Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντάρτικο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο — Ισχυροί σύλλογοι δημιούργησαν την European Super League

«Σει­σμό» έχει προ­κα­λέ­σει στο ευρω­παϊ­κό ποδό­σφαι­ρο η πρό­θε­ση 12 ομά­δων να προ­χω­ρή­σουν στη δημιουρ­γία της ευρω­παϊ­κής Super League, παρά τις έντο­νες αντιρ­ρή­σεις της UEFA και της FIFA. Οι 12 αυτοί σύλ­λο­γοι, μάλι­στα, περ­νούν στην αντε­πί­θε­ση, απει­λώ­ντας με δικα­στι­κή προ­σφυ­γή τις διε­θνείς ποδο­σφαι­ρι­κές ενώσεις.

Δια­κύ­βευ­μα τα έσο­δα από τους αγώ­νες τα οποία οι ιδιο­κτή­τες των ομά­δων θέλουν όλα για «πάρ­τι» τους και όχι με το ανα­λο­γι­κό σύστη­μα που μέχρι τώρα μοι­ρα­ζό­ταν στις ομά­δες που συμ­με­τεί­χαν στις ευρω­παϊ­κές διορ­γα­νώ­σεις. Χορη­γός του εγχει­ρή­μα­τος κη JP Morgan.

Στο χορό των δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων μπαί­νει η αμε­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων πλατ­φόρ­μα DAZN που σύμ­φω­να με τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης έχει εκφρά­σει την πρό­θε­ση να αγο­ρά­σει ένα­ντι ενός σοβα­ρού τιμή­μα­τος τα τηλε­ο­πτι­κά δικαιώ­μα­τα της νέα διοργάνωσης.

Η Kye Capital, εται­ρεία δια­χεί­ρι­σης επεν­δυ­τι­κών κεφα­λαί­ων με έδρα την Αγγλία, ανα­μέ­νε­τα να παί­ξει σημα­ντι­κό ρόλο στη χρη­μα­το­δό­τη­ση του project.

Η European Super League με επι­στο­λή της στην παγκό­σμια και την ευρω­παϊ­κή ομο­σπον­δία τόνι­σε ότι έχει ήδη εξα­σφα­λί­σει χρη­μα­το­δό­τη­ση ύψους 4 δις ευρώ κι απει­λεί με προ­σφυ­γή στα δικα­στή­ρια για να υπε­ρα­σπι­στεί τα συμ­φέ­ρο­ντά της:

«Η επί­ση­μη δήλω­σή σας μας ανα­γκά­ζει να πάρου­με προ­στα­τευ­τι­κά μέτρα για να δια­σφα­λί­σου­με τους εαυ­τούς μας από μια τέτοια επι­θε­τι­κή αντί­δρα­ση, που όχι μόνο θα θέσει σε κίν­δυ­νο την επι­χο­ρή­γη­ση που έχου­με πάρει, αλλά θα είναι και παρά­νο­μη. Γι’ αυτό τον λόγο, η Super League Company έχει κάνει ήδη κινή­σεις στις αρμό­διες δικα­στι­κές αρχές, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει την απρό­σκο­πτη ίδρυ­ση και λει­τουρ­γία της διορ­γά­νω­σης σύμ­φω­να με τους κανονισμούς.

Είναι καθή­κον μας να δια­σφα­λί­σου­με ότι θα γίνουν όλες οι λογι­κές και δια­θέ­σι­μες ενέρ­γειες για να προ­στα­τευ­θούν η διορ­γά­νω­ση και οι μέτο­χοί τους, δεδο­μέ­νης της ανε­πα­νόρ­θω­της ζημιάς που θα έρθει αν για οποιον­δή­πο­τε λόγο μας στε­ρη­θεί το δικαί­ω­μα να φτιά­ξου­με τη European Super League και να μοι­ρα­στού­με τα λεφτά από τη χορηγία».

Με την απει­λή απο­βο­λής συλ­λό­γων από όλες τις εθνι­κές και διε­θνείς διορ­γα­νώ­σεις, αλλά και απο­κλει­σμού ποδο­σφαι­ρι­στών από τις εθνι­κές ομά­δες, «απα­ντά» η UEFA στ συμ­φω­νί­ας δώδε­κα ομά­δων (έξι αγγλι­κών, τριών ιτα­λι­κών και τριών ισπα­νι­κών) για τη δημιουρ­γία μίας «κλει­στής» ευρω­παϊ­κής Super League. Η ευρω­παϊ­κή ποδο­σφαι­ρι­κή συνο­μο­σπον­δία εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση, από κοι­νού με τις ομο­σπον­δί­ες των τριών εμπλε­κό­με­νων χωρών, αλλά και τις αντί­στοι­χες λίγκες (Premier League, La Liga, Lega Seria A), όπου τονί­ζει ότι θα λάβει όλα τα δια­θέ­σι­μα μέτρα, τόσο σε αθλη­τι­κό όσο και σε δικα­στι­κό επί­πε­δο, προ­κει­μέ­νου να απο­τρέ­ψει μία τέτοια εξέλιξη.

Παράλ­λη­λα, η UEFA εκφρά­ζει τις ευχα­ρι­στί­ες της στους γερ­μα­νι­κούς και γαλ­λι­κούς συλ­λό­γους που αρνή­θη­καν να υπο­γρά­ψουν για τη δημιουρ­γία μίας ευρω­παϊ­κής Super League, για την οποία ανα­φέ­ρει ότι «στη­ρί­ζε­ται στα ίδια συμ­φέ­ρο­ντα λίγων συλ­λό­γων, σε μία στιγ­μή που η κοι­νω­νία χρειά­ζε­ται αλλη­λεγ­γύη περισ­σό­τε­ρο από ποτέ».

Σε αντί­θε­ση με την ανα­κοί­νω­ση της UEFA, η παγκό­σμια ομο­σπον­δία (FIFA) δεν απεί­λη­σε με τιμω­ρί­ες και απο­βο­λές από κάθε διορ­γά­νω­σή της, αλλά κάλε­σε όλες τις εμπλε­κό­με­νες πλευ­ρές σε «εποι­κο­δο­μη­τι­κό διάλογο».

Η European Superleague, όπως ονο­μά­ζε­ται, σε ανα­κοί­νω­ση της ανα­φέ­ρει τους λόγους που οδή­γη­σαν σε αυτή την κίνη­ση, ενώ προ­α­νήγ­γει­λε και τουρ­νουά με την συμ­με­το­χή 20 ομά­δων, ενη­με­ρώ­νο­ντας για το φορ­μάτ της διορ­γά­νω­σης, που αν προ­χω­ρή­σει θέτει στο… περι­θώ­ριο το Champions League και τις υπό­λοι­πες δια­συλ­λο­γι­κές διοργανώσεις.

Tο σχε­τι­κό προ­σχέ­διο έχουν υπο­γρά­ψει οι Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ, Μάν­τσε­στερ Σίτι, Άρσε­ναλ, Τσέλ­σι, Λίβερ­πουλ, Τότε­ναμ, Γιου­βέ­ντους, Μίλαν, Ίντερ, Ρεάλ, Μπαρ­τσε­λό­να και Ατλέτικο.

Η ανακοίνωση της European Super League

«Δώδε­κα από τις κορυ­φαί­ους ποδο­σφαι­ρι­κούς συλ­λό­γους της Ευρώ­πης συνήλ­θαν σήμε­ρα για να ανα­κοι­νώ­σουν ότι συμ­φώ­νη­σαν στην ίδρυ­ση νέας μεσο­βδό­μα­δης διορ­γά­νω­σης, της Super League, η οποία θα διοι­κεί­ται από τα ιδρυ­τι­κά μέλη της

Μίλαν, Άρσε­ναλ, Ατλέ­τι­κο, Τσέλ­σι Μπαρ­τσε­λό­να, Ίντερ, Γιου­βέ­ντους, Λίβερ­πουλ, Μάν­τσε­στερ Σίτι, Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ, Ρεάλ και Τότε­ναμ εντά­χθη­καν ως ιδρυ­τι­κά μέλη. Ανα­μέ­νο­νται ακό­μη 3 σύλ­λο­γοι να εντα­χθούν πριν από την εναρ­κτή­ρια σεζόν, που ανα­μέ­νε­ται να εκκι­νή­σει όσο το δυνα­τόν γρη­γο­ρό­τε­ρα κατα­στεί εφικτό.

Προ­χω­ρώ­ντας, τα ιδρυ­τι­κά μέλη ανυ­πο­μο­νούν να κάνουν συζη­τή­σεις με την UEFA και τη FIFA και να εργα­στούν μαζί, σε συνερ­γα­σία, για να φέρουν το καλύ­τε­ρο απο­τέ­λε­σμα για τη νέα λίγκα και για το ποδό­σφαι­ρο εν γένει.

Ο σχη­μα­τι­σμός της Super League έρχε­ται σε έναν και­ρό που η παν­δη­μία επι­τά­χυ­νε την αστά­θεια στο υπάρ­χουν οικο­νο­μι­κό ποδο­σφαι­ρι­κό μοντέ­λο της Ευρώ­πης.

Επι­προ­σθέ­τως, για αρκε­τά χρό­νια, τα ιδρυ­τι­κά μέλη είχαν ως στό­χο να βελ­τιώ­σουν την ποιό­τη­τα και την έντα­ση των υπαρ­χου­σών ευρω­παϊ­κών διορ­γα­νώ­σε­ων κάθε σεζόν, και της δημιουρ­γί­ας ενός φορ­μάτ ώστε οι κορυ­φαί­οι σύλ­λο­γοι και ποδο­σφαι­ρι­στές να αγω­νί­ζο­νται σε μόνι­μη βάση.

Η παν­δη­μία έδει­ξε ότι η στρα­τη­γι­κή και η εμπο­ρι­κή προ­σέγ­γι­ση απαι­τού­νται για να ενι­σχύ­σουν την αξία και να υπο­στη­ρί­ξουν για το καλό ολό­κλη­ρης της ευρω­παϊ­κής ποδο­σφαι­ρι­κής πυρα­μί­δας. Τους πρό­σφα­τους μήνες εκτε­τα­μέ­νοι διά­λο­γοι έλα­βαν χώρα στους μετό­χους του ποδο­σφαί­ρου, σχε­τι­κά με το μελ­λο­ντι­κό φορ­μάτ των ευρω­παϊ­κών διοργανώσεων.

Τα ιδρυ­τι­κά μέλη πιστεύ­ουν ότι οι λύσεις που προ­τά­θη­καν σε αυτές τις συζη­τή­σεις δεν λύνουν τα θεμε­λιώ­δη ζητή­μα­τα, μετα­ξύ των οποί­ων την ανά­γκη για περισ­σό­τε­ρα ποιο­τι­κά παι­χνί­δια και επι­πρό­σθε­τες οικο­νο­μι­κές πηγές για όλη την ποδο­σφαι­ρι­κή πυρα­μί­δα».

Το φορμάτ της διοργάνωσης

Είκο­σι ομά­δες, με 15 ιδρυ­τι­κές και πέντε που θα προ­κύ­πτουν με βάση την από­δο­σή τους την προη­γού­με­νη σεζόν.

Αγώ­νες μεσο­βδό­μα­δα με όλες τις ομά­δες να συνε­χί­ζουν να συμ­με­τέ­χουν στα πρω­τα­θλή­μα­τά τους, διατη­ρώ­ντας το παρα­δο­σια­κό εγχώ­ριο καλε­ντά­ρι, που παρα­μέ­νει στην καρ­διά του δια­συλ­λο­γι­κού ποδοσφαίρου.

Έναρ­ξη τον Αύγου­στο, με τις ομά­δες να συμ­με­τέ­χουν σε δύο ομί­λους των 10, με παι­χνί­δια εντός και εκτός. Οι τρεις πρώ­τοι κάθε γκρουπ περ­νούν αυτο­μά­τως στους προη­μι­τε­λι­κούς. Οι ομά­δες που τερ­μα­τί­ζουν στην 4η και την 5η θέση, παί­ζουν διπλά ματς για τις άλλες δύο θέσεις στην οκτά­δα. Ακο­λου­θούν διπλά ματς νοκ-άουτ μέχρι τον μονό τελι­κό στο τέλος Μαϊου.

Μετά την έναρ­ξη της διορ­γά­νω­σης, θα ακο­λου­θή­σει και η αντί­στοι­χη για τις γυναι­κεί­ες ομά­δες των συλ­λό­γων, για την ανά­πτυ­ξη του αθλήματος

Η ετή­σια διορ­γά­νω­ση θα παρέ­χει σημα­ντι­κά μεγα­λύ­τε­ρη οικο­νο­μι­κή αύξη­ση μέσω μακρό­χρο­νης δέσμευ­σης για πλη­ρω­μές χωρίς όριο, που θα αυξά­νο­νται μαζί με τα έσο­δα της λίγκας. Αυτές οι πλη­ρω­μές θα είναι σημα­ντι­κά υψη­λό­τε­ρες από όσες προ­κύ­πτουν από τις υπάρ­χου­σες ευρω­παϊ­κές διορ­γα­νώ­σεις και ανα­μέ­νε­ται να ξεπε­ρά­σουν τα 10.000.000.000 ευρώ, κατά τη διάρ­κεια της αρχι­κής περιό­δου δέσμευ­σης των συλλόγων.

Επι­πλέ­ον, η διορ­γά­νω­ση θα χτι­στεί πάνω σε βιώ­σι­μα οικο­νο­μι­κά θεμέ­λια με όλους τους ιδρυ­τι­κούς συλ­λό­γους να προ­συ­πο­γρά­φουν σε ένα πλαί­σιο δαπα­νών. Ως αντάλ­λαγ­μα για τη δέσμευ­σή τους, οι ιδρυ­τι­κοί σύλ­λο­γοι θα λάβουν ένα ποσό της τάξης των 3.500.000.000 μόνο για να υπο­στη­ρί­ξουν τα αρχι­κά επεν­δυ­τι­κά πλά­να τους και να καλύ­ψουν τον αντί­κτυ­πο της πανδημίας.

Ο Φλο­ρε­ντί­νο Πέρεθ, πρό­ε­δρος της Ρεάλ και πρώ­τος πρό­ε­δρος της Super League, είπε: «Θα βοη­θή­σου­με το ποδό­σφαι­ρο σε κάθε επί­πε­δο και θα το πάμε στο σημείο που δικαιού­ται στον πλα­νή­τη. Το ποδό­σφαι­ρο είναι το μόνο παγκό­σμιο άθλη­μα, με περισ­σό­τε­ρους από 4 δισε­κα­τομ­μύ­ρια οπα­δούς και ευθύ­νη μας ως μεγά­λοι σύλ­λο­γοι είναι να αντα­πο­κρι­θού­με στις επι­θυ­μί­ες τους».

Στη­ρί­ζο­ντας τη νέα ευρω­παϊ­κή λίγκα, ο Αντρέα Ανιέ­λι, πρό­ε­δρος της Γιου­βέ­ντους και αντι­πρό­ε­δρος της Super League, είπε: «Οι 12 ιδρυ­τι­κοί σύλ­λο­γοι αντι­προ­σω­πεύ­ουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια φιλά­θλους από όλη την υφή­λιο και 99 ευρω­παϊ­κά τρό­παια. Μαζί έχου­με έρθει σε αυτήν την κρί­σι­μη στιγ­μή, δίνο­ντας τη δυνα­τό­τη­τα στις ευρω­παϊ­κές διορ­γα­νώ­σεις να μετα­μορ­φω­θούν, βάζο­ντας το παι­χνί­δι που αγα­πά­με σε βιώ­σι­μη τρο­χιά για το μέλ­λον, αυξά­νο­ντας σημα­ντι­κά την οικο­νο­μι­κή αλλη­λεγ­γύη και δίνο­ντας στους φιλά­θλους και στους ερα­σι­τέ­χνες ποδο­σφαι­ρι­στές μία κανο­νι­κή ροή σημα­ντι­κών αγώ­νων, που θα θρέ­ψουν το πάθος τους για το παι­χνί­δι, όσο τους προ­σφέ­ρου­με ινδάλματα».

Ο Τζό­ελ Γκλέι­ζερ, πρό­ε­δρος της Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ και αντι­πρό­ε­δρος της Super League, είπε: «Φέρ­νο­ντας κοντά τους μεγα­λύ­τε­ρους συλ­λό­γους και παί­κτες του κόσμου για να αγω­νι­στούν μετα­ξύ τους σε μια σεζόν, η Super League θα ανοί­ξει ένα νέο κεφά­λαιο στο ευρω­παϊ­κό ποδό­σφαι­ρο, θα δια­σφα­λί­σει μια διορ­γά­νω­ση και εγκα­τα­στά­σεις παγκό­σμιας κλά­σης και θα αυξή­σει την οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη για την ευρύ­τε­ρη ποδο­σφαι­ρι­κή πυραμίδα».

Η ανακοίνωση της UEFA

«Η UEFA, η αγγλι­κή ποδο­σφαι­ρι­κή ομο­σπον­δία και η Premier League, η ισπα­νι­κή ποδο­σφαι­ρι­κή ομο­σπον­δία (RFEF) και η LaLiga, και η ιτα­λι­κή ποδο­σφαι­ρι­κή ομο­σπον­δία (FIGC) και η Lega Serie A πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν ότι κάποιοι αγγλι­κοί, ισπα­νι­κοί και ιτα­λι­κοί σύλ­λο­γοι ίσως σχε­διά­ζουν τη δημιουρ­γία μίας κλει­στής, απο­κα­λού­με­νης Super League.

Αν αυτό συνέ­βαι­νε, θα θέλα­με να επα­να­λά­βου­με ότι εμείς ‑UEFA, FA, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, αλλά και η FIFA και όλα τα μέλη μας- θα παρα­μεί­νου­με ενω­μέ­νοι στις προ­σπά­θειες μας να στα­μα­τή­σου­με αυτό το κυνι­κό σχέ­διο, το οποίο εδρά­ζε­ται στα ίδια συμ­φέ­ρο­ντα λίγω συλ­λό­γων, σε μία επο­χή που η κοι­νω­νία χρειά­ζε­ται αλλη­λεγ­γύη περισ­σό­τε­ρο από ποτέ.

Θα εξε­τά­σου­με όλα τα δια­θέ­σι­μα σε εμάς μέτρα, σε όλα τα επί­πε­δα, τόσο δικα­στι­κά όσο και αθλη­τι­κά, με σκο­πό να απο­τρέ­ψου­με κάτι τέτοιο να συμ­βεί. Το ποδό­σφαι­ρο βασί­ζε­ται σε ανοι­χτές διορ­γα­νώ­σεις και αθλη­τι­κή αξία. Δεν μπο­ρεί να γίνει διαφορετικά.

Όπως έχει ήδη ανα­κοι­νω­θεί από τη FIFA και τις εξι συνο­μο­σπον­δί­ες, στους εμπλε­κό­με­νους συλ­λό­γους θα απα­γο­ρευ­θεί να παί­ζουν σε οποια­δή­πο­τε άλλη διορ­γά­νω­ση, σε εθνι­κό, ευρω­παϊ­κό ή παγκό­σμιο επί­πε­δο, και στους παί­κτες τους δεν θα επι­τρέ­πε­ται να εκπρο­σω­πούν τις εθνι­κές τους ομάδες.

Ευχα­ρι­στού­με τους συλ­λό­γους άλλων χωρών, ειδι­κά τους γαλ­λι­κούς και γερ­μα­νι­κούς συλ­λό­γους, που αρνή­θη­καν να υπο­γρά­ψουν. Καλού­με όλους όσοι αγα­πούν το ποδό­σφαι­ρο, φιλά­θλους και πολι­τι­κούς, να ενω­θούν μαζί μας στη μάχη απέ­να­ντι σε ένα τέτοιο σχέ­διο, αν αυτό ανα­κοι­νω­θεί. Αυτό το επί­μο­νο προ­σω­πι­κό συμ­φέ­ρον μερι­κών συνε­χί­ζε­ται για πολύ και­ρό. Αρκετά».

FIFA: «Απορρίπτουμε την κλειστή λίγκα, ενθαρρύνουμε τις ψύχραιμες συζητήσεις»

Η FIFA εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση με αφορ­μή τη δημιουρ­γία της ευρω­παϊ­κής Super League, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την απο­σχι­στι­κή και υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι την απορ­ρί­πτει.

Παράλ­λη­λα όμως, και σε αντί­θε­ση με την ανα­κοί­νω­ση της UEFA, η παγκό­σμια ομο­σπον­δία δεν απεί­λη­σε με τιμω­ρί­ες και απο­βο­λές από κάθε διορ­γά­νω­σή της, αλλά κάλε­σε όλες τις εμπλε­κό­με­νες πλευ­ρές σε «εποι­κο­δο­μη­τι­κό διάλογο».

Ανα­λυ­τι­κά όσα ανα­φέ­ρει η παγκό­σμια ομο­σπον­δία στην ανα­κοί­νω­σή της:

«Κατό­πιν πολ­λών αιτη­μά­των από ΜΜΕ και όπως έχου­με δηλώ­σει πολ­λές φορές, η FIFA επι­θυ­μεί να ξεκα­θα­ρί­σει ότι στέ­κε­ται άτεγ­κτη υπέρ της αλλη­λεγ­γύ­ης στο ποδό­σφαι­ρο και του μοντέ­λου ανα­λο­γι­κού δια­μοι­ρα­σμού που μπο­ρεί να βοη­θή­σει την ανά­πτυ­ξη του ποδο­σφαί­ρου ως άθλη­μα, ειδι­κά σε παγκό­σμιο επί­πε­δο, εφό­σον η ανά­πτυ­ξη του παγκο­σμί­ου ποδο­σφαί­ρου είναι η βασι­κή απο­στο­λή της FIFA.

Κατά την άπο­ψή μας και σύμ­φω­να με τα κατα­στα­τι­κά μας, κάθε ποδο­σφαι­ρι­κή διορ­γά­νω­ση, είτε εθνι­κή, τοπι­κή ή παγκό­σμια, πρέ­πει πάντα να αντα­να­κλά τις βασι­κές αρχές της αλλη­λεγ­γύ­ης, της ανοι­χτής συμ­με­το­χής, της ακε­ραιό­τη­τας, της ανα­λο­γι­κής οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης. Επι­πλέ­ον, οι διοι­κη­τι­κοί φορείς του ποδο­σφαί­ρου θα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιούν όλα τα νόμι­μα, αθλη­τι­κά και διπλω­μα­τι­κά μέσα για να δια­σφα­λί­σουν ότι αυτά θα τηρη­θούν. Με αυτό το υπό­βα­θρο, η FIFA μπο­ρεί μόνο να εκφρά­σει την απόρ­ρι­ψη μιας «κλει­στής ευρω­παϊ­κής απο­σχι­στι­κής λίγκας», εκτός της δομής του διε­θνούς ποδο­σφαί­ρου, που δεν σέβε­ται τις προ­α­να­φερ­θεί­σες αρχές.

Η FIFA πάντα στέ­κε­ται υπέρ της ενό­τη­τας στο παγκό­σμιο ποδό­σφαι­ρο και καλεί όλες τις εμπλε­κό­με­νες πλευ­ρές των έντο­νων συζη­τή­σε­ων σε ήρε­μο, εποι­κο­δο­μη­τι­κό και ισορ­ρο­πη­μέ­νο διά­λο­γο, για το καλό το παι­χνι­διού και στο πνεύ­μα της αλλη­λεγ­γύ­ης και του ευ αγω­νί­ζε­σθαι. Η FIFA φυσι­κά θα κάνει οτι­δή­πο­τε είναι ανα­γκαίο για να συνει­σφέ­ρει σε έναν εναρ­μο­νι­σμέ­νο δρό­μο προς τα εμπρός για το γενι­κό συμ­φέ­ρον του ποδοσφαίρου».

«Μπλόκο» της Premier League στην Ευρωπαϊκή Super League, αντιδράσεις από φιλάθλους

Πυκνώ­νουν οι αντι­δρά­σεις σχε­τι­κά με τη δημιουρ­γία της ευρω­παϊ­κής Super League. Μάλι­στα ο εκτε­λε­στι­κός διευ­θυ­ντής της αγγλι­κής λίγκας, Ρίτσαρντ Μάστερς, έστει­λε επι­στο­λές σε όλες τις ομά­δες της Premier League, που συμ­φω­νούν στο νέο αυτό εγχεί­ρη­μα, και τις κάλε­σε να πάρουν άμε­σα απο­στά­σεις από τη συμ­φω­νία, απει­λώ­ντας με κυρώσεις:

«Αυτό το εγχεί­ρη­μα δεν μπο­ρεί να γίνει χωρίς αγγλι­κές ομά­δες και καλού­με όλα τα κλαμπ να που σκέ­φτο­νται τη συμ­με­το­χή σε αυτή τη διορ­γά­νω­ση ή την έχουν ήδη απο­φα­σί­σει να κάνουν πίσω, προ­τού προ­κλη­θεί ανε­πα­νόρ­θω­τη ζημιά. Δεν υπο­στη­ρί­ζου­με ένα τέτοιο πλαί­σιο. Οι κανό­νες της Premier League περι­λαμ­βά­νουν μια δέσμευ­ση μετα­ξύ των ομά­δων, ώστε να παρα­μέ­νουν στην πυρα­μί­δα του ποδο­σφαί­ρου και απα­γο­ρεύ­ουν σε άλλα κλαμπ να συμ­με­τέ­χουν σε άλλες διορ­γα­νώ­σεις χωρίς την άδεια της λίγκας. Δεν μπο­ρώ να φαντα­στώ κανέ­να ενδε­χό­με­νο στο οποίο μια τέτοια άδεια θα δοθεί», ανα­φέ­ρει σχε­τι­κά στην επι­στο­λή του.

Στο μετα­ξύ, οργα­νω­μέ­νοι φίλα­θλοι στην Αγγλία αντέ­δρα­σαν έντο­να στη δημιουρ­γία αυτής της ευρω­παϊ­κής κλει­στής λίγκας. «Οι ανα­κοι­νώ­σεις αυτές είναι απα­ρά­δε­κτες και σοκά­ρουν τους φιλά­θλους της Γιου­νάι­τεντ, όπως και των άλλων ομά­δων. Μια κλει­στή λίγκα επί­λε­κτων και πλού­σιων κλαμπ είναι κόντρα σε όσα το ποδό­σφαι­ρο και η Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ πρε­σβεύ­ουν. Η προ­ώ­θη­ση αυτών των προ­τά­σε­ων χωρίς να ζητη­θεί η άπο­ψη των φιλά­θλων και εν μέσω παν­δη­μί­ας, όταν ο κόσμος θα έπρε­πε να είναι ενω­μέ­νος και όχι να φέρε­ται εγω­ι­στι­κά, επι­βα­ρύ­νει κι άλλο τη θέση. Η από­σχι­ση από την UEFA θα απο­τε­λεί προ­δο­σία απέ­να­ντι σε όσα αντι­προ­σω­πεύ­ει ο σύλ­λο­γός μας. Καλού­με όλους όσοι συμ­με­τέ­χουν σε αυτή την κίνη­ση να την απο­σύ­ρουν», ανα­φέ­ρουν οι οργα­νω­μέ­νοι οπα­δοί της Μάν­τσε­στερ Γιουνάιτεντ.

Ανά­λο­γες είναι και οι αντι­δρά­σεις στους φίλους της Αρσε­ναλ, κάνο­ντας λόγο για «θάνα­το της ομά­δας ως αθλη­τι­κό θεσμό». Η αντί­στοι­χη οργά­νω­ση φιλά­θλων της Τότε­ναμ χαρα­κτή­ρι­σε την από­φα­ση της ομά­δας «καθο­δη­γού­με­νη από φιλαρ­γυ­ρία και ιδιο­τέ­λεια που αντί­κει­νται στις αξί­ες που πρε­σβεύ­ει ο σύλ­λο­γος», ενώ οι φίλοι της Τσέλ­σι, με τη σει­ρά τους, ανα­φέ­ρουν πως «βιώ­νου­με την υπέρ­τα­τη προ­δο­σία. Είναι μια από­φα­ση προς όφε­λος της τσέ­πης των πλου­σί­ων, που δεν λαμ­βά­νει υπό­ψη τους πιστούς φιλά­θλους, αλλά και το παρελ­θόν και το μέλ­λον του ποδο­σφαί­ρου μας. Είναι κάτι ασυγ­χώ­ρη­το, αρκε­τά πια!».

Το έρη­μο κλου­βί, Κεί­με­νο Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη – Ζωγρα­φιές Εύα Μελά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο