Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοίγουν σχολεία, εμπορικά κέντρα, αρχαιολογικοί χώροι, απελευθερώνονται οι μετακινήσεις μεταξύ νομών

Σχο­λεία, εμπο­ρι­κά κέντρα, αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι αλλά και μετα­κι­νή­σεις από νομό σε νομό, φέρ­νει το σημε­ρι­νό, τρί­το στά­διο επι­στρο­φής στη «νέα κανο­νι­κό­τη­τα» που επέ­βα­λε στις ζωές μας η παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού τους τελευ­ταί­ους μήνες. Σύμ­φω­να με το σχέ­διο στα­δια­κής χαλά­ρω­σης των μέτρων που έχει ανα­κοι­νω­θεί από την Κυβέρ­νη­ση, από σήμε­ρα το πρωί ξανα­μπαί­νουν στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα και κάποια άλλα πράγ­μα­τα που είχαν «παγώ­σει» και πριν τον ιό τα θεω­ρού­σα­με δεδομένα.

Τα παι­διά του Γυμνα­σί­ου και της Α’ και Β’ Λυκεί­ου επι­στρέ­φουν σήμε­ρα στα θρα­νία, μπο­ρεί ο καθέ­νας να μετα­κι­νη­θεί ελεύ­θε­ρα στην Ηπει­ρω­τι­κή χώρα αλλά και την Κρή­τη, ξανα­νοί­γουν οι αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι αλλά και τα μεγά­λα εμπο­ρι­κά κέντρα, δίνο­ντας έτσι νέα ανά­σα στην επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα και την οικονομία.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρου­σιά­ζει ανα­λυ­τι­κά τι ξανα­μπαί­νει σε… λει­τουρ­γία από σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 18 Μαΐ­ου σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Το Γυμνάσιο και οι Α’ και Β’ Λυκείου

Μετά τα παι­διά της Γ’ Λυκεί­ου που επέ­στρε­ψαν στα θρα­νία στις 11 Μαΐ­ου, η χαλά­ρω­ση των μέτρων φέρ­νει από σήμε­ρα στα σχο­λεία και το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης. Οι μαθη­τές και μαθή­τριες του Γυμνα­σί­ου, αλλά και της Α’ και Β’ Λυκεί­ου επι­στρέ­φουν στις τάξεις, με τα γνω­στά μέτρα προ­στα­σί­ας, της τήρη­σης απο­στά­σε­ων, του σχο­λα­στι­κού καθα­ρι­σμού και της προ­αι­ρε­τι­κής χρή­σης μάσκας, αλλά και κάποιες και­νο­το­μί­ες: Τη δυνα­τό­τη­τα ζωντα­νής μετά­δο­σης μαθη­μά­των, την επι­σή­μαν­ση ότι πρέ­πει να φρο­ντί­σουν τα βιβλία τους, ώστε να τα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν και την ερχό­με­νη σχο­λι­κή χρο­νιά και τη δυνα­τό­τη­τα παρα­κο­λού­θη­σης (για τους μαθη­τές γυμνα­σί­ων) μέχρι την λήξη της χρο­νιάς την Ενι­σχυ­τι­κή Διδασκαλία.

Η ζωντα­νή μετά­δο­ση μαθή­μα­τος αφο­ρά μαθη­τές που ανή­κουν σε ευπα­θείς ομά­δες ενώ σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο, η κάμερα θα πρέπει να εστιάζει στον εκπαι­δευ­τι­κό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας μόνον, ενώ η ζωντα­νή μετάδοση του μαθή­μα­τος δεν αφο­ρά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση μαθητών. Η εν λόγω από­φα­ση έχει ισχύ μέχρι τη λήξη της τρέ­χου­σας σχο­λι­κής χρο­νιάς. Οι εκπαι­δευ­τι­κές ομο­σπον­δί­ες (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ) έχουν εκφρά­σει την αντί­θε­σή τους, επι­κα­λού­με­νες τη σημα­σία προ­στα­σί­ας ευαί­σθη­των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών, με το υπουρ­γείο να τονί­ζει ότι είναι νόμι­μος ο σκο­πός της εν λόγω ρύθμισης.

Τα μαθή­μα­τα Γυμνα­σί­ων και Λυκεί­ων θα ολο­κλη­ρω­θούν στις 12 Ιου­νί­ου, ενώ όσο διαρ­κούν, θα ισχύ­ουν οι κανό­νες που ίσχυαν και για την Γ’ Λυκεί­ου, δηλα­δή 15 μαθη­τές (μέγι­στο) ανά τάξη, απο­στά­σεις, χωρι­στά δια­λείμ­μα­τα, όχι παι­χνί­δια με μπά­λα και κλει­στά κυλικεία.

Οι μετακινήσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα, τα αεροπλάνα και τα τρένα…

Η 18η Μαΐ­ου ωστό­σο σημα­το­δο­τεί και το «άνοιγ­μα» των μετα­κι­νή­σε­ων εκτός νομού δια­μο­νής για την Ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα, αλλά και για την Κρή­τη και την Εύβοια (ειδι­κά για την Εύβοια, μετά από διευ­κρι­νί­σεις του υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας, η απε­λευ­θέ­ρω­ση αφο­ρά τις οδι­κές μετα­κι­νή­σεις και όχι της ακτοπλοϊκές).

Είναι πλέ­ον εφι­κτή η μετα­κί­νη­ση από νομό σε νομό σε όλη την ηπει­ρω­τι­κή χώρα, είτε με ΙΧ, είτε με τα ΜΜΜ, αφού ανοί­γει στα­δια­κά και η λει­τουρ­γία του σιδη­ρο­δρό­μου, των υπε­ρα­στι­κών ΚΤΕΛ και των του­ρι­στι­κών λεω­φο­ρεί­ων. Πάντα βέβαια με τους κανό­νες προ­στα­σί­ας που ισχύ­ουν (υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας) και με το 50% της πλη­ρό­τη­τας των μέσων ανά περίπτωση.

Στο πλαί­σιο αυτό επα­νέρ­χο­νται από σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα τα σιδη­ρο­δρο­μι­κά δρο­μο­λό­για στον άξο­να Αθή­να-Θεσ­σα­λο­νί­κη-Αθή­να, αλλά και κάποια δρο­μο­λό­για στις δια­δρο­μές Θεσ­σα­λο­νί­κη-Φλώ­ρι­να και αντί­στρο­φα και τοπι­κά δρο­μο­λό­για στη γραμ­μή Λάρισα-Βόλος-Λάρισα.

Σε στα­δια­κή αύξη­ση των πτή­σε­ων εσω­τε­ρι­κού προ­χω­ρά από σήμε­ρα η AEGEAN ενώ στα­δια­κά μέχρι τα τέλη Μαΐ­ου επα­νέρ­χο­νται βασι­κοί προ­ο­ρι­σμοί εξω­τε­ρι­κού με μικρή αρχι­κά συχνό­τη­τα. Συγκε­κρι­μέ­να, όπως έχει ανα­κοι­νω­θεί, από τη Δευ­τέ­ρα 18 Μαΐ­ου ενι­σχύ­ο­νται οι πτή­σεις προς Ηρά­κλειο, Χανιά, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Αλε­ξαν­δρού­πο­λη ενώ μέσα στο μήνα θα ακο­λου­θή­σει αύξη­ση δρο­μο­λο­γί­ων και σε άλλους προ­ο­ρι­σμούς στο εσω­τε­ρι­κό, αλλά και στο εξωτερικό.

Τα νέα μέτρα για την ακτοπλοϊα

Από σήμε­ρα ισχύ­ουν και τα νέα μέτρα για την ακτο­πλο­ΐα και τον θαλάσ­σιο του­ρι­σμό, όπως έχει ανα­κοι­νώ­σει ο αρμό­διος υπουρ­γός Γιάν­νης Πλα­κιω­τά­κης. Έτσι επι­βάλ­λε­ται θερ­μο­μέ­τρη­ση επι­βα­τών, χρή­ση μάσκας και απο­στά­σεις στα αερο­πο­ρι­κά καθί­σμα­τα των πλοίων.

Επί­σης οριο­θε­τεί­ται ότι ο μέγι­στος αριθ­μός των επι­βα­τών θα είναι στο 50% της χωρη­τι­κό­τη­τας του πλοί­ου, δια­τή­ρη­ση απο­στά­σε­ων ασφα­λεί­ας κατά την επι­βί­βα­ση και την απο­βί­βα­ση, αλλά και χρή­ση καμπι­νών από ένα άτο­μο, πλην των περι­πτώ­σε­ων που αφο­ρούν οικο­γέ­νειες ή ΑΜεΑ με το συνο­δό τους.

Επιστροφή στη νέα κανονικότητα για εμπορικά κέντρα, εμπορικά χωριά και outlet

Αφού ολο­κλη­ρώ­θη­κε το χρο­νο­διά­γραμ­μα για την επα­νέ­ναρ­ξη των επι­χει­ρή­σε­ων λια­νι­κού εμπο­ρί­ου σε δυο φάσεις, η τρί­τη φάση, που αρχί­ζει σήμε­ρα περι­λαμ­βά­νει το άνοιγ­μα των μεγά­λων εμπο­ρι­κών κέντρων (mall), των εκπτω­τι­κών χωριών αλλά και των εκπτω­τι­κών κατα­στη­μά­των (outlet). Και σε αυτή την περί­πτω­ση θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή η χρή­ση μάσκας για όσους μπαί­νουν ή εργά­ζο­νται στα κατα­στή­μα­τα, αλλά και ισχυ­ρή σύστα­ση για χρή­ση μάσκας στους κοι­νό­χρη­στους χώρους.

Παράλ­λη­λα, σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα επα­να­λει­τουρ­γούν και κάποια άλλα κατα­στή­μα­τα παρο­χής υπη­ρε­σιών, όπως διαι­το­λό­γοι, υπη­ρε­σιών προ­σω­πι­κής υγιει­νής και φρο­ντί­δας σώμα­τος, υπη­ρε­σιών στο­λι­σμού εκκλη­σιών, αιθου­σών κλπ (για γάμους, βαπτί­σεις, κηδεί­ες και άλλες εκδη­λώ­σεις), αλλά και υπη­ρε­σιών που σχε­τί­ζο­νται με την εκπαί­δευ­ση κατοι­κί­διων ζώων συντρο­φιάς, για κυνή­γι και σχε­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και δρα­στη­ριο­τή­των βοτα­νι­κών και ζωο­λο­γι­κών κήπων και φυσι­κών βιοτόπων.

Ξανανοίγει η Ακρόπολη και όχι μόνον…

Περισ­σό­τε­ροι από 200 υπαί­θριοι και ανοι­χτοί αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι ανά την επι­κρά­τεια «μας υπο­δέ­χο­νται ξανά» σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 18 Μαΐ­ου 2020, όπως προ­α­ναγ­γέλ­λει και το σποτ του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού. Τι σημαί­νει αυτό; Ότι η Ακρό­πο­λη, η Αρχαία Αγο­ρά, ο Ναός του Ποσει­δώ­να στο Σού­νιο, η Δωδώ­νη, το Ασκλη­πιείο Επι­δαύ­ρου και πολ­λές δεκά­δες άλλοι αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι είναι επι­σκέ­ψι­μοι, σημα­το­δο­τώ­ντας έτσι ένα πρώ­το βήμα για την «επα­νέ­ναρ­ξη» των πολι­τι­στι­κών υπο­δο­μών μετά την κρί­ση με τον κορο­νο­ϊό. Οι αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι θα λει­τουρ­γή­σουν με διευ­ρυ­μέ­νο θερι­νό ωρά­ριο (8 το πρωί με 8 το βρά­δυ) και όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα ασφα­λεί­ας, σύμ­φω­να και με τις οδη­γί­ες του ΕΟΔΥ.

Χαλάρωση των μέτρων και στις φυλακές

Το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη πήρε την από­φα­ση να χαλα­ρώ­σει από σήμε­ρα και τα μέτρα που ισχύ­ουν στα κατα­στή­μα­τα κρά­τη­σης της χώρας. Τι σημαί­νει αυτό; Επι­τρέ­πο­νται οι κατ΄ εξαί­ρε­ση μετα­γω­γές σε δικα­στή­ρια (δίκες που παρα­γρά­φο­νται, λήξη 18μηνης προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης κ.λ.π.) και μετα­γω­γές που πραγ­μα­το­ποιού­νται εκτά­κτως για λόγους ασφα­λεί­ας. Επι­τρέ­πο­νται τα κλει­στά επι­σκε­πτή­ρια, οι άδειες του προ­σω­πι­κού και η εισα­γω­γή τρο­φί­μων και ρου­χι­σμού. Επί­σης θα επα­να­λει­τουρ­γή­σουν τα γυμνά­σια και οι υπό­λοι­πες δύο τάξεις του Λυκεί­ου (η Γ’ Λυκεί­ου ξεκί­νη­σε από την 11η Μαΐ­ου), καθώς και των σχο­λεί­ων δεύ­τε­ρης ευκαι­ρί­ας, των ινστι­τού­των επαγ­γελ­μα­τι­κής εκπαί­δευ­σης των Κατα­στη­μά­των Κρά­τη­σης και του Ι.Α.Α. Βόλου.

Οι Γραμματείες των δικαστηρίων

Από σήμε­ρα επα­να­λει­τουρ­γούν οι γραμ­μα­τεί­ες των δικα­στη­ρί­ων της χώρας, φυσι­κά με όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προστασίας.

Ξεκινάνε οι προπονήσεις…

Το πρό­γραμ­μα της ημέ­ρας περι­λαμ­βά­νει και την επι­στρο­φή στις προ­πο­νή­σεις για αθλη­τές και σωμα­τεία, καθώς από σήμε­ρα ανοί­γουν και πάλι οι αθλη­τι­κοί χώροι. Φυσι­κά και εδώ τα δεδο­μέ­να δια­φέ­ρουν πολύ σε σχέ­ση με το παρελ­θόν και όσα γνω­ρί­ζα­με. Όπως ανέ­φε­ρε και ο γγ Αθλη­τι­σμού Γιώρ­γος Μαυ­ρω­τάς, το άνοιγ­μα γίνε­ται υπό νέες συν­θή­κες όπως ο σχο­λα­στι­κός προ­α­γω­νι­στι­κός έλεγ­χος, η ελεγ­χό­με­νη πρό­σβα­ση στις εγκα­τα­στά­σεις, ο περιο­ρι­σμός στη χωρη­τι­κό­τη­τα των εγκα­τα­στά­σε­ων και συνε­πα­κό­λου­θα στον χρό­νο προ­πό­νη­σης, η σχο­λα­στι­κό­τη­τα στα μέτρα υγιει­νής και αποστασιοποίησης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο