Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντίθετη στην κατάργηση των επιτροπών ασύλου η Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Την αντί­θε­σή της στην κατάρ­γη­σή του δεύ­τε­ρου βαθ­μού εκδί­κα­σης των προ­σφυ­γών των υπο­θέ­σε­ων ασύ­λου από τις επι­τρο­πές της ανε­ξάρ­τη­της Αρχής εκφρά­ζει, σε σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­σή της, η Ένω­ση Διοι­κη­τι­κών Δικαστών.

Συγκε­κρι­μέ­να, με αφορ­μή την εξαγ­γε­λία της κυβέρ­νη­σης για την κατάρ­γη­σή του δεύ­τε­ρου βαθ­μού εκδί­κα­σης των προ­σφυ­γών των υπο­θέ­σε­ων ασύ­λου από τις επι­τρο­πές της ανε­ξάρ­τη­της Αρχής με σκο­πό την επι­τά­χυν­ση της όλης δια­δι­κα­σί­ας, η Ένω­ση τονίζει:

«1. Οι καθυ­στε­ρή­σεις που επι­ση­μαί­νο­νται δεν είναι απο­κλει­στι­κά ελλη­νι­κό φαι­νό­με­νο, αλλά παρα­τη­ρού­νται σε όλες τις ευρω­παϊ­κές χώρες. Η λει­τουρ­γία των επι­τρο­πών δευ­τέ­ρου βαθ­μού έχει απο­δει­χθεί επι­τυ­χής. Άλλω­στε, σκο­πός του συστή­μα­τος χορή­γη­σης ασύ­λου πρέ­πει να είναι η προ­στα­σία των δικαιω­μά­των των αιτού­ντων άσυλο.

2. Η συρ­ρί­κνω­ση των δικαιω­μά­των των προ­σφύ­γων αντί­κει­ται σε δια­τά­ξεις του Διε­θνούς Ανθρω­πι­στι­κού Δικαί­ου και της Ευρω­παϊ­κής νομο­θε­σί­ας, καθώς και στη νομο­λο­γία που απαι­τούν οπωσ­δή­πο­τε την εξέ­τα­ση των υπο­θέ­σε­ων αυτών τόσο στο νομι­κό όσο και στο ουσια­στι­κό επί­πε­δο. Η δε τυχόν σχε­δια­ζό­με­νη μετα­φο­ρά των υπο­θέ­σε­ων αυτών απευ­θεί­ας στα Διοι­κη­τι­κά Δικα­στή­ρια θα επι­δει­νώ­σει την κατά­στα­ση, καθό­σον αυτά, με τη σημε­ρι­νή τους στε­λέ­χω­ση σε δικα­στές και υπαλ­λή­λους θα επι­βα­ρυν­θούν υπέρ­με­τρα με δυσμε­νείς επι­πτώ­σεις στην ταχύ­τη­τα και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της συνο­λι­κής λει­τουρ­γί­ας τους.

3. Η όποια σχε­τι­κή συζή­τη­ση οφεί­λει να λάβει υπό­ψη τις ανω­τέ­ρω πραγ­μα­τι­κό­τη­τες και να μην επι­διώ­κε­ται η συγκά­λυ­ψη των αδυ­να­μιών εφαρ­μο­γής του ισχύ­ο­ντος συστή­μα­τος, με κατάρ­γη­ση των δικαιω­μά­των των προ­σφύ­γων. Η Ένω­σή μας είναι έτοι­μη να συμ­βάλ­λει με θετι­κές προ­τά­σεις στη βελ­τί­ω­ση του συστή­μα­τος και ανα­μέ­νου­με την πρό­σκλη­ση σε διά­λο­γο από τους συναρ­μό­διους υπουργούς».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο