Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ανησυχία» των ΗΠΑ για αντίποινα του Ιράν στο Ισραήλ

Η απει­λή του Ιράν πως θα προ­χω­ρή­σει σε αντί­ποι­να ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ για την επί­θε­ση στο προ­ξε­νείο του στη Δαμα­σκό ανε­βά­ζει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την έντα­ση στη Μέση Ανα­το­λή, προ­κα­λεί εκκλή­σεις για αυτο­συ­γκρά­τη­ση, την ώρα που μένει να απα­ντη­θεί το εάν θα υπάρ­ξει πρό­ο­δος στην προ­σπά­θεια να σιγή­σουν τα όπλα στη Λωρί­δα της Γάζας, του­λά­χι­στον προσωρινά.

Ενώ οι χώρες που μεσο­λα­βούν ανα­μέ­νουν απα­ντή­σεις από το Ισρα­ήλ και τη Χαμάς στην πιο πρό­σφα­τη πρό­τα­ση για την κήρυ­ξη κατά­παυ­σης του πυρός, το κρά­τος δολο­φό­νος συνε­χί­ζει να δολο­φο­νεί αμά­χους και να καταστρέφει.

Το Ιράν «απει­λεί να εξα­πο­λύ­σει μεγά­λη επί­θε­ση ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ», είπε νωρί­τε­ρα αυτή την εβδο­μά­δα ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν, επα­να­βε­βαιώ­νο­ντας την υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ στον στε­νό σύμ­μα­χό του.

«Προ­λη­πτι­κά, οι υπάλ­λη­λοι της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης και μέλη των οικο­γε­νειών τους δεν επι­τρέ­πε­ται να μετα­κι­νού­νται εκτός των ζωνών του Τελ Αβίβ, της Ιερου­σα­λήμ και τις Μπε­ερ­σέ­βα μέχρι νεο­τέ­ρας», σύμ­φω­να με οδη­γία που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε από την πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Αμε­ρι­κα­νός στρα­τη­γός, ο Μάικλ «Έρικ» Κου­ρί­λα, ο επι­κε­φα­λής του μει­κτού διοι­κη­τη­ρί­ου των ενό­πλων δυνά­με­ων των ΗΠΑ που είναι αρμό­διο για την περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής (CENTCOM, «κεντρι­κή διοί­κη­ση»), βρί­σκε­ται στο Ισρα­ήλ για να συζη­τή­σει με τη στρα­τιω­τι­κή ηγε­σία της χώρας τις «τρέ­χου­σες απει­λές για την ασφάλεια».

Η γερ­μα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία Lufthansa ανα­κοί­νω­σε πως παρα­τεί­νει την ανα­στο­λή των πτή­σε­ών της προς και από την Τεχε­ρά­νη, πιθα­νόν «ως αύριο Σάβ­βα­το», εξαι­τί­ας της έντα­σης στην περιοχή.

Ο ανώ­τα­τος ηγέ­της του Ιράν, ο αγια­το­λάς Αλί Χαμε­νεΐ, διε­μή­νυ­σε νωρί­τε­ρα την ίδια ημέ­ρα πως το Ισρα­ήλ θα «τιμω­ρη­θεί» για την επί­θε­ση της 1ης Απρι­λί­ου στη συρια­κή πρωτεύουσα.

Ο βομ­βαρ­δι­σμός του ιρα­νι­κού προ­ξε­νεί­ου στη Δαμα­σκού στοί­χι­σε τη ζωή σε 16 ανθρώ­πους, ανά­με­σά τους επτά μέλη των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης, επί­λε­κτου σώμα­τος των ενό­πλων δυνά­με­ων της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας, σύμ­φω­να με ΜΚΟ.

Το Ισρα­ήλ απει­λεί ότι θα ανταποδώσει

«Αν το Ιράν διε­ξα­γά­γει επί­θε­ση από το έδα­φος του το Ισρα­ήλ θα αντα­πο­δώ­σει και θα επι­τε­θεί στο Ιράν», είπε ο ισραη­λι­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ισρα­έλ Κατς.

Έπει­τα από τηλε­φω­νι­κές συν­δια­λέ­ξεις με τους ομο­λό­γους του της Γερ­μα­νί­ας, της Αυστρα­λί­ας και της Βρε­τα­νί­ας, ο επι­κε­φα­λής της ιρα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας Χου­σέιν Αμι­ραμπ­ντο­λα­χιάν χαρα­κτή­ρι­σε μέσω X «ανά­γκη» η Τεχε­ρά­νη να αντα­πο­δώ­σει στο πολύ­νε­κρο πλήγ­μα ενα­ντί­ον του ιρα­νι­κού προ­ξε­νεί­ου στη Δαμα­σκό, παρό­τι δια­βε­βαί­ω­σε πως το Ιράν «δεν επι­διώ­κει κλιμάκωση».

Σκο­πός δεν είναι να «διευ­ρυν­θεί το πεδίο του πολέ­μου», κατ’ αυτόν.

Ο Λευ­κός Οίκος ανέ­φε­ρε χθες πως απηύ­θυ­νε «προει­δο­ποί­η­ση» στο Ιράν, ενώ ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν συνο­μί­λη­σε τηλε­φω­νι­κά με τους ομο­λό­γους του της Κίνας, της Τουρ­κί­ας και της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, παρο­τρύ­νο­ντάς τους να ασκή­σουν πίε­ση στην Τεχε­ρά­νη να μην προ­χω­ρή­σει σε οποια­δή­πο­τε επί­θε­ση ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ, σύμ­φω­να με τις υπη­ρε­σί­ες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ρωσία και Γερ­μα­νία κάλε­σαν από την πλευ­ρά τους σε «αυτο­συ­γκρά­τη­ση» για να απο­φευ­χθεί κλι­μά­κω­ση στη Μέση Ανα­το­λή, όπου οι εντά­σεις βρί­σκο­νται στο κόκ­κι­νο ανά­με­σα στο Ιράν, το Ισρα­ήλ και τους συμ­μά­χους τους αντί­στοι­χα αφό­του άρχι­σε ο πόλε­μος στη Λωρί­δα της Γάζας.

«Βρι­σκό­μα­στε εν μέσω πολέ­μου στη Γάζα, που συνε­χί­ζε­ται (…) αλλά προ­ε­τοι­μα­ζό­μα­στε επί­σης να αντι­με­τω­πί­σου­με προ­κλή­σεις σε άλλα θέα­τρα» επι­χει­ρή­σε­ων, είπε χθες ο κ. Νετανιάχου.

Οι συζη­τή­σεις για εκκεχειρία

Οι μεσο­λα­βη­τι­κές προ­σπά­θειες δεν έχουν επι­τρέ­ψει μέχρι σήμε­ρα την επί­τευ­ξη συμ­βι­βα­σμού. Χθες Πέμ­πτη το Ισρα­ήλ κατη­γό­ρη­σε τη Χαμάς πως «γυρί­ζει την πλά­τη» σε «πολύ λογι­κή προσφορά».

Η πιο πρό­σφα­τη πρό­τα­ση που έκα­ναν το Κατάρ, η Αίγυ­πτος και οι ΗΠΑ προ­βλέ­πει καταρ­χήν κατά­παυ­ση του πυρός για έξι εβδο­μά­δες, την απε­λευ­θέ­ρω­ση 42 ισραη­λι­νών ομή­ρων που κρα­τού­νται στη Γάζα και σε αντάλ­λαγ­μα 800 ως 900 Παλαι­στι­νί­ων που βρί­σκο­νται σε ισραη­λι­νές φυλα­κές, την είσο­δο 400 ως 500 φορ­τη­γών με τρό­φι­μα στον θύλα­κα κάθε ημέ­ρα και την επι­στρο­φή στα σπί­τια τους κατοί­κων της βόρειας Γάζας που ανα­γκά­στη­καν να τα εγκα­τα­λεί­ψουν εξαι­τί­ας του πολέ­μου, σύμ­φω­να με πηγή του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου στη Χαμάς.

Η Χαμάς αξιώ­νει ορι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός, απο­χώ­ρη­ση των ισραη­λι­νών στρα­τευ­μά­των από όλη τη Λωρί­δα της Γάζας, μεγά­λη αύξη­ση της βοή­θειας που δια­νέ­με­ται στον άμα­χο πλη­θυ­σμό, που απει­λεί­ται από λιμό, σε όλο τον θύλα­κα, επι­στρο­φή των εκτο­πι­σμέ­νων στα σπί­τια τους και «σοβα­ρή» συμ­φω­νία ανταλ­λα­γής ομή­ρων με παλαι­στί­νιους φυλακισμένους.

Και ο ηγέ­της της, ο Ισμα­ήλ Χανί­για, δήλω­σε πως ο θάνα­τος αυτή την εβδο­μά­δα τριών γιων του και τεσ­σά­ρων εγγο­νιών του σε αερο­πο­ρι­κό βομ­βαρ­δι­σμό του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της Γάζας δεν πρό­κει­ται να την κάμ­ψει, να την κάνει να αλλά­ξει θέσεις ή στά­ση στις διαπραγματεύσεις.

Η Χαμάς θέλει να έχει «αρκε­τό χρό­νο και ασφά­λεια» για να μπο­ρέ­σει να εντο­πί­σει τους ομή­ρους, που «βρί­σκο­νται σε δια­φο­ρε­τι­κές τοπο­θε­σί­ες», στα χέρια «δια­φό­ρων ομά­δων», εξή­γη­σε χθες Πέμ­πτη ο Μπά­σεμ Ναΐμ, μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου της Χαμάς.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο