Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοίγει η έκθεση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΣΔ

Σήμε­ρα Παρα­σκευή, στις 7.30 μ.μ. προ­βο­λή της ται­νί­ας (1982) «Το δύσκο­λο πόστο του επα­να­στά­τη» σε σκη­νο­θε­σία Ι. Βεσα­ρά­μποφ, σενά­ριο Γιά­κο­βλεφ Ε, μου­σι­κή Σοστακόβιτς .

Η ται­νία εστιά­ζει στην προ­σφο­ρά του Λένιν στην Επα­νά­στα­ση του 1917 και στην ίδρυ­ση του Σοβιε­τι­κού Κρά­τους, απει­κο­νί­ζει τα μέρη που πέρα­σε τα χρό­νια της εξο­ρί­ας και παρου­σιά­ζει χει­ρό­γρα­φα του Λένιν και σπά­νιες φωτο­γρα­φί­ες των μελών του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος και συνερ­γα­τών του, παρα­κο­λου­θώ­ντας τα γεγο­νό­τα της ημέ­ρας της Επανάστασης.

Από σήμε­ρα το πρωί (10 π.μ.) ανοί­γει τις πύλες της η έκθε­ση της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ, αφιε­ρω­μέ­νη στη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από την ίδρυ­ση της Ένω­σης Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών (30/12/1922), με τίτλο: «ΕΣΣΔ… κ’ είσαι τρα­γού­δι κ’ είσαι φως στης εργα­τιάς το στό­μα» (Γ. Ρίτσος).

Η έκθε­ση, που θα διαρ­κέ­σει μέχρι την Κυρια­κή 11 Δεκέμ­βρη, φιλο­ξε­νεί­ται στον χώρο του πρώ­ην Στρα­το­πέ­δου ΕΑΤ — ΕΣΑ (Μου­σείο ΣΦΕΑ) στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας (πλη­σί­ον σταθ­μού Μετρό «Μέγα­ρο Μου­σι­κής») και περι­λαμ­βά­νει πλού­σιο υλι­κό για την οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού και τα επι­τεύγ­μα­τά του κατά την 70χρονη πορεία της ΕΣΣΔ. Λει­τουρ­γεί 10 πμ. — 9 μμ., ενώ υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα ξενά­γη­σης των επισκεπτών.

Επί­σης λει­τουρ­γεί βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» (για τις οργα­νω­μέ­νες ξενα­γή­σεις επι­κοι­νω­νία στο τηλ: 210.5282.607, σήμε­ρα 11 π.μ. — 7 μ.μ. και αύριο, Σάβ­βα­το, 11 π.μ. — 1 μ.μ.).

Κατά τη διάρ­κεια του τρι­η­μέ­ρου θα δια­κι­νού­νται σοβιε­τι­κές αφί­σες που έχει ανα­τυ­πώ­σει η ΚΟ Αττι­κής, ενώ η έκθε­ση θα συνο­δευ­τεί και από πολύ­μορ­φες εκδηλώσεις

Αύριο, Σάβ­βα­το, στις 7 μ.μ. συναυ­λία κλα­σι­κής μου­σι­κής δωμα­τί­ου, με έργα Σοβιε­τι­κών συν­θε­τών (είσο­δος με προ­σκλή­σεις). Συμ­με­τέ­χουν: Γιαν­να­κά­κης Πανα­γιώ­της (πιά­νο), Ζιά­βρας Πανα­γιώ­της (κρου­στά), Κλα­βα­νί­δης Σταύ­ρος (τρο­μπό­νι), Κοτζιά Μαρι­λέ­να (βιο­λί), Κού­σης Ρενά­το (τρο­μπό­νι), Μαυ­ρό­που­λος Αλέ­κος (τρο­μπέ­τα), Μπα­κού­ρης Τάσος (κόρ­νο), Πατρι­κί­δου Νίνα (βιο­λί), Πρα­μα­τευ­τά­κη Ανα­στα­σία (βιο­λί), Σαρ­ρή Μαρία (κλα­ρι­νέ­το), Σαρ­ρής Νίκος (τρο­μπέ­τα), Τρια­ντα­φύλ­λου Ντί­νος (τού­μπα).

Κυρια­κή, στις 12 μ. συζή­τη­ση με θέμα «100 χρό­νια από την ίδρυ­ση της ΕΣΣΔ: Ο πάγος έσπα­σε, ο δρό­μος άνοι­ξε, ο δρό­μος χαρά­χτη­κε…». Θα μιλή­σει ο Δημή­τρης Ξεκα­λά­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και μέλος της διοί­κη­σης του Συλ­λό­γου «Εμείς που σπου­δά­σα­με στον σοσιαλισμό».

Σήμε­ρα Παρα­σκευή, 6 μμ — 9 μμ. στην έκθε­ση θα εκτε­θεί το εκμα­γείο του Λένιν.

Αθή­να: Το εκμα­γείο του Λένιν θα εκτε­θεί στην έκθε­ση για τα 100 χρό­νια από την ίδρυ­ση της ΕΣΣΔ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο