Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντίποινα προαναγγέλλει το Ιράν για τη βομβιστική επίθεση του Ισραήλ

Ο ανώ­τα­τος ηγέ­της του Ιράν, ο αγια­το­λάχ Αλί Χαμε­νεΐ, δήλω­σε σήμε­ρα πως το Ισρα­ήλ «πρέ­πει να τιμω­ρη­θεί και θα τιμω­ρη­θεί» για την επί­θε­σή του στο συγκρό­τη­μα της πρε­σβεί­ας του Ιράν στη Συρία.

«Το καθε­στώς του κακού έκα­νε ένα λάθος και πρέ­πει να τιμω­ρη­θεί και θα τιμω­ρη­θεί», τόνι­σε ο Χαμε­νεΐ σε ομι­λία του για το τέλος του ιερού για τους μου­σουλ­μά­νους μήνα του Ραμαζανιού.

Από την Ιερου­σα­λήμ, ο ισραη­λι­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ίσρα­ελ Κατς δήλω­σε από την πλευ­ρά του πως, αν το Ιράν προ­αγ­μα­το­ποι­ή­σει επί­θε­ση ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ από το έδα­φός του, τότε το Ισρα­ήλ θα προ­χω­ρή­σει σε αντί­ποι­να μέσα στο Ιράν.

«Αν το Ιράν επι­τε­θεί από το έδα­φός του, το Ισρα­ήλ θα απα­ντή­σει και θα επι­τε­θεί στο Ιράν», ανέ­φε­ρε ο Κατς σε ανάρ­τη­σή του στο μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης X.

Σε μια μεί­ζο­να κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου του Ισρα­ήλ με περι­φε­ρεια­κούς αντι­πά­λους, ισραη­λι­νά πολε­μι­κά αερο­πλά­να πιστεύ­ε­ται ότι την 1 Απρι­λί­ου βομ­βάρ­δι­σαν το προ­ξε­νείο του Ιράν στη Δαμα­σκό, ένα πλήγ­μα για το οποίο το Ιράν ανα­κοί­νω­σε πως στοί­χι­σε τη ζωή σε επτά στρα­τιω­τι­κούς συμ­βού­λους, ενώ τόνι­σε πως θα προ­χω­ρή­σει σε αντίποινα.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο