Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοιχτή επιστολή του Ρότζερ Γουότερς στη σύζυγο Ζελένσκι

Ο θρυ­λι­κός Ρότζερ Γουό­τερς, μέλος του ροκ συγκρο­τή­μα­τος «Pink Floyd», δημο­σί­ευ­σε μια ανοι­χτή επι­στο­λή στη σύζυ­γο του Ουκρα­νού προ­έ­δρου Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι στο Facebook. Εκφρά­ζει τον προ­βλη­μα­τι­σμό του για τον συνε­χι­ζό­με­νο πόλε­μο στην Ουκρα­νία και σχο­λιά­ζει το πώς θα μπο­ρού­σε να τερματιστεί.

Ολό­κλη­ρη η επι­στο­λή του έχει ως εξής :

«Αγα­πη­τή κυρία Ζελένσκα!

Ματώ­νει η καρ­διά μου για εσάς και για όλες τις ουκρα­νι­κές και ρωσι­κές οικο­γέ­νειες που έχουν κατα­στρα­φεί από τον τρο­με­ρό πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Βρί­σκο­μαι στο Κάν­σας Σίτι των Η.Π.Α. Μόλις διά­βα­σα ένα άρθρο στο BBC, προ­φα­νώς βασι­σμέ­νο στη συνέ­ντευ­ξή σας.

Το BBC ανα­φέ­ρει τα λόγια σας: «Εάν η υπο­στή­ρι­ξη προς την Ουκρα­νία είναι ισχυ­ρή, η κρί­ση θα είναι μικρότερη».

Χμμμ; Νομί­ζω ότι εξαρ­τά­ται από το τι εννο­εί­τε λέγο­ντας «υπο­στή­ρι­ξη της Ουκρανίας».

Εάν με τον όρο «υπο­στή­ρι­ξη της Ουκρα­νί­ας» εννο­εί­τε τη συνε­χι­ζό­με­νη προ­μή­θεια όπλων στον στρα­τό της κυβέρ­νη­σης του Κιέ­βου, τότε φοβά­μαι ότι μπο­ρεί να κάνε­τε τρα­γι­κό λάθος.

Η ρίψη εύφλε­κτης ύλης με τη μορ­φή όπλων δεν βοή­θη­σε ποτέ στο τερ­μα­τι­σμό ενός πολέ­μου στο παρελ­θόν, και δεν θα βοη­θή­σει ούτε τώρα, ειδι­κά επει­δή σε αυτή την περί­πτω­ση το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του λαδιού ρίχνε­ται στη φωτιά από την Ουά­σιγ­κτον, που είναι σε μια σχε­τι­κά ασφα­λή από­στα­ση από τη φωτιά, και επει­δή «αυτοί που ρίχνουν λάδι» έχουν ήδη εκδη­λώ­σει το ενδια­φέ­ρον τους ο πόλε­μος να διαρ­κεί όσο το δυνα­τόν περισσότερο.

Φοβά­μαι ότι εμείς, και εννοώ ανθρώ­πους σαν εσάς και εμέ­να, που πραγ­μα­τι­κά θέλουν την ειρή­νη στην Ουκρα­νία, που δεν θέλουν να χρεια­στεί να πολε­μή­σε­τε μέχρι την τελευ­ταία ζωή ενός Ουκρα­νού πολί­τη, και ίσως ακό­μη και αν πρό­κει­ται για το χει­ρό­τε­ρο (σενά­ριο), μέχρι την τελευ­ταία ανθρώ­πι­νη ζωή – αν, αντ’ αυτού, θέλου­με να επι­τύ­χου­με ένα δια­φο­ρε­τι­κό απο­τέ­λε­σμα, ίσως χρεια­στεί να βρού­με έναν άλλο τρό­πο και αυτός ο τρό­πος μπο­ρεί να βρί­σκε­ται στις καλές προ­θέ­σεις του συζύ­γου σας που είχε εκφρά­σει στο παρελθόν.

Ναι, εννοώ την (πολι­τι­κή) πλατ­φόρ­μα με την οποία ο ίδιος, τόσο αξιέ­παι­να, έθε­σε υπο­ψη­φιό­τη­τα για την προ­ε­δρία της Ουκρα­νί­ας, την πλατ­φόρ­μα με την οποία κέρ­δι­σε την ιστο­ρι­κή του νίκη στις δημο­κρα­τι­κές εκλο­γές του 2019.

Ο ίδιος, στά­θη­κε στην προ­ε­κλο­γι­κή πλατ­φόρ­μα των παρα­κά­τω υποσχέσεων.

1.Τερματισμός του εμφυ­λί­ου πολέ­μου στα ανα­το­λι­κά και ειρή­νη στο Ντον­μπάς και μερι­κή αυτο­νο­μία του Ντό­νε­τσκ και του Λούγκανσκ.

Επι­κύ­ρω­ση και εφαρ­μο­γή του υπό­λοι­που πακέ­του των συμ­φω­νιών του Μινσκ.

Μπο­ρεί κανείς μόνο να υπο­θέ­σει ότι η πολι­τι­κή εκστρα­τεί­ας του συζύ­γου σας δεν ταί­ρια­ζε καλά με ορι­σμέ­νες πολι­τι­κές φατρί­ες στο Κίε­βο και ότι αυτές οι φατρί­ες έπει­σαν τον σύζυ­γό σας να αλλά­ξει ριζι­κά πορεία, αγνο­ώ­ντας την εντο­λή του λαού.

Δυστυ­χώς, ο σύζυ­γός σας συμ­φώ­νη­σε με ολο­κλη­ρω­τι­κές, αντι­δη­μο­κρα­τι­κές μεθό­δους αντί­θε­τες με τη θέλη­ση του ουκρα­νι­κού λαού και έκτο­τε η Ουκρα­νία κυβερ­νά­ται από τις δυνά­μεις του ακραί­ου εθνι­κι­σμού που προη­γου­μέ­νως δόλια παρα­μο­νεύ­αν στη σκιά.

Έκτο­τε έχουν ξεπε­ρά­σει όλες τις κόκ­κι­νες γραμ­μές που ορί­ζο­νται σαφώς από τους γεί­το­νές σας – τη Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία – και ως εκ τού­του, οι ακραί­οι εθνι­κι­στές, έθε­σαν τη χώρα σας στον δρό­μο προς αυτόν τον κατα­στρο­φι­κό πόλεμο.

Δεν θα συνεχίσω.

Αν κάνω λάθος, βοη­θή­στε με να κατα­λά­βω πώς;

Αν δεν κάνω λάθος, παρα­κα­λώ βοη­θή­στε με στις ειλι­κρι­νείς προ­σπά­θειές μου να πεί­σω τους ηγέ­τες μας να στα­μα­τή­σουν τη σφα­γή, μια σφα­γή που είναι μόνο προς το συμ­φέ­ρον των κυρί­αρ­χων τάξε­ων και των ακραί­ων εθνι­κι­στών – τόσο εδώ στη Δύση όσο και στην όμορ­φη χώρα σας, και στο εις βάρος ημών, των απλών ανθρώ­πων και εδώ στη Δύση και στην Ουκρα­νία και στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα των απλών ανθρώ­πων παντού στον κόσμο.

Δεν θα ήταν καλύ­τε­ρο να απαι­τή­σε­τε την εκπλή­ρω­ση των προ­ε­κλο­γι­κών υπο­σχέ­σε­ων του συζύ­γου σας και να βάλε­τε ένα τέλος σε αυτόν τον θανά­σι­μο πόλεμο;

Με αγά­πη, Ρότζερ Γουό­τερς, ανέ­φε­ρε η επιστολή.

Πηγή: Politika.rs

Μετά­φρα­ση: Γιέ­λε­να Τσβιέτκοβιτς

Πηγή: ertnews.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο