Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανορθολογισμός άλλων εποχών: «Δι’ ερεύνας υδάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιώνται ραβδοσκόποι αλλ’ επιστήμονες γεωλόγοι»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 

Η συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την ανα­γκαιό­τη­τα του εμβο­λια­σμού και τα όσα ανορ­θο­λο­γι­κά «επι­χει­ρή­μα­τα» προ­βάλ­λο­νται από ορι­σμέ­νες πλευ­ρές δεν είναι και­νού­ριο φαι­νό­με­νο. Κάθε επο­χή άλλω­στε είχε και τις δικές της ανορ­θο­λο­γι­κές από­ψεις, τους δικούς της αγύρτες…

Το ντο­κου­μέ­ντο που παρου­σιά­ζου­με (ΓΑΚ Ν. Ημα­θί­ας) είναι του 1966 και αφο­ρά τους ραβδο­σκό­πους που συνέ­χι­ζαν να δια­τρέ­χουν την ελλη­νι­κή ιδιαί­τε­ρα επαρ­χία από προη­γού­με­νους αιώ­νες και που παρά τη ανά­πτυ­ξη της επι­στή­μης συνέ­χι­ζαν να εμπνέ­ουν «εμπι­στο­σύ­νη» για το «έργο» τους, ακό­μη και σε τοπι­κές αρχές.

Είναι έγγρα­φο της Νομαρ­χί­ας Ημα­θί­ας «προς τους Δημάρ­χους και Προ­έ­δρους Κοι­νο­τή­των του Νομού» και στη­ρί­ζε­ται σε δια­τα­γή (193/1966) του Υπουρ­γεί­ου Εσωτερικών.

Ανα­φέ­ρει συγκεκριμένα:

«Επι­θυ­μού­μεν να επι­στή­σω­μεν την προ­σο­χήν υμών επί ενερ­γειών δια­φό­ρων ραβδο­σκό­πων, οι οποί­οι πεί­θουν τα δημο­τι­κά ή κοι­νο­τι­κά συμ­βού­λια περί της υπάρ­ξε­ως δήθεν μεγά­λων ποσο­τή­των ύδα­τος, ικα­νού να υδρεύ­ση ή αρδεύ­ση την περιο­χήν των δήμων και κοι­νο­τή­των, ώστε να δια­θέ­τουν πιστώ­σεις, τόσον δια την αμοι­βήν των ατό­μων αυτών, όσον και δια την εκτέ­λε­σιν ασκό­πων ερευ­νη­τι­κών εργασιών.

eggrafo ravdoskopoi

?????????????

Ως γνω­στόν, η ραβδο­σκο­πία δεν στη­ρί­ζε­ται επί επι­στη­μο­νι­κών δεδο­μέ­νων, αι δε επι­τυ­χί­αι ωρι­σμέ­νων ραβδο­σκό­πων δεν υπερ­βαί­νουν τα όρια του λογι­σμού των πιθα­νο­τή­των. Τινές δε εξ’ αυτών χρη­σι­μο­ποιούν στοι­χειώ­δεις γεω­λο­γι­κάς γνώ­σεις, τας οποί­ας απε­μνη­μό­νευ­σαν, ισχυ­ρι­ζό­με­νοι αντι­θέ­τως ότι στη­ρί­ζο­νται μόνον εις τας δήθεν διαι­σθη­τι­κάς των ιδιότητας.

Δια τους ανω­τέ­ρω λόγους, έχο­μεν την τιμήν να παρα­κα­λέ­σω­μεν, όπως ενη­με­ρώ­ση­τε τους παρ’ υμίν οργα­νι­σμούς της Τοπι­κής Αυτο­διοι­κή­σε­ως και εν γένει τους κατοί­ους της υπαί­θρου, ίνα μη παρα­πλα­νώ­νται υπό των ανω­τέ­ρω ραβδο­σκό­πων, τινές των οποί­ων ασκούν την ραβδο­σκο­πί­αν πιστεύ­ο­ντες εις τας εν λόγω ιδιό­τη­τάς των, ενώ οι περισ­σό­τε­ροι καθί­στα­νται εγνω­σμέ­νως επι­ζή­μιοι εις τους οργα­νι­σμούς Τοπι­κής Αυτο­διοι­κή­σε­ως, οι οποί­οι ούτως επι­βα­ρύ­νο­νται μα τας ασκό­πους δαπά­νας των υπ’ αυτών υπο­δει­κνυο­μέ­νων αντε­πι­στη­μο­νι­κώς ερευ­νη­τι­κών έργων.
Προ­κει­μέ­νου περί ανά­γκης ερευ­νών δι’ ύδρευ­σιν εξ’ υπο­γεί­ων υδά­των, να καλώ­νται γεω­λό­γοι του Ινστι­τού­του Γεω­λο­γί­ας και Ερευ­νών Υπε­δά­φους του Υπουρ­γεί­ου Συντο­νι­σμού ή υδρο­γε­ω­λό­γοι του Υπουρ­γεί­ου Γεωργίας».

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο