Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοίγει τα σύνορα της η Ευρωπαϊκή Ένωση για 14 χώρες

Σύμ­φω­να με από­φα­ση της ΕΕ, τα σύνο­ρα της θα είναι ανοι­χτά από αύριο 1η Ιου­λί­ου, για 14 τρί­τες χώρες οι οποί­ες πήραν το πρά­σι­νο φως. Πρό­κει­ται για τις: Αλγε­ρία, Αυστρα­λία, Κανα­δά, Γεωρ­γία, Ιαπω­νία, Μαρό­κο, Νέα Ζηλαν­δία, Ρουά­ντα, Σερ­βία, Νότια Κορέα, Ταϊ­λάν­δη, Τυνη­σία και Ουρουγουάη.

Εκτός της «λευ­κής λίστας» μένουν οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Βραζιλία.

Όσον αφο­ρά στην Κίνα, τα σύνο­ρα της ΕΕ θα ανοί­ξουν εφό­σον και εκεί­νη ανοί­ξει τα δικά της σε όσους φτά­νουν από την ΕΕ.

Η από­φα­ση ελή­φθη με βάση τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά των χωρών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο