Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοίγουν στη Σαουδική Αραβία οι κινηματογράφοι — Εκσυγχρονισμός του αυταρχισμού

Η Σαου­δι­κή Αρα­βία θα επι­τρέ­ψει τη λει­τουρ­γία κινη­μα­το­γρα­φι­κών αιθου­σών από την αρχή του 2018, αίρο­ντας την απα­γό­ρευ­ση αυτών των χώρων ψυχα­γω­γί­ας η οποία ισχύ­ει από το 1980.

Οι αρχές θα εκδί­δουν στο εξής άδειες εκμε­τάλ­λευ­σης, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

«Είναι μια σημα­ντι­κή στιγ­μή για την ανά­πτυ­ξη της πολι­τι­στι­κής οικο­νο­μί­ας στη χώρα», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­ση ο υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Αουάντ αλ-Αουάντ.

Στο πλαί­σιο ενός φιλό­δο­ξου σχε­δί­ου οικο­νο­μι­κών και κοι­νω­νι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων που υπο­στη­ρί­ζε­ται από τον πρί­γκι­πα διά­δο­χο Μοχά­μεντ μπεν Σαλ­μάν, η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να προ­ω­θή­σει μορ­φές ψυχα­γω­γί­ας –συναυ­λί­ες, θεά­μα­τα, κινη­μα­το­γρά­φους– στο βασί­λειο παρά την αντί­θε­ση υπερ­συ­ντη­ρη­τι­κών κύκλων.

«Το όρα­μα 2030» όπως απο­κα­λεί­ται το μεταρ­ρυθ­μι­στι­κό πρό­γραμ­μα του πρί­γκι­πα Μοχά­μεντ έχει στό­χο να ανα­θερ­μά­νει την οικο­νο­μία. Οι κινη­μα­το­γρά­φοι έχουν στό­χο να προ­σελ­κύ­σουν περισ­σό­τε­ρους τουρίστες.

Τον Ιανουά­ριο, ο μου­φτής της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας είχε εκφρά­σει την αγα­νά­κτη­σή του για το ενδε­χό­με­νο να λει­τουρ­γή­σουν κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως θα ήταν χώροι «ανη­θι­κό­τη­τας» επει­δή ευνο­ούν την ανά­μι­ξη των φύλων.

Οι πρώ­τοι κινη­μα­το­γρά­φοι θα λει­τουρ­γή­σουν ήδη από τον ερχό­με­νο Μάρ­τιο και υπο­λο­γί­ζε­ται ότι μέχρι το 2030 θα υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ροι από 300 κινη­μα­το­γρά­φοι στη χώρα. Μέχρι σήμε­ρα γίνο­νταν προ­βο­λές ται­νιών αλλά σε ιδιω­τι­κούς χώρους. «Όταν είσαι πλού­σιος μπο­ρείς να φτιά­ξεις στο πίσω μέρος της αυλής ένα μικρό κινη­μα­το­γρά­φο. Άλλες φορές πάλι οι άνθρω­ποι πήγαι­ναν σε πρε­σβεί­ες για να δουν ται­νί­ες. Όλα συμ­βαί­νουν κεκλει­σμέ­νων των θυρών» λέει χαρα­κτη­ρι­στι­κά ενας Σαου­δά­ρα­βας ηθοποιός.

Ωστό­σο το τέλος της απα­γό­ρευ­σης του κινη­μα­το­γρά­φου έχει και ένα μελα­νό σημείο. «Κινη­μα­το­γρά­φος χωρίς να πηγαί­νουν μαζί άντρες και γυναί­κες δεν είναι κινη­μα­το­γρά­φος» έγρα­ψε πρό­σφα­τα στο twitter γυναί­κα. Οι κινη­μα­το­γρά­φοι θα είναι ξεχω­ρι­στοί για τα δυο φύλα και δεν ανα­μέ­νε­ται αυτή η απα­γό­ρευ­ση να αρθεί σύντο­μα όπως δεν ανα­μέ­νο­νται και σημα­ντι­κές πολι­τι­κές αλλα­γές με μεγα­λύ­τε­ρες ελευθερίες.

Παρό­λο που οι κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες ήταν απα­γο­ρευ­μέ­νες, ο σαου­δα­ρα­βι­κός κινη­μα­το­γρά­φος αρχί­ζει να ανα­γνω­ρί­ζε­ται διε­θνώς. Η ρομα­ντι­κή κωμω­δία «Ο Μπα­ρά­κα συνα­ντά τον Μπα­ρά­κα» του Μαχ­μούντ Σαμπάγ προ­βλή­θη­κε στην Μπερ­νι­νά­λε ενώ η ται­νία «Wadjda» του Χαϊ­φάα Αλ-Μαν­σούρ ήταν το 2013 η πρώ­τη σαου­δα­ρα­βι­κή ται­νία που συμ­με­τεί­χε στα Όσκαρ καλύ­τε­ρης ξένης ταινίας.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι σύμ­φω­να με πρό­σφα­τη από­φα­ση, από τα μέσα του 2018 οι γυναί­κες θα επι­τρέ­πε­ται να οδη­γούν και να πηγαί­νουν σε αθλη­τι­κές εκδη­λώ­σεις και στά­δια όταν συνο­δεύ­ο­νται από την οικο­γέ­νειά τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο