Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντίθετος στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Βουλγαρίας

Την αντί­θε­σή του στην έντα­ξη της Ουκρα­νί­ας στο ΝΑΤΟ, τη δεδο­μέ­νη στιγ­μή και υπό αυτές τις συν­θή­κες, εκφρά­ζει ο πρό­ε­δρος της Βουλ­γα­ρί­ας Ρού­μεν Ράντεφ, σε δήλω­σή του με την οποία εξη­γεί για­τί δεν προ­συ­πέ­γρα­ψε τη κοι­νή δήλω­ση κρα­τών  — μελών του ΝΑΤΟ με την οποία στη­ρί­ζουν το ουκρα­νι­κό αίτημα.

Σημειώ­νε­ται ότι οι ηγέ­τες της Ρου­μα­νί­ας, της Τσε­χί­ας, της Εσθο­νί­ας, της Λετο­νί­ας, της Λιθουα­νί­ας, της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, του Μαυ­ρο­βου­νί­ου, της Πολω­νί­ας και της Σλο­βα­κί­ας υπέ­γρα­ψαν κοι­νή δήλω­ση στις 2 Οκτω­βρί­ου επι­βε­βαιώ­νο­ντας την υπο­στή­ρι­ξή τους στην αίτη­ση της της Ουκρανίας.

«Στη­ρί­ζου­με στα­θε­ρά την από­φα­ση της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στο Βου­κου­ρέ­στι, από το 2008, σχε­τι­κά με τη μελ­λο­ντι­κή έντα­ξη της Ουκρα­νί­ας», ανα­φέ­ρε­ται στην ανακοίνωση.

Η Βουλ­γα­ρία είχε στη­ρί­ξει την από­φα­ση της συνό­δου του 2008, ωστό­σο ο Ράντεφ ισχυ­ρί­ζε­ται ότι «η δήλω­ση εγκρί­θη­κε σε ένα πολύ δια­φο­ρε­τι­κό περι­βάλ­λον ασφαλείας».

Στην ανα­κοί­νω­σή του ο Ράντεφ υπο­στη­ρί­ζει ότι «μια από­φα­ση για την έντα­ξη της Ουκρα­νί­ας στο ΝΑΤΟ θα πρέ­πει να ληφθεί μόνο αφού έχουν επε­ξερ­γα­στεί, γίνει απο­δε­κτές και εφαρ­μο­στεί σαφείς παρά­με­τροι για ειρη­νι­κή διευ­θέ­τη­ση της σύγκρου­σης μετα­ξύ Ρωσί­ας και Ουκρα­νί­ας και από τις δύο πλευρές».

Δηλώ­νει ότι «οι στρα­τιω­τι­κές ενέρ­γειες στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας απαι­τούν να συζη­τη­θεί η έντα­ξή της στη Συμ­μα­χία στο πλαί­σιο του πλή­ρους Βορειο­α­τλα­ντι­κού Συμ­βου­λί­ου και να μην οδη­γή­σουν στον κίν­δυ­νο οι χώρες του ΝΑΤΟ να εμπλα­κούν άμε­σα στον πόλε­μο».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο