγκλω­βι­σμέ­νοι στα ΚΥΤ των νησιών του ΒΑ Αιγαί­ου. Ανα­φέρ­θη­κε ότι το σχέ­διο νόμου προ­σα­να­το­λί­ζε­ται προς τη μεί­ω­ση του χρο­νι­κού περι­θω­ρί­ου για τα αιτή­μα­τα ασύ­λου και προ­σφυ­γών και την αύξη­ση της χρή­σης των δια­δι­κα­σιών παρα­δε­κτό­τη­τας, ώστε να απο­φευ­χθεί η εξέ­τα­ση αιτη­μά­των επί της ουσίας.

Για το σκο­πό αυτό, προ­τεί­νο­νται και ανα­πτύσ­σο­νται στο σχέ­διο νόμου οι κανό­νες για τις επι­τα­χυ­νό­με­νες και συνο­ρια­κές δια­δι­κα­σί­ες, επί­σης για ευά­λω­τες περι­πτώ­σεις, και οι λίστες «ασφα­λών τρί­των χωρών». Η χρή­ση των κανό­νων των ασφα­λών τρί­των χωρών δεν είναι κατο­χυ­ρω­μέ­νη, καθώς βασί­ζε­ται στη, συχνά ανα­κρι­βή, υπό­θε­ση ότι μια χώρα είναι αρκε­τά ασφα­λής για έναν αιτού­ντα άσυ­λο ώστε να ανα­ζη­τή­σει εκεί προ­στα­σία, αγνο­ώ­ντας σε μεγά­λο βαθ­μό προ­σω­πι­κούς παρά­γο­ντες ή αντι­κει­με­νι­κές αλλα­γές στις συν­θή­κες της ίδιας της χώρας.

Επί­σης, ειπώ­θη­κε πως το σχέ­διο νόμου εισά­γει αλλα­γές που επη­ρε­ά­ζουν διά­φο­ρα στά­δια των δια­δι­κα­σιών. Μετα­ξύ άλλων, επι­τρέ­πει την πρό­σβα­ση στην πλη­ρο­φο­ρία για τους λόγους των αρνη­τι­κών πρω­το­βάθ­μιων απο­φά­σε­ων ασύ­λου και τη δυνα­τό­τη­τα προ­σφυ­γής, μόνον κατό­πιν αιτή­μα­τος του αιτού­ντα σε παρα­βί­α­ση των διε­θνών προ­τύ­πων για τα απο­τε­λε­σμα­τι­κά ένδι­κα μέσα. Επι­πλέ­ον, αυξά­νε­ται η υπο­χρέ­ω­ση συνερ­γα­σί­ας με τις αρχές κατά τη διάρ­κεια των δια­δι­κα­σιών, και η απο­τυ­χία συμ­μόρ­φω­σης θεω­ρεί­ται αδι­καιο­λό­γη­τα ως λόγος να θεω­ρη­θεί το σχε­τι­κό αίτη­μα ως προ­δή­λως αβά­σι­μο, κάτι που είναι ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κό και θέτει σε κίν­δυ­νο το δικαί­ω­μα των αιτού­ντων σε μια δίκαιη δια­δι­κα­σία ασύ­λου. Οι αλλα­γές, εξάλ­λου, κιν­δυ­νεύ­ουν να εκθέ­σουν τους αιτού­ντες σε επα­να­προ­ώ­θη­ση, καθώς απο­κλεί­ο­νται οι αυτό­μα­τες ανα­σταλ­τι­κές συνέ­πειες των προ­σφυ­γών όταν απορ­ρί­πτο­νται οι αιτή­σεις ως προ­δή­λως αβά­σι­μες ή δεν εξε­τά­ζο­νται επί της ουσίας.

Επι­ση­μάν­θη­κε δε, ότι οι αλλα­γές στους κανό­νες για την κρά­τη­ση προ­κα­λούν ανη­συ­χία. Η αυτό­μα­τη επα­νε­ξέ­τα­ση των απο­φά­σε­ων διοι­κη­τι­κής κρά­τη­σης, που ισχύ­ει σήμε­ρα στο νόμο, προ­τεί­νε­ται να καταρ­γη­θεί, με σοβα­ρές συνέ­πειες στο δικαί­ω­μα των αιτού­ντων άσυ­λο για απο­τε­λε­σμα­τι­κά ένδι­κα μέσα στην κρά­τη­ση. Η επέ­κτα­ση της ανώ­τα­της περιό­δου κρά­τη­σης από 45 σε 50 μέρες που εφαρ­μό­ζε­ται, επί­σης, στις απο­φά­σεις παρά­τα­σης, είναι επί­σης προ­βλη­μα­τι­κή, ειδι­κά καθώς οι αλλα­γές περι­λαμ­βά­νουν ότι η προ­α­να­χω­ρη­σια­κή κρά­τη­ση και η κρά­τη­ση για λόγους ασύ­λου θα υπο­λο­γί­ζο­νται χωρι­στά για τον υπο­λο­γι­σμό της μέγι­στης περιό­δου κρά­τη­σης. Οι αιτού­ντες άσυ­λο κιν­δυ­νεύ­ουν να βρε­θούν σε κρά­τη­ση στην Ελλά­δα για παρα­τε­τα­μέ­νες χρο­νι­κές περιό­δους που μπο­ρεί να φτά­σουν από 6 έως 36 μήνες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο