Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοικτά από σήμερα εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά χωριά και κέντρα αισθητικής

Από σήμε­ρα σηκώ­νουν ρολά τα εμπο­ρι­κά κέντρα και τα εκπτω­τι­κά χωριά, σε όλη την επι­κρά­τεια ενώ με τη δια­δι­κα­σία καθο­ρι­σμού ραντε­βού για αγο­ρά εντός κατα­στή­μα­τος (click inside) θα ξεκι­νή­σουν και πάλι να λει­τουρ­γούν και οι εμπο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις στις περι­φε­ρεια­κές ενό­τη­τες Θεσ­σα­λο­νί­κης και Κοζάνης.

Επί­σης, σήμε­ρα στις περιο­χές πολύ αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου επα­να­λει­τουρ­γούν και οι επι­χει­ρή­σεις παρο­χής υπη­ρε­σιών αισθητικής.

Οι κανόνες για εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά

Οι κανό­νες για εμπο­ρι­κά κέντρα και εκπτω­τι­κά χωριά, με τις μεθό­δους click inside και click away έχουν ως εξής:

- Για την μετά­βα­ση σε εμπο­ρι­κό κατά­στη­μα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή η απο­στο­λή SMS στο 13032 «Μετα­κί­νη­ση σε εν λει­τουρ­γία εμπο­ρι­κό κατά­στη­μα με όριο τριών ωρών» ή με την συμπλή­ρω­ση του εντύ­που-βεβαί­ω­σης κίνη­σης ή με την συμπλή­ρω­ση χει­ρό­γρα­φης βεβαί­ω­σης κίνη­σης καθώς και το απο­δει­κτι­κό καθο­ρι­σμού του ραντε­βού από την επιχείρηση.

- Ο κατα­να­λω­τής οφεί­λει να δια­τη­ρεί το μήνυ­μα που έχει απο­στεί­λει στο 13032, προ­κει­μέ­νου να απο­δει­κνύ­ε­ται η ώρα απο­στο­λής και έγκρι­σης της μετα­κί­νη­σης του.

- Ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας (προ­αι­ρε­τι­κό) από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. τις καθη­με­ρι­νές, με εξαί­ρε­ση την Μ. Παρα­σκευή από 1:00 μ.μ. έως 7:00 μ.μ και το Μ. Σάβ­βα­το 7:00 π.μ έως 6:00 μ.μ

- Υπο­χρε­ω­τι­κή η πραγ­μα­το­ποί­η­ση αυτο­δια­γνω­στι­κού τεστ (self test) μία (1) φορά την εβδο­μά­δα για εργα­ζό­με­νους και επιχειρηματίες.

- Μέγι­στος επι­τρε­πό­με­νος αριθ­μός εντός των κατα­στη­μά­των: ένας (1) πελά­της για κάθε 25 τ.μ..

- Μέγι­στος επι­τρε­πό­με­νος αριθ­μός πελα­τών εντός των κοι­νό­χρη­στων χώρων των εμπο­ρι­κών κέντρων (malls), εκπτω­τι­κών χωριών, ορί­ζε­ται ως εξής: ένας πελά­της για κάθε 10 τ.μ. επι­φά­νειας κυρί­ως χώρου και τα ορι­ζό­με­να στο σημείο 25 της παρ. 1Β της ΚΥΑ Β’ 1441/10.04.21.

- Από­στα­ση 2 μέτρων μετα­ξύ των πελα­τών κατά τον χρό­νο ανα­μο­νής στα ταμεία.

- Ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας των επι­χει­ρή­σε­ων υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων take away και delivery) εντός των εμπο­ρι­κών κέντρων και εκπτω­τι­κών χωριών.

Κέντρα αισθητικής

Οι κανό­νες για τα κέντρα αισθη­τι­κής είναι οι εξής:

- Υπο­χρε­ω­τι­κή η πραγ­μα­το­ποί­η­ση αυτο­δια­γνω­στι­κού τεστ (self test) δύο φορές την εβδο­μά­δα για εργα­ζό­με­νους και επι­χει­ρη­μα­τί­ες (το κόστος του ενός εξ αυτών βαρύ­νει το κράτος).

- Από­στα­ση μετα­ξύ θέσε­ων εργα­σί­ας: 2 μέτρα.

- Οι πελά­τες θα προ­σέρ­χο­νται μόνο κατό­πιν ραντε­βού, μέσω τηλε­φώ­νου και ηλε­κτρο­νι­κών μέσων.

- Οι επι­χει­ρή­σεις οφεί­λουν κατά την ημε­ρή­σια έναρ­ξη της λει­τουρ­γί­ας τους, να συμπλη­ρώ­νουν κατά­λο­γο με τα ραντε­βού των πελα­τών, ο οποί­ος θα επι­δει­κνύ­ε­ται στα ελεγ­κτι­κά όργανα.

- Υπο­χρε­ω­τι­κή η χρή­ση μάσκας προ­στα­σί­ας για το προ­σω­πι­κό και τους πελάτες.

- Ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας (προ­αι­ρε­τι­κό) από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. τις καθη­με­ρι­νές, με εξαί­ρε­ση την Μ. Παρα­σκευή από 1:00 μ.μ. έως 7:00 μ.μ και το Μ. Σάβ­βα­το 7:00 π.μ έως 6:00 μ.μ

- Έως 100 τετρα­γω­νι­κά μέτρα επι­τρέ­πο­νται μέχρι 4 άτο­μα και από 100 τ.μ. και πάνω επι­τρέ­πε­ται 1 άτο­μο ανά 25 τ.μ.

Σημειώ­νε­ται ότι ο πλη­θυ­σμός των πελα­τών είναι ενιαί­ος, ανε­ξαρ­τή­τως επι­πέ­δων ορό­φων και δεν συμπε­ρι­λαμ­βά­νει τους εργαζόμενους.

Το έρη­μο κλου­βί, Κεί­με­νο Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη – Ζωγρα­φιές Εύα Μελά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο