Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανιστόρητη αθλιότητα Συρίγου για το Πολυτεχνείο — Απάντηση του Θ. Παφίλη (VIDEO)

Ανι­στό­ρη­τη και πολι­τι­κά απα­ρά­δε­κτη τοπο­θέ­τη­ση του κ. Συρί­γου, υφυ­πουρ­γού παι­δεί­ας – πανε­πι­στη­μια­κού για την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου στην ομι­λία του στη βου­λή, με αφορ­μή τις αντι­δρά­σεις του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος στο νομο­σχε­δί­ου για το νόμο πλαί­σιο των ΑΕΙ. Δια­στρε­βλώ­νο­ντας τα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα, επι­δό­θη­κε σε συκο­φά­ντη­ση του λαϊ­κού κινή­μα­τος στη διάρ­κεια της δικτα­το­ρί­ας εκφρά­ζο­ντας τον απο­τρο­πια­σμό της κυβέρ­νη­σης προς τους λαϊ­κούς αγώνες.

Αμε­ση και κατα­λυ­τι­κή η απά­ντη­ση του κοι­νο­βου­λευ­τι­κού εκπρο­σώ­που του ΚΚΕ Θανά­ση Παφί­λη, που σημεί­ω­σε πως θα έπρε­πε «να νιώ­θει ντρο­πή ο υφυ­πουρ­γός για όλα όσα συνει­δη­τά για το Πολυ­τε­χνείο», σε μια προ­σπά­θεια να κάμ­ψει τις αντι­δρά­σεις στο νομοσχέδιο.

«Η αντί­στα­ση στη χού­ντα, ξεκί­νη­σε αμέ­σως με την κήρυ­ξή της και μάλι­στα σε δύσκο­λες συν­θή­κες και πήρε πολ­λές μορ­φές και δεν ήταν μια στιγ­μή του Πολυ­τε­χνεί­ου», πρό­σθε­σε ο Θ. Παφί­λης, τονί­ζο­ντας πως τα μηνύ­μα­τα του Πολυ­τε­χνεί­ου για ψωμί – παι­δεία – ελευ­θε­ρία παρα­μέ­νουν ακό­μα και σήμε­ρα επί­και­ρα. Αν νομί­ζε­τε πως με αυτού του είδους τις ανι­στό­ρη­τες τοπο­θε­τή­σεις θα βάλε­τε φρέ­νο στους κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες και ιδιαί­τε­ρα στο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, είστε πολύ μακριά νυχτω­μέ­νοι. Και να ξέρε­τε πως θα φου­ντώ­σουν αυτοί οι αγώ­νες ακό­μα περισ­σό­τε­ρο» κατέ­λη­ξε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο