Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντίθετο το Εικαστικό Επιμελητήριο σε τοποθέτηση προτομής του Κ. Κατσίφα

Το ΕΕΤΕ, ως νομι­κό πρό­σω­πο δημο­σί­ου δικαί­ου και σύμ­βου­λος του δημο­σί­ου σε θέμα­τα τέχνης, με ανα­κοί­νω­σή του, θέτει ζήτη­μα «σκο­πι­μό­τη­τας» τοπο­θέ­τη­σης της προ­το­μής του Κ. Κατσίφα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοιχτή Επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο Αργους — Μηκυνών, με τη σκοπιμότητα τοποθέτησης προτομής Κωνσταντίνου Κατσίφα

Πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με από σχε­τι­κά δημο­σιεύ­μα­τα ότι ο Δήμος Άργους- Μυκη­νών προ­τί­θε­ται να προ­χω­ρή­σει στην δημιουρ­γία και τοπο­θέ­τη­ση προ­το­μής του ομο­γε­νή Κων­στα­ντί­νου Κατσίφα.
Σας επι­ση­μαί­νου­με ότι ο Δήμος σας θα πρέ­πει να επα­νε­ξε­τά­σει το θέμα και να μην προ­χω­ρή­σει στην τοπο­θέ­τη­ση της προ­το­μής του Κ. Κατσί­φα στην περιο­χή σας.

Το ΕΕΤΕ, ως νομι­κό πρό­σω­πο δημο­σί­ου δικαί­ου και σύμ­βου­λος του δημο­σί­ου σε θέμα­τα τέχνης, θέτει ζήτη­μα «σκο­πι­μό­τη­τας» τοπο­θέ­τη­σης της προ­το­μής του Κ. Κατσίφα.

Η τοπο­θέ­τη­ση μιας τέτοιας προ­το­μής, εγεί­ρει εθνι­κι­στι­κά αισθή­μα­τα, θέμα­τα αλυ­τρω­τι­σμού, θα ενι­σχύ­σει ακραί­ες εθνι­κι­στι­κές αντι­λή­ψεις, αντι­λή­ψεις που ευνο­ούν τη δρά­ση φασι­στι­κών, ρατσι­στι­κών και εγκλη­μα­τι­κών ομά­δων. Σήμε­ρα, που το θέμα της ειρή­νης στα Βαλ­κά­νια είναι ρευ­στό λόγω των διε­θνών οικο­νο­μι­κών αντα­γω­νι­σμών και των επεμ­βά­σε­ων των Διε­θνών Οργα­νι­σμών, ΝΑΤΟ και ΕΕ αλλά και της Ρωσί­ας, στα εσω­τε­ρι­κά των βαλ­κα­νι­κών χωρών, μια τέτοια κίνη­ση εκ μέρους του Δήμου σας ρίχνει λάδι στη φωτιά, είναι επι­κίν­δυ­νη και δεν συμ­βά­λει στην ειρή­νη, την αλλη­λεγ­γύη και την συνερ­γα­σία των λαών. Ιδιαί­τε­ρα αυτόν τον και­ρό, που ο εθνι­κι­σμός ενι­σχύ­ε­ται στην Αλβα­νία, που η Αλβα­νι­κή Κυβέρ­νη­ση εγεί­ρει θέμα­τα Τσά­μη­δων και με συνερ­γά­τη το ΝΑΤΟ διεκ­δι­κεί αλλα­γή των συνό­ρων στα Βαλ­κά­νια και επι­διώ­κει τη δημιουρ­γία της «Μεγά­λης Αλβανίας».

Οι λαοί έχουν συμ­φέ­ρον να ζουν ειρη­νι­κά, να απο­μο­νώ­σουν κάθε φασι­στι­κή και ρατσι­στι­κή φωνή, να κατα­δι­κά­σουν το ψυχρο­πο­λε­μι­κό κλί­μα και τις στρα­τιω­τι­κές επεμ­βά­σεις, να απο­μο­νώ­σουν όλους εκεί­νους που έχουν φιλο­πό­λε­μα σχέδια.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ, καλεί το Δήμο ΄Αργους Μυκη­νών να μην εγκρί­νει την τοπο­θέ­τη­ση της προ­το­μής Κ. Κατσί­φα στην περιοχή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο