Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΝΤΑΡΣΥΑ ομού με Documento, ΕφΣυν, σε αντιΚΚΕ ρόλο σε ένα έργο που έχουν γράψει για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ

Είναι ολο­φά­νε­ρο ότι η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ έχει θορυ­βη­θεί από την παν­σα­μια­κή κινη­το­ποί­η­ση (7 Φλε­βά­ρη) για το Προ­σφυ­γι­κό και τα προ­βλή­μα­τα της Υγεί­ας. Το Εργα­τι­κό Κέντρο, το τοπι­κό τμή­μα της ΑΔΕΔΥ, άλλα εργα­τι­κά σωμα­τεία, φορείς των μικρο­με­σαί­ων και επι­στη­μο­νι­κών ενώ­σε­ων του νησιού από κοι­νού διεκδικούν:

«Να κλεί­σει το hοt spοt στη Σάμο και στα άλλα νησιά.

Να απε­γκλω­βι­στούν oι πρό­σφυ­γες και οι μετα­νά­στες από το νησί. Να μετα­φερ­θούν στην ηπει­ρω­τι­κή χώρα σε κέντρα με ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες και από εκεί σε όποια χώρα επιθυμούν.

Να καταρ­γη­θεί η συμ­φω­νία κυβέρ­νη­σης — ΕΕ — Τουρ­κί­ας που εγκλω­βί­ζει αυτούς τους ανθρώ­πους στα νησιά μας».

Αυτά τα αιτή­μα­τα βάλ­λουν κατευ­θεί­αν στην καρ­διά της αντι­δρα­στι­κής πολι­τι­κής της ΕΕ που η κυβέρ­νη­ση υλο­ποιεί με ζήλο και οδη­γούν σε λύση προς όφε­λος των εγκλω­βι­σμέ­νων προ­σφύ­γων και των νησιω­τών. Βρί­σκο­νται σε πλή­ρη αντί­θε­ση με τις κραυ­γές των κάθε λογής εθνι­κι­στών, ακρο­δε­ξιών και της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής.

Ακό­μα περισ­σό­τε­ρο ανη­σύ­χη­σε η κυβέρ­νη­ση καθώς δια­πί­στω­σε ότι το Εργα­τι­κό Κέντρο της Λέσβου, το τοπι­κό τμή­μα της ΑΔΕΔΥ της Χίου και άλλοι φορείς καλούν, με αυτά τα αιτή­μα­τα, να γενι­κευ­τεί η λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση και στα άλλα νησιά του Αιγαί­ου. Και «τρέ­χει» να προ­λά­βει. Κάνει ό,τι μπο­ρεί προ­κει­μέ­νου να συκο­φα­ντή­σει και να υπο­νο­μεύ­σει τον γενι­κευ­μέ­νο ξεση­κω­μό των νησιω­τών κατά της απάν­θρω­πης και επι­κίν­δυ­νης πολι­τι­κής της ΕΕ. Γνω­ρί­ζει καλά ότι σε ένα τέτοιο ενδε­χό­με­νο θα κιν­δυ­νεύ­σει σοβα­ρά ο σχε­δια­σμός της μετα­τρο­πής των νησιών του Αιγαί­ου σε χώρους μόνι­μου εγκλω­βι­σμού χιλιά­δων προ­σφύ­γων και μεταναστών.

Για αυτό και αμέ­σως έρι­ξε στη μάχη τα «παπα­γα­λά­κια» της δια­στρέ­βλω­σης και του ψεύ­δους. Πρώ­τη τη σκυ­τά­λη πήρε η «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών», η οποία σε άρθρο του συντά­κτη της Δ. Αγγε­λί­δη (4–2‑2019) ενώ απο­σιω­πά τα βασι­κά αιτή­μα­τα των φορέ­ων της Σάμου, προ­σπα­θεί να ταυ­τί­σει αυτή την κινη­το­ποί­η­ση με προη­γού­με­νες που είχαν άλλα αιτή­μα­τα για να τη βαφτί­σει «ξενο­φο­βι­κή»! Με αλχη­μεί­ες συκο­φα­ντεί μια κινη­το­ποί­η­ση που στρέ­φε­ται κατά της ύπαρ­ξης του hot spot της λάσπης, της από­γνω­σης και της απελ­πι­σί­ας και του εγκλω­βι­σμού που κρα­τά χιλιά­δες πρό­σφυ­γες η κυβέρ­νη­ση και η ΕΕ!

Έχει τέτοια βια­σύ­νη, ο εν λόγω συντά­κτης, να στο­χο­ποι­ή­σει το Εργα­τι­κό Κέντρο και τα άλλα σωμα­τεία που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ και έχουν καθο­ρι­στι­κό ρόλο στη δια­μόρ­φω­ση του πλαι­σί­ου διεκ­δί­κη­σης, που ανα­πα­ρά­γει αμά­ση­τες τις κατη­γο­ρί­ες που εκτό­ξευαν ενά­ντιά τους οι μόνι­μοι συκο­φά­ντες προ­ερ­χό­με­νοι από το χώρο των «Παρεμ­βά­σε­ων». Έφτα­σε στο σημείο να υιο­θε­τεί ακό­μα ότι το αίτη­μα του «απε­γκλω­βι­σμού» είναι αίτη­μα των ακρο­δε­ξιών! Ξέχα­σε ακό­μα και το τι έγρα­φε ο ίδιος σε άρθρο του (10–10-2017) ότι: «Ο απε­γκλω­βι­σμός των προ­σφύ­γων προ­βάλ­λει ως η μόνη λύση που μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­σει σήμε­ρα τη δρα­μα­τι­κή κατάσταση»!

Στην ίδια γραμ­μή, ανα­πα­ρά­γο­ντας τις ίδιες συκο­φα­ντί­ες, κινεί­ται και η «Αυρια­νή του ΣΥΡΙΖΑ» το «Ντο­κου­μέ­ντο» του Κ. Βαξε­βά­νη. Όμως η αθλιό­τη­τα που δια­πράτ­τει το «Πριν» (3–2‑2019) τους ξεπερ­νά. Με άρθρο του Ν. Μανά­βη ούτε λίγο ούτε πολύ εγκα­λεί «το ΚΚΕ για δεξιά στρο­φή»(!) και ευθέ­ως παίρ­νει μια θέση δίπλα στα ΣΥΡΙ­ΖΟ­τρόλ του δια­δι­κτύ­ου που λασπο­λο­γούν για τη δήθεν ταύ­τι­ση του ΚΚΕ με τη Δεξιά! Είναι τόσο μεγά­λο το ψέμα που δεν μπαί­νει καν στον κόπο να γρά­ψει έστω και μια γραμ­μή για το πότε και πού άλλα­ξε θέση το ΚΚΕ; Πού να την βρει άλλω­στε; Το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή κατήγ­γει­λε τη συμ­φω­νία ΕΕ — Τουρ­κί­ας και τη δημιουρ­γία των hot spots, κόντρα στη συναί­νε­ση όλων των αστι­κών κομ­μά­των και κάλε­σε τους νησιώ­τες να ξεση­κω­θούν. Οι κομ­μου­νι­στές στα εργα­τι­κά σωμα­τεία και στους άλλους φορείς στα­θε­ρά και με τις ίδιες θέσεις μάχο­νται ενα­ντί­ον του εγκλω­βι­σμού και των hot spots, κατά της πολι­τι­κής ΕΕ — κυβέρ­νη­σης. Αυτές τις θέσεις προ­τεί­νουν και παλεύ­ουν να υιο­θε­τη­θούν από τα σωμα­τεία και άλλους φορείς των νησιών, με αυτές τις θέσεις μπαί­νουν μπρο­στά και αντι­πα­λεύ­ουν τη δρά­ση των αντι­δρα­στι­κών ακρο­δε­ξιών — ρατσι­στι­κών και φασι­στι­κών δυνά­με­ων. Με αυτές τις θέσεις εκφρά­ζουν στα­θε­ρά την αλλη­λεγ­γύη τους στους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες οι οποί­οι το πρώ­το πράγ­μα που ζητούν είναι «ο απε­γκλω­βι­σμός τους από τα νησιά». Για αυτό διαδηλώνουν.

Για μια ακό­μα φορά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανα­λαμ­βά­νει πρό­θυ­μα έναν αντιΚ­ΚΕ ρόλο σε ένα έργο που έχουν γρά­ψει για λογα­ρια­σμό του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σχέ­διά τους για υπο­νό­μευ­ση των λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων με αυτά τα αιτή­μα­τα πρέ­πει να απο­τύ­χουν. Αυτό απαι­τεί το συμ­φέ­ρον των προ­σφύ­γων — μετα­να­στών και των νησιωτών.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο