Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Ανορθολογισμός άλλων εποχών: «Δι’ ερεύνας υδάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιώνται ραβδοσκόποι αλλ’ επιστήμονες γεωλόγοι»

Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας // 

Η συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και τα όσα ανορθολογικά «επιχειρήματα» προβάλλονται από ορισμένες πλευρές δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Κάθε εποχή άλλωστε είχε και τις δικές της ανορθολογικές απόψεις, τους δικούς της αγύρτες…

Το ντοκουμέντο που παρουσιάζουμε (ΓΑΚ Ν. Ημαθίας) είναι του 1966 και αφορά τους ραβδοσκόπους που συνέχιζαν να διατρέχουν την ελληνική ιδιαίτερα επαρχία από προηγούμενους αιώνες και που παρά τη ανάπτυξη της επιστήμης συνέχιζαν να εμπνέουν «εμπιστοσύνη» για το «έργο» τους, ακόμη και σε τοπικές αρχές.

Είναι έγγραφο της Νομαρχίας Ημαθίας «προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων του Νομού» και στηρίζεται σε διαταγή (193/1966) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Επιθυμούμεν να επιστήσωμεν την προσοχήν υμών επί ενεργειών διαφόρων ραβδοσκόπων, οι οποίοι πείθουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια περί της υπάρξεως δήθεν μεγάλων ποσοτήτων ύδατος, ικανού να υδρεύση ή αρδεύση την περιοχήν των δήμων και κοινοτήτων, ώστε να διαθέτουν πιστώσεις, τόσον δια την αμοιβήν των ατόμων αυτών, όσον και δια την εκτέλεσιν ασκόπων ερευνητικών εργασιών.

eggrafo ravdoskopoi

?????????????

Ως γνωστόν, η ραβδοσκοπία δεν στηρίζεται επί επιστημονικών δεδομένων, αι δε επιτυχίαι ωρισμένων ραβδοσκόπων δεν υπερβαίνουν τα όρια του λογισμού των πιθανοτήτων. Τινές δε εξ’ αυτών χρησιμοποιούν στοιχειώδεις γεωλογικάς γνώσεις, τας οποίας απεμνημόνευσαν, ισχυριζόμενοι αντιθέτως ότι στηρίζονται μόνον εις τας δήθεν διαισθητικάς των ιδιότητας.

Δια τους ανωτέρω λόγους, έχομεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν, όπως ενημερώσητε τους παρ’ υμίν οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και εν γένει τους κατοίους της υπαίθρου, ίνα μη παραπλανώνται υπό των ανωτέρω ραβδοσκόπων, τινές των οποίων ασκούν την ραβδοσκοπίαν πιστεύοντες εις τας εν λόγω ιδιότητάς των, ενώ οι περισσότεροι καθίστανται εγνωσμένως επιζήμιοι εις τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, οι οποίοι ούτως επιβαρύνονται μα τας ασκόπους δαπάνας των υπ’ αυτών υποδεικνυομένων αντεπιστημονικώς ερευνητικών έργων.
Προκειμένου περί ανάγκης ερευνών δι’ ύδρευσιν εξ’ υπογείων υδάτων, να καλώνται γεωλόγοι του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους του Υπουργείου Συντονισμού ή υδρογεωλόγοι του Υπουργείου Γεωργίας».

vivlio mpelogiannis