Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοίγουν Γυμνάσια — Λύκεια από 1η Φεβρουαρίου

Η επα­να­λει­τουρ­γία δια ζώσης γυμνα­σί­ων και λυκεί­ων των γυμνα­σί­ων και λυκεί­ων από την 1η Φεβρουα­ρί­ου ανα­κοι­νώ­θη­κε κατά την τακτι­κή ενη­μέ­ρω­ση για την πορεία της παν­δη­μί­ας. Όπως ανέ­φε­ρε η καθη­γή­τρια Παι­δια­τρι­κής Λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας και μέλος της Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων Βάνα Παπα­ευαγ­γέ­λου, στις «κόκ­κι­νες» περιο­χές θα ανοί­ξουν μόνο τα γυμνά­σια, ενώ σε εκεί­νες τις περιο­χές τα λύκεια θα παρα­μεί­νουν κλειστά.

Η ίδια επε­σή­μα­νε ότι ήταν ομό­φω­νη η εισή­γη­ση της επι­τρο­πής εμπει­ρο­γνω­μό­νων σε ό,τι αφο­ρά το άνοιγ­μα της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, ενώ επε­σή­μα­νε ότι τα δεδο­μέ­να θα αξιο­λο­γού­νται διαρκώς.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο