Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανιχνεύθηκαν ίχνη νερού στον πιο μακρινό γαλαξία

Νερό ανι­χνεύ­θη­κε σε έναν μεγά­λο γαλα­ξία του πρώ­ι­μου σύμπα­ντος. Πρό­κει­ται για την πιο μακρι­νή ανί­χνευ­ση νερού σε μορια­κή μορ­φή μέχρι σήμε­ρα σε κάποιον γαλα­ξία που “γεν­νά­ει” άστρα.

Οι παρα­τη­ρή­σεις έγι­ναν με το διε­θνές τηλε­σκό­πιο ALMA στην έρη­μο Ατα­κά­μα της Χιλής και οι ερευ­νη­τές έκα­ναν τη σχε­τι­κή προ­δη­μο­σί­ευ­ση στο arXiv, ενώ θα ακο­λου­θή­σει δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό αστρο­φυ­σι­κής “The Astrophysical Journal”.

Η ανί­χνευ­ση μορί­ων νερού, μαζί με μονο­ξεί­διο του άνθρα­κα, έγι­νε στο ζεύ­γος γαλα­ξιών SPT031-58 (που βρί­σκο­νται μάλ­λον σε φάση συγ­χώ­νευ­σης) σε από­στα­ση σχε­δόν 12,88 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ετών φωτός από τη Γη, σε μια επο­χή που το σύμπαν είχε ηλι­κία μόνο 780 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ετών και τότε δημιουρ­γού­νταν τα πρώ­τα άστρα και γαλαξίες.

Ο εν λόγω διπλός γαλα­ξί­ας έχει τη μεγα­λύ­τε­ρη μάζα από κάθε άλλο γνω­στό γαλα­ξία εκεί­νης της πρώ­ι­μης επο­χής. Το νερό είναι το τρί­το σε αφθο­νία μόριο στο σύμπαν μετά το μορια­κό υδρο­γό­νο και το μονο­ξεί­διο του άνθρακα.vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο