Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των ηλικιών 18–29 —  Β. Κικίλιας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στα παιδιά

Αρχές Ιου­νί­ου προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να ανοί­ξει η πλατ­φόρ­μα για τον εμβο­λια­σμό της ηλι­κια­κής ομά­δας 18–29 ετών δήλω­σε ο Υφυ­πουρ­γός Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης Γιώρ­γος Γεωρ­γα­ντάς ενώ  μέχρι στιγ­μής 127. 000 άτο­μα ηλι­κί­ας 35–39 έχουν κλεί­σει ραντε­βού για εμβο­λια­σμό με όλα τα εμβόλια.

Από τη μεριά του ο υπουρ­γός Υγεί­ας επα­νέ­λα­βε σήμε­ρα το κυβερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα  ότι μέσα στο καλο­καί­ρι θα έχει εμβο­λια­στεί το 70% του ελλη­νι­κού πλη­θυ­σμού (έως αυτή την ώρα με τις δύο δόσεις έχει εμβο­λια­στεί λιγό­τε­ρο από το 20%), υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «υπάρ­χουν εμβό­λια για όποιο κι αν επι­λέ­ξει» ο πολί­της, καθώς «έχουν ήδη προ­α­γο­ρα­στεί 30 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις εμβο­λί­ων» από τη χώρα μας.

Ταυ­τό­χρο­να αυξά­νε­ται η ανη­συ­χία των πολι­τών εξαι­τί­ας των περι­στα­τι­κών θρόμ­βω­σης μετά τον εμβο­λια­σμό με το σκεύ­α­σμα της Astrazeneca. Με παρα­πο­μπή στην «ατο­μι­κή ευθύ­νη» απα­ντά η κυβέρ­νη­σης, την επι­λο­γή του κατάλ­λη­λου εμβο­λί­ου από τους ίδιους τους πολί­τες. Χθες, η πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Εμβο­λια­σμών (ΕΕΕ), Μ. Θεο­δω­ρί­δου, μετέ­φε­ρε την από­φα­ση της Επι­τρο­πής για συνέ­χι­ση του εμβο­λια­σμού του πλη­θυ­σμού με το εμβό­λιο της «AstraZeneka», με μόνο «μέτρο» την έμμε­ση σύστα­ση σε γυναί­κες κάτω των 50 ετών να επι­λέ­γουν άλλα εμβό­λια, τα οποία είναι δια­θέ­σι­μα. Όπως ειπώ­θη­κε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, «υπάρ­χουν δια­θέ­σι­μα και τα άλλα εμβό­λια» (mRNA), ως απά­ντη­ση στις ανη­συ­χί­ες για τις παρε­νέρ­γειες του «AstraZeneca». Ποιες γυναί­κες πρέ­πει να το κάνουν αυτό; Με ποια κρι­τή­ρια; Ποιος παίρ­νει την ευθύ­νη για την επι­λο­γή του ενός ή του άλλου σκευά­σμα­τος; Καμία απά­ντη­ση σε τέτοια ερω­τή­μα­τα, που όπως φαί­νε­ται είναι «ψιλά γράμ­μα­τα» για την κυβέρ­νη­ση, αφού με δική της ευθύ­νη δεν υπάρ­χει ουσια­στι­κή επι­δη­μιο­λο­γι­κή παρα­τή­ρη­ση, επαρ­κής παρα­κο­λού­θη­ση εμβο­λια­σμέ­νων κ.ο.κ.

 Β. Κικίλιας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στα παιδιά

Την εκτί­μη­ση ότι θα έχει εμβο­λια­στεί το 70% του ελλη­νι­κού πλη­θυ­σμού μέσα στο καλο­καί­ρι, εξέ­φρα­σε ο υπουρ­γός υγεί­ας Βασί­λης Κικί­λιας μιλώ­ντας το πρωί στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Open.

   «Μέσα στο καλο­καί­ρι θα έχου­με φτά­σει αυτό το ποσο­στό», εφό­σον συνε­χι­στούν κανο­νι­κά οι παρα­δό­σεις των εμβο­λί­ων εκτί­μη­σε ο υπουρ­γός Yγεί­ας, απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση για το πότε μπο­ρού­με να αισθαν­θού­με ασφα­λείς. Ο κ. Κικί­λιας συμπλή­ρω­σε ότι «υπάρ­χουν εμβό­λια για όποιο κι αν επι­λέ­ξει» ο πολί­της, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ο ότι η επάρ­κεια εμβο­λί­ων είναι δια­σφα­λι­σμέ­νη καθώς «έχουν ήδη προ­α­γο­ρα­στεί 30 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις εμβο­λί­ων» από τη χώρα μας.

Ο υπουρ­γός Υγεί­ας άφη­σε ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο να ξεκι­νή­σουν πριν από τη σχο­λι­κή χρο­νιά, οι εμβο­λια­σμοί και στα παι­διά ηλι­κί­ας 12 με 15 ετών, εφό­σον ο Ευρω­παϊ­κός Οργα­νι­σμός φαρ­μά­κων εγκρί­νει τα εμβό­λια για τις ηλι­κί­ες αυτές. Σε ερώ­τη­ση για το πώς θα πει­στούν οι γονείς να εμβο­λιά­ζουν τα παι­διά τους, ο κ. Κικί­λιας είπε ότι «η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των πολι­τών έχει πει­στεί για την ανα­γκαιό­τη­τα των εμβολιασμών».

Όπως εξή­γη­σε ο ίδιος, ο στό­χος της κυβέρ­νη­σης είναι «να έχουν κάνει όλοι από την ηλι­κία των 18 ετών και άνω το εμβό­λιο μέχρι και τον Ιού­λιο», έτσι ώστε όλοι οι πολί­τες που έχουν εμβο­λια­στεί, αλλά και όσοι νόση­σαν και έχουν φυσι­κή ανο­σία, να δημιουρ­γή­σουν ένα ικα­νο­ποι­η­τι­κό τεί­χος ανο­σί­ας μέσα στο καλο­καί­ρι. Επί­σης, πρό­σθε­σε ότι «στα νησιά οι εμβο­λια­σμοί προ­χω­ρούν με πολύ γρή­γο­ρους ρυθ­μούς» και άφη­σε ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν κι άλλα εμβό­λια πέραν από αυτό της Johnson and Johnson στη νησιω­τι­κή Ελλά­δα για όσους το επιθυμούν.

Μιλώ­ντας για το πέναλ­τι σε όσους ακυ­ρώ­νουν το ραντε­βού τους, είπε ότι η δεκα­πεν­θή­με­ρη αυτή ανα­στο­λή για ακυ­ρώ­σεις των εμβο­λια­σμών «δεν είναι τιμω­ρη­τι­κή πολι­τι­κή», αλλά ουσια­στι­κά ήρθε να διορ­θώ­σει και κάποια λάθη που έγι­ναν από τους ίδιους τους πολί­τες όσον αφο­ρά την δια­χεί­ρι­ση του ραντεβού.

Ανα­φε­ρό­με­νος στους κατά­κοι­τους ηλι­κιω­μέ­νους, οι οποί­οι δεν μπο­ρούν να μετα­κι­νη­θούν από το σπί­τι τους για να κάνουν το εμβό­λιο, είπε ότι «έχει ήδη ληφθεί ειδι­κή μέρι­μνα για τον εμβο­λια­σμό τους, στον οποίο θα συμ­βάλ­λουν ακό­μα και ιδιότητες».

Για το ζήτη­μα της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας του εμβο­λια­σμού, είπε ότι είναι ένα ζήτη­μα το οποίο παρα­μέ­νει στο τρα­πέ­ζι και εξα­κο­λου­θεί να συζη­τεί­ται, αλλά «οι απο­φά­σεις θα ληφθούν σε ουδέ­τε­ρο χρό­νο». Ωστό­σο, εμμέ­σως πλην σαφώς, έκα­νε λόγο για ανα­γκαιό­τη­τα υπο­χρε­ω­τι­κού εμβο­λια­σμού σε εργα­ζό­με­νους που έρχο­νται σε επα­φή με ευπα­θείς ομάδες.

Τέλος, ο υπουρ­γός Υγεί­ας είπε ότι ο ίδιος ζήτη­σε να δημο­σιο­ποι­η­θούν τα στοι­χεία για τα περι­στα­τι­κά παρε­νερ­γειών που σχε­τί­ζο­νται απο­δε­δειγ­μέ­να με τα εμβό­λια και κυρί­ως με αυτό της Astra Zeneca, «προ­κει­μέ­νου να μη δημιουρ­γεί­ται η εικό­να από όσα βλέ­πουν το φως της δημο­σιό­τη­τας ότι οι παρε­νέρ­γειες αφο­ρούν μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του πλη­θυ­σμού» από τις πέντε αυτές περιπτώσεις.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο