Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Ολους» — Με «σειρά» οι αιτήσεις συμμετοχής

Ανοι­ξε χτες το βρά­δυ (Δευ­τέ­ρα, 29/06), η πλατ­φόρ­μα για τις δηλώ­σεις συμ­με­το­χής των δικαιού­χων στο πρό­γραμ­μα του Υπουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού «Του­ρι­σμός Για Όλους».

Οι δηλώ­σεις συμ­με­το­χής των δικαιού­χων, η υπο­βο­λή των οποί­ων θα ολο­κλη­ρω­θεί την Κυρια­κή, 5 Ιου­λί­ου, θα υπο­βάλ­λο­νται απο­κλει­στι­κά μέσω της ηλε­κτρο­νι­κής εφαρ­μο­γής www.tourism4all.gov.gr.

Οι αιτή­σεις θα γίνο­νται με βάση το τελευ­ταίο ψηφίο του ΑΦΜ στις εξής ημερομηνίες:

• Δευ­τέ­ρα, 29 Ιου­νί­ου και Τρί­τη, 30 Ιου­νί­ου – ΑΦΜ που λήγουν σε 0 — 1 — 2

• Τετάρ­τη, 1η Ιου­λί­ου – ΑΦΜ που τελειώ­νουν σε 3 — 4 — 5

• Πέμ­πτη, 2 Ιου­λί­ου – ΑΦΜ που λήγουν σε 6 — 7

• Παρα­σκευή, 3 Ιου­λί­ου – ΑΦΜ που λήγουν σε 8 — 9

Ως δικαιού­χοι του προ­γράμ­μα­τος ορί­ζο­νται όλα τα φυσι­κά πρό­σω­πα τα οποία έχουν υπο­βά­λει Δήλω­ση Φορο­λο­γί­ας Εισο­δή­μα­τος Φυσι­κών Προ­σώ­πων για το φορο­λο­γι­κό έτος 2018 σύμ­φω­να με τη Δημό­σια Πρό­σκλη­ση. Afor;a 250.000 δικαιού­χους και ωφε­λού­με­νους για μία εβδο­μά­δα δια­κο­πών σε μια σει­ρά από πανέ­μορ­φους προ­ο­ρι­σμούς, σε όλη τη χώρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο