Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανθρωποι πεθαίνουν στη Μόρια και οι αρχές αυτοσυγχαίρονται, καταγγέλλουν οι Γιατροί χωρίς σύνορα

Εξορ­γι­σμέ­νοι δηλώ­νον οι Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα για τους τρεις θανά­τους προ­σφύ­γων μέσα σε μία εβδο­μά­δα και τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των προ­σφύ­γων στο κέντρο φιλο­ξε­νί­ας στη Μόρια της Λέσβου.

Κατη­γο­ρούν τις ελλη­νι­κές αρχές για αδυ­να­μία «να προ­σφέ­ρουν τα εντε­λώς απα­ραί­τη­τα όπως στοι­χειώ­δη, ασφα­λή κατα­λύ­μα­τα και θέρ­μαν­ση για τους αιτού­ντες άσυ­λο που είναι εγκλω­βι­σμέ­νοι στα νησιά» με απο­τέ­λε­σμα πολ­λοί πρό­σφυ­γες συνε­χί­ζουν να κοι­μού­νται έξω σε σκη­νές εν μέσω χει­μώ­να στα νησιά. Ταυ­τό­χρο­να καταγ­γέλ­λουν ότι οι αρμό­διες υγειο­νο­μι­κές αρχές δεν πραγ­μα­το­ποί­η­σαν επί­ση­μη έρευ­να μετά τον πρώ­το θάνα­το που σημειώ­θη­κε στις 24 Ιανουαρίου.

«Οι Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα είναι εξορ­γι­σμέ­νοι με την αδυ­να­μία των ελλη­νι­κών Αρχών έως τώρα να προ­σφέ­ρουν τα εντε­λώς απα­ραί­τη­τα, όπως στοι­χειώ­δη, ασφα­λή κατα­λύ­μα­τα και θέρ­μαν­ση για τους αιτού­ντες άσυ­λο που είναι εγκλω­βι­σμέ­νοι στα νησιά. Μέχρι σήμε­ρα, σχε­δόν χίλιοι άνθρω­ποι ζουν ακό­μη σε σκη­νές στη Λέσβο, αντι­μέ­τω­ποι με τη βρο­χή και το κρύο του χει­μώ­να, καθώς μόνο λίγες εκα­το­ντά­δες μετα­φέρ­θη­καν πρό­σφα­τα σε ξενο­δο­χεία. Οι Αρχές εξα­κο­λου­θούν να αυτο­συγ­χαί­ρο­νται για τις ενέρ­γειές τους, ενώ άντρες, γυναί­κες και παι­διά συνε­χί­ζουν να αγω­νί­ζο­νται για να επι­βιώ­σουν στο ύπαι­θρο» ανα­φέ­ρει η Εμι­λί Ρου­βρό, επι­κε­φα­λής της απο­στο­λής των Για­τρών Χωρίς Σύνο­ρα στην Ελλάδα.

Η οργά­νω­ση κατη­γο­ρεί την κυβέρ­νη­ση ότι αντι­δρά απο­σπα­σμα­τι­κά σε αυτά τα τρα­γι­κά συμ­βά­ντα «εφαρ­μό­ζο­ντας για άλλη μια φορά έκτα­κτα μέτρα στη Λέσβο, χωρίς όμως μια μακρο­πρό­θε­σμη και στα­θε­ρή λύση».

Οι Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα εμμέ­νουν στη θέση που έχουν δια­τυ­πώ­σει κατ’ επα­νά­λη­ψη ότι η συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας δεν απο­τε­λεί επι­τυ­χία. Έχει αυξή­σει τον αριθ­μό των ανθρώ­πων που βρί­σκο­νται εγκλω­βι­σμέ­νοι στα νησιά και ζουν σε άθλιες συν­θή­κες, οι οποί­ες μάλι­στα απο­δεί­χθη­καν μοιραίες.

«Ύστε­ρα από τους τρεις πρό­σφα­τους θανά­τους στη Λέσβο, οι ελλη­νι­κές και ευρω­παϊ­κές Αρχές πρέ­πει να στα­μα­τή­σουν να αγνο­ούν τις επι­πτώ­σεις της συμ­φω­νί­ας ΕΕ-Τουρ­κί­ας στους ανθρώ­πους. Η συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας, εξαι­τί­ας της οποί­ας οι Αρχές εμπο­δί­ζουν τις νέες αφί­ξεις στα νησιά, έχει απο­τύ­χει. Ο συνω­στι­σμός που έχει δημιουρ­γή­σει έχει ως απο­τέ­λε­σμα αφό­ρη­τες συν­θή­κες για τους ανθρώ­πους που εγκα­τα­λεί­πουν την πατρί­δα τους για να ξεφύ­γουν από τις συγκρού­σεις, τη βία και την εξα­θλί­ω­ση. Κάποιοι άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους εξαι­τί­ας αυτής της συμ­φω­νί­ας» συμπλη­ρώ­νει η Εμι­λί Ρουβρό.

Η οργά­νω­ση ζητά από τις ελλη­νι­κές και ευρω­παϊ­κές αρχές να προ­χω­ρή­σουν άμε­σα στην παρο­χή ασφα­λών, θερ­μαι­νό­με­νων και κατάλ­λη­λων για το χει­μώ­να κατα­λυ­μά­των και των αντί­στοι­χων υπη­ρε­σιών για τους αιτού­ντες άσυ­λο στην Ελλά­δα, να μειώ­σουν τον πλη­θυ­σμό των hot spots στην προ­βλε­πό­με­νη δυνα­μι­κό­τη­τά τους, να μετα­φέ­ρουν τους υπό­λοι­πους σε αξιο­πρε­πή κατα­λύ­μα­τα στην ηπει­ρω­τι­κή χώρα, αλλά και να ακυ­ρώ­σουν τη συμ­φω­νία ΕΕ — Τουρκίας.

***

Να υπεν­θυ­μί­σου­με εμείς ότι ως απο­τέ­λε­σμα αυτής της συμ­φω­νί­ας χιλιά­δες οι εγκλω­βι­σμέ­νοι — φυλα­κι­σμέ­νοι πια πρό­σφυ­γες, σε κλει­στά στρα­τό­πε­δα, σε άθλιες συνθήκες.

Τα κρά­τη μέλη της ΕΕ είχαν δεσμευ­τεί το φθι­νό­πω­ρο του 2015 να ανα­δια­νεί­μουν 160.000 αιτού­ντες άσυ­λο εντός δύο ετών, εκ των οποί­ων 63.300 από την Ελλά­δα. Ωστό­σο, μέχρι τώρα έχουν δεχθεί μόνο 8.400.

Από τότε, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση συμ­φώ­νη­σε με τον εγκλω­βι­σμό 50.000 προ­σφύ­γων στην Ελλά­δα και τη δημιουρ­γία ισά­ριθ­μων θέσε­ων φιλοξενίας.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο