Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανιστόρητος αντικομμουνισμός από την ΕΡΤ σε ντοκυμαντέρ για την Κούβα

Την περα­σμέ­νη Κυρια­κή, 29.08, αν και ώρα μετα­με­σο­νύ­χτια, το 2ο κανά­λι της κρα­τι­κής τηλε­ό­ρα­σης πρό­βα­λε ντο­κυ­μα­ντέρ με τίτλο «Κού­βα», παρα­γω­γής 2017. Και ναι μεν το θέμα του ήταν η πανί­δα της χώρας, πλην όμως στις πλη­ρο­φο­ρί­ες προ­γράμ­μα­τος ανα­φε­ρό­ταν ευθαρ­σώς το εξής ανι­στό­ρη­το αλλά και προ­κλη­τι­κό: «μετά από 50 χρό­νια δικτα­το­ρί­ας και απομόνωσης…»

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης καλεί τους υπευ­θύ­νους της ΕΡΤ να εντρυ­φή­σουν στη νεό­τε­ρη Ιστο­ρία της Κού­βας, όπου θα ανα­κα­λύ­ψουν ότι η Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση έχει θριαμ­βεύ­σει στο νησί εδώ και σχε­δόν 63 χρό­νια, όχι 50· ότι δύσκο­λα μπο­ρεί να απο­κα­λεί­ται «δικτα­το­ρι­κό» ένα καθε­στώς που απάλ­λα­ξε τη χώρα από τον ρατσι­σμό και τον αναλ­φα­βη­τι­σμό, που έκα­νε τον λαό αφέ­ντη στον τόπο του, που παρέ­χει σε όλους εξί­σου κατοι­κία, εργα­σία, παι­δεία, πολι­τι­σμό και βεβαί­ως υγεία, και εξα­κο­λου­θεί να χαί­ρει ενός σαρω­τι­κού λαϊ­κού ερεί­σμα­τος· και ότι η όποια «απο­μό­νω­ση» προ­έρ­χε­ται σαφώς και μόνον από τη μονο­με­ρή εχθρι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ απέ­να­ντι στην Κού­βα, με τον απο­κλει­σμό που έχουν επι­βά­λει στη χώρα ουσια­στι­κά από τη στιγ­μή της επι­κρά­τη­σης της Επα­νά­στα­σης, καθώς και με τα άδι­κα μέτρα, τις επι­θε­τι­κές ενέρ­γειες και τα χαλ­κευ­μέ­να ειδη­σε­ο­γρα­φή­μα­τα, εν ολί­γοις με τις αδιά­κο­πες από­πει­ρές τους να ανα­μι­χθούν στα εσω­τε­ρι­κά ενός κυρί­αρ­χου και ανε­ξάρ­τη­του Κράτους.

Κατό­πιν τού­των, η ελλη­νι­κή κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση θα είναι ίσως πιο προ­σε­κτι­κή, και σίγου­ρα πιο ακρι­βής, όταν ανα­φέ­ρε­ται μελ­λο­ντι­κά στη Σοσια­λι­στι­κή Κούβα.

ellinokouvanikos.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο